Startsida » Familjejuridik » Vårdnadstvist

Vårdnadstvist

Så går en vårdnadstvist till - steg för steg

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

Till följd av en skilsmässa är en vårdnadstvist ibland ofrånkomlig. Oavsett hur mycket du som förälder försökt undvika den. Ingen, vare sig du är pappa eller mamma, vill egentligen ha en vårdnadstvist då det hade varit mycket enklare om du och den andre föräldern istället kunde komma överens. Men om ni ändå är i situationen där en vårdnadstvist är den bästa lösningen finns det hjälp och stöd att få nu när det stormar som värst.

I nedan text går vi igenom hur processen för en vårdnadstvist går till steg för steg. Vi besvarar också de vanligaste frågorna oavsett om du är pappa eller mamma till barnet/barnen. Vi tar upp vad du bör veta kring bevisning, rättskydd, stämningsansökan, kraven för ensam vårdnad och annat du bör tänka på.

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Enkla Juridik. Våra jurister utvärderar alltid din situation kostnadsfritt. Om du efter det vill ha vår hjälp kommer vi överens om ett upplägg med fast pris. På så vis blir du aldrig negativt överraskad av kostnaden.

Mariana

Mariana är jurist och specialiserad på vårdnadstvister

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Se vår förklaringsvideo

Steg 1. Att tänka på innan du inleder en vårdnadstvist

Innan det kan bli aktuellt med en vårdnadstvist är det en mycket god idé att försöka komma överens med den andre föräldern hos familjerätten i din kommun. Familjerätten är en kommunal instans som kan hjälpa er föräldrar med samarbetssamtal och avtal kring vårdnad, boende och umgänge. Att gå till familjerätten är frivilligt, men för domstolen är det ofta viktigt att ni varit där. Om inte, har någon tagit initiativet till det utan resultat?

Samarbetssamtal hos familjerätten är kostnadsfria, sekretessbelagda och sker ofta under uppsikt av en eller två familjerättssekreterare. Samarbetssamtal finns för att i största möjliga mån få föräldrar att självmant samarbeta och komma överens om deras gemensamma barns angelägenheter. Trots att ni försökt med samarbetssamtal finns det en risk att ni ändå inte har möjlighet att komma överens, då kan det vara god tid att anlita ett ombud som hjälper dig med den fortsatta processen.

“Barnet bästa” är utgångspunkten för lagen, men vad innebär det för dig egentligen?

När det kommer till vårdnad, boende och umgänge står barnets bästa i centrum. När det gäller barnets bästa finns det ingen mall som är applicerbar för hur man löser vårdnadstvister. Bedömningen sker i varje enskilt fall. En vanligt förekommande uppfattning är att du som förälder har rätt att träffa ditt barn. Lagstiftarens uppfattning är annorlunda: det är barnet som har rätt till kontakt med båda föräldrarna, såvida det inte skulle vara olämpligt i förhållande till barnets bästa.

Något som skulle kunna vara olämpligt är exempelvis om föräldern är våldsam mot barnet. Barnets bästa skulle i ett sådant fall kunna vara att barnet inte har någon kontakt med den föräldern eller har umgänge under uppsikt av annan. Att den ena föräldern varit våldsam mot den andre föräldern behöver inte nödvändigtvis betyda att barnets bästa är att det inte ska ha kontakt med den våldsamme pappan eller mamman. Utgångspunkten i all bedömning kring barnet ska således vara det enskilda barnets bästa.

När barnets bästa ska bedömas beaktas främst om barnet får sina grundläggande behov tillgodosedda, kontinuitet i vardagen och att barnet inte blir föremål för föräldrarnas pågående konflikt. Det kan därför vara en fördel för dig vid en vårdnadstvist om du kan visa att du är villig att samarbeta och undviker att blanda in barnet i konflikten.

Grund för talan – har du bra skäl för dina önskemål?

De flesta föräldrar är givetvis av uppfattningen att de vill det bästa för deras barn. När det gäller vårdnadstvister är det däremot viktigt att du försöker se objektivt på situationen. Om du försöker vara objektiv i tvisten är chansen större att domstolen förstår varför just din lösning är att föredra.

