Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Familjejuridik » Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

Så skriver man en framtidsfullmakt

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

Framtidsfullmakt är en relativt ny form av fullmakt. En framtidsfullmakt ger fullmaktsgivaren möjligheten att redan i förväg bestämma vem som ska få vara fullmaktshavare när givaren inte längre klarar av att sköta sina angelägenheter själv. Den som ger andra en fullmakt kallas fullmaktsgivare, och de som genom fullmakten får handla i andras namn är fullmaktshavare.

Lagen om framtidsfullmakt har varit i kraft sedan den 1:a juli 2017 och har tagit mycket inspiration från dels testamenten och dels fullmakter enligt tidigare lagstiftning. 

Vill du ha vår hjälp? Vi utvärderar alltid din situation kostnadsfritt och skriver din fullmakt till fast pris. Vi kan ses på våra kontor i Stockholm, Göteborg, Örebro eller Linköping eller över telefon/mejl