Startsida » Familjejuridik » Klander och jämkning av testamente

Klander och jämkning av testamente

Så klandrar man ett testamente för att få det ogiltigförklarat

Ett testamente som på något vis bryter mot lagens bestämmelser kan antingen jämkas eller klandras. Jämkning av testamente innebär att en eller flera bröstarvingar kräver att få ut sina laglotter. Med begreppet klander av testamente avses att en arvinge går till domstol i syfte att få testamentet ogiltigförklarat. Nedan förklarar vi mer om hur man klandrar ett testamente.

Tomas och Marcus hjälper dig.

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfri juridisk utvärdering
  • Fasta priser vid fortsatt hjälp
  • Förhandlingar med motpart
  • Rättsprocess
Hur klandrar man ett testamente?

Ett testamente kan klandras genom att en arvinge skickar in en stämningsansökan till tingsrätten. Syftet med stämningsansökan är då att domstolen ska komma fram till att testamentet inte är giltigt. En sådan process måste inledas senast sex månader efter att arvingen blev delgiven testamentet (det vill säga fick kunskap om innehållet i testamentet).

För att ett testamente ska kunna klandras krävs antingen att testamentet är formellt felaktigt (i praktiken att det upprättats utan vittnen) eller att testamentet inte återspeglar testatorns egentliga vilja. Så kan vara fallet om testatorn tvingats skriva under testamentet under påverkan av en psykisk störning.

Vad är jämkning av testamente?

Möjligheten till jämkning av ett testamente uppstår om testamentet inkräktar på en bröstarvinges rätt till laglott. Enligt svensk lagstiftning går det inte, under förutsättning att den avlidna hade barn eller andra bröstarvingar, att testamentera bort mer än 50 procent av kvarlåtenskapen. Om ett sådant testamente ändå har upprättats kan den eller de bröstarvingar som missgynnats kräva att testamentet jämkas (det vill säga justeras på ett sådant vis att rätten till laglott respekteras).

Hur fördelas dödsboet om testamentet skulle ogiltigförklaras?

Om ett testamente ogiltigförklaras fördelas kvarlåtenskapen i enlighet med de regler som återfinns i ärvdabalken. Med andra ord fördelas den avlidnas tillgångar på det vis som skulle ha skett om ett testamente överhuvudtaget inte existerat. Om den avlidna hade barn eller andra bröstarvingar är det dessa personer som får dela på arvet.

Vad kan Enkla Juridik hjälpa till med?

Vi på Enkla Juridik hjälper gärna till med frågor som rör klander eller jämkning av testamente. Vi utvärderar alltid din situation förutsättningslöst och kostnadsfritt. Om vi tror att det finns realistiska möjligheter att få ett testamente ogiltigförklarat eller jämkat erbjuder vi dig ett fast pris för vår fortsatta rådgivning. Du betalar aldrig någonting innan du uttryckligen godkänt vår offert och gett oss i uppdrag att företräda dig. Varmt välkommen in med ditt ärende!

Vill du få hjälp med klander av testamente? Ta kontakt.

Inga krav eller förbindelser.

...