Steg 2.  Bestäm hur du vill reglera vårdnad, boende och umgänge

I en vårdnadstvist behöver du klargöra vad du själv egentligen vill när det gäller ert barns vårdnad, boende och umgänge. Vårdnaden kan vara enskild, det vill säga att endast en förälder har vårdnaden om barnet. Vårdnaden kan också vara gemensam och delas därmed mellan föräldrarna. Detta behöver nödvändigtvis inte vara jämnt fördelat. Den som har vårdnaden om barnet har rätt att bestämma om barnets angelägenheter. Om båda föräldrarna har vårdnad om barnet betyder det således att ni behöver vara överens om angelägenheterna. Det är ofta här det uppstår problem då det finns meningsskiljaktigheter kring var barnet ska bo, gå i skolan och så vidare.

Umgänge kan ske även om föräldern inte har del i vårdnaden. Umgänge mellan barn och förälder kan upprätthållas genom fysiska träffar men även med hjälp av telefonkontakt eller liknande. Ofta ses det som barnets bästa att ha kontakt med båda föräldrarna och det kan vara bra att du förbereder dig på det (givet att den andra föräldern inte är uppenbart olämplig).

Vårdnadstvist steg för steg
Vårdnadstvist steg för steg
Vad är ensam vårdnad och vad är kraven för att få det?

Ensam vårdnad, även kallad enskild vårdnad, innebär att barnet endast har en vårdnadshavare. Om du som förälder till barnet har ensam vårdnad medför det att du är den som kan fatta beslut om barnets angelägenheter. Du kan därmed fatta beslut om juridiska, ekonomiska och övriga frågeställningar som kan tänkas uppkomma kring barnet, utan godkännande från den andre föräldern.

Att du som ensam vårdnadshavare har rätt att fatta beslut kring barnet betyder inte att den andre föräldern inte ska ha något med barnet att göra. Alla beslut du tar kring barnet ska vara utifrån barnets bästa, vilket ofta innebär att barnet ska ha kontakt med båda sina föräldrar. Därför tittar domstolen ofta till vem av föräldrarna som kan tänkas upprätthålla barnets kontakt med båda föräldrarna bäst vid ett beslut om ensam vårdnad.

Både du som mamma och du som pappa har möjlighet att få enskild vårdnad, det handlar främst om vem som uppfattas som lämpligast inför rätten. Vid bedömning av lämplighet är det mycket som vägs in, exempelvis samarbetsvilja, boende och försörjning. Huvudregeln är däremot att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad, även kallad delad vårdnad, och domstolen kommer därför att in i det sista försöka få er att samarbeta.

Steg 3. Inledande fasen: stämningsansökan och “muntliga förberedelsen” i domstol

När det är uppenbart att du och den andre föräldern inte kan komma överens om vad som är ert barns bästa är det tid för tvistens inledande. Det sker då genom att en stämningsansökan skickas in till tingsrätten. I stämningsansökan tas bland annat grunden för talan upp. Den andre föräldern får därefter möjlighet att svara på det som anges i stämningsansökan och därmed inge sin inställning till frågan. Sedan hålls en muntlig förberedelse med rätten där interimistiska (tillfälliga) beslut kan fattas. Tingsrätten har vid denna tidpunkt inhämtat information från socialregistret där det framkommer om det förekommit exempelvis våld i hemmet som kan innebära en risk för barnet. Om sådan information uppenbaras kan tingsrätten även begära in snabbupplysningar från familjerätten, vilket innebär att en familjerättssekreterare samtalar med föräldrarna och eventuellt med barnet.

Vid den muntliga förberedelsen kan rätten besluta om att föräldrarna ska gå på samarbetssamtal hos familjerätten. Det är därför det är bra att gå till familjerätten redan innan en stämningsansökan ges in till tingsrätten. Det kan även fattas beslut om att en medlare ska tillsättas för att få föräldrarna att komma överens. Vid denna tidpunkt har det ofta gått ungefär fem månader från tvistens inledande.

Steg 4. Huvudförhandling – att tänka på när vårdnaden avgörs i domstol

Om ni inte lyckas komma överens om ert barns vårdnad, boende och umgänge vid den muntliga förberedelsen sätter rätten ut dag för huvudförhandling (vilket i folkmun kallas rättegång). Huvudförhandlingen är offentlig och allmänheten har rätt att närvara och ta del av det som framkommer.

