Startsida » Skattejuridik » Företagsöverlåtelse

Företagsöverlåtelse

Överlåtelse av bolag och företagsförsäljning

Skälen kan vara många men oavsett vilket är en företagsöverlåtelse för de flesta en viktig händelse som inte bör hastas igenom. Anledningen är att konsekvenserna blir stora när du ska sälja ditt företag. För verksamheten, och inte minst skattemässigt. Att välja rätt sälj- eller överlåtelsemetod är därför viktigt och kan potentiellt spara dig hundratusentals, och i vissa fall miljontals, kronor. 

Läs denna text för att snabbt få reda på vilka upplägg som passar för vilka scenarion.

Om du känner att du behöver hjälp med att sälja eller överlåta ditt företag rekommenderar vi att du hör av dig till en skattejurist. Med hjälp av Enkla Juridiks skattejurister hjälper vi ditt företag navigera genom processen. Vi utvärderar situationen kostnadsfritt så du förstår läget och vad vi kan hjälpa dig med. Det är bara att ringa 020 – 89 95 96 eller skicka in en kontaktförfrågan längst ned på sidan. Om du sedan väljer att anlita oss kommer vi överens om ett fast, avtalat pris.

Maria
Marianne

Skattejuristerna Maria och Marianne

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Vad är en företagsöverlåtelse?

En överlåtelse av ett företag (exempelvis andelar i ett aktie- eller handelsbolag) eller en verksamhet (inkråmsöverlåtelse). 

Hur går en företagsöverlåtelse till?

En företagsöverlåtelse kan ske genom att aktierna/andelarna i ett bolag (t.ex. aktiebolag och handelsbolag) överlåts till någon annan som vill driva vidare företaget. Det kan vara en exit eller ett generationsskifte. Finns flera ägare kan överlåtelsen också ske genom en indragning av aktierna. Där de övriga ägarna genom inlösen blir de enda ägarna. 

Överlåtelsen kan också struktureras genom en inkråmsöverlåtelse där istället bolaget överlåter alla tillgångar och skulder kopplade till den verksamhet som ska säljas. Oavsett om man är säljare eller köpare inför en potentiell transaktion finns ofta flera affärsmässiga, legala och ekonomiska överväganden att ta ställning till det är därför viktigt att de skattemässiga övervägandena inte förbises eller läggs på hyllan tills Skatteverkets deklaration kommer med posten.

Vad är viktigast att tänka på ur skattehänseende?

Hur överlåtelsen struktureras kan ha en stor påverkan på den skattemässiga hanteringen. En aktieöverlåtelse beskattas inte på samma sätt som en inkråmsöverlåtelse. De skattemässiga konsekvenserna skiljer sig även för köparen varför en diskussion med köparen om strukturering av överlåtelsen också måste ske. När överlåtaren inte har ett omedelbart behov av att kunna disponera hela vinsten för privata ändamål kan en indirekt försäljning/indragning genom ett holdingbolag vara att föredra då beskattning därmed skjuts fram tills att vinster tas ut från bolagssektorn.

Exempel då direkt försäljning av aktier kan vara fördelaktigt:

Du har sparat ett högt gränsbelopp för utdelning (K10-belopp) som täcker hela vinsten som uppstår vid försäljningen. Att sälja aktierna direkt innebär att du får tillgodogöra dig gränsbeloppet och därmed endast betala 20 % skatt på vinsten. Om en annan större investering är på ingång och du därmed skulle vilja återinvestera 100 % av köpeskillingen kan en indirekt försäljning ändå vara att föredra, se nedan.

Exempel då indirekt försäljning av aktier kan vara fördelaktigt:

Du har ett lågt gränsbelopp för utdelning (K10-belopp) som inte täcker hela vinsten som uppstår vid försäljningen. Att sälja aktierna direkt innebär då att en del av vinsten kan komma att beskattas med upp till 50 %. Genom att sälja indirekt, kan de privata uttagen spridas ut över tid och därmed potentiellt hålla ner skattesatsen till 20-25 %. En indirekt försäljning kan också vara intressant då du vill kunna återinvestera 100 % av vinsten. Anledningen är att ett aktiebolags försäljning av onoterade andelar typiskt är skattefritt (undantag finns).

Exempel då inkråmsöverlåtelse kan vara fördelaktigt:

En inkråmsöverlåtelse innebär normalt sett att köparen får tillgodogöra sig ett högre avskrivningsunderlag vilket kommer reducera dennes framtida bolagsskatt. Säljaren beskattas däremot för hela vinsten, vilket för aktiebolag för närvarande (år 2020) innebär en skattekostnad om 21,4 %.

Hur kan vi hjälpa er vid företagsförsäljning eller överlåtelse?

Allt för ofta stöter vi på Enkla Juridik på företagare och delägare som sålt sina företag/andelar utan att på förhand se över de skattemässiga konsekvenserna och vilka alternativ som finns tillgängliga. I värsta fall innebär det stora skattekostnader som helt hade kunnat undvikas. Genom att diskutera vilka förutsättningar som finns för överlåtelsen eller försäljningen, vilka behov och möjligheter de involverade parterna har, kan vi rekommendera strukturer för överlåtelsen som är skräddarsydda för just er situation. Vi ser till att ni får en bra översikt över de skattemässiga konsekvenserna och vi finns med hela vägen från planering till utförande.
Vi hjälper dig som ska sälja eller överlåta ditt företag med en kostnadsfri utvärdering. Efter det kommer vi överens om ett avtalat fast pris. Välkommen till Enkla Juridik.

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!