Vad är bra bevis i en vårdnadstvist?

Under huvudförhandlingen är det bra med god bevisning som styrker det du påstår i vårdnadstvisten. Om du anser att den andre föräldern är olämplig behöver du kunna styrka det med mer än dina egna påståenden. Återigen är det bra att tänka på att vara objektiv och inte låta dina egna känslor ta över under huvudförhandlingen. Exempel på bra bevisning kan vara en brottmålsdom som vunnit laga kraft, vittnen som kan intyga den andre förälderns olämplighet och expertutlåtanden.

Ljuger den andre föräldern om dig?

Om den andre föräldern ljuger om dig och din lämplighet som förälder är det bra att du i största möjliga mån håller dig lugn. Försök att bemöta påståendena sakligt och metodiskt, då det kan vara en taktik för att få dig att framstå som labil inför rätten. Tingsrätten ska döma utifrån det som framkommer under huvudförhandlingen och det är därför viktigt att du uppfattas som lämplig i din roll som förälder.

Domstolen kommer att döma utifrån vad de anser är barnets bästa, vilket är olika från fall till fall. När domen kommer har det ofta tagit ungefär tolv månader från att tvisten startade.

Kan jag få ersättning från hemförsäkringens rättskydd?

Huvudregeln är att varje part står för sina egna rättegångskostnader. Det vill säga att du betalar för ditt eget ombud, vittnen och ansökningskostnad till tingsrätten samt eventuella andra kostnader som uppstår. Din hemförsäkring innehåller ofta ett rättsskydd som kan täcka stor del av dina rättegångskostnader. Du bör därför kontakta ditt försäkringsbolag direkt för att reda ut om du har rätt till det skyddet när det kommer till din vårdnadstvist. Rättskyddet täcker vanligen 70 till 80 procent av dina rättegångskostnader och det kan även finnas ett ersättningstak som skiljer sig mellan olika försäkringar.

Om du inte har rätt till rättsskydd kan du istället beviljas rättshjälp om du har begränsad ekonomi. Vi på Enkla Juridik kan hjälpa dig att ansöka om rättshjälp.

Vad kostar en vårdnadstvist hos Enkla Juridik?

En vårdnadstvist med en jurist från Enkla Juridik som ombud är lätt att överblicka kostnadsmässigt. Fördelen med oss är att vi antingen:

1) Sätter ett fast pristak för vad hela tvisten kommer kosta, eller

2) Delar upp vårdnadstvisten i olika faser och erbjuder fast pris för varje fas. 

På så sätt behöver du aldrig oroa dig för hur höga framtida kostnader kan bli då det framgår tydligt redan från start. Självklart hjälper vi även till att lösa frågan om underhåll för ditt barn.

Steg 5. Om du inte är nöjd med vårdnadstvistens utfall kan du överklaga

Om du inte är nöjd med tingsrättens beslut kan du välja att överklaga beslutet inom tre veckor från att det meddelades. Överklagandet skickas till tingsrätten men kommer att prövas av hovrätten. Förfarandet påminner mycket om det i tingsrätten och hovrätten kommer således att döma utefter det som anses vara barnets bästa. För att hovrätten ska ta upp målet krävs det att prövningstillstånd beviljas. När domen kommer från hovrätten har det ofta gått närmre 18 månader från det att tvisten inleddes.

Behöver du hjälp av jurist? Har du frågor? Vi utvärderar din situation kostnadsfritt.

Om du som pappa eller mamma är i behov av hjälp kan du alltid vända dig till oss för en kostnadsfri juridisk utvärdering av just din situation. Våra jurister hjälper dig med en bedömning av ditt läge ur juridisk synpunkt och återkommer med ett förslag på hur vi kan hjälpa dig. Vår prissättningsmodell är etappbaserad vilket innebär att du i förväg vet vad det kommer att kosta. Till skillnad från timpenning, där totalkostnaden ofta är svår att förutse, kommer vi informera dig om hur de olika momenten i vårdnadstvist går till och vilken kostnad det blir. Först får du såklart höra av dig till oss för en kostnadsfri juridisk utvärdering. Varmt välkommen.

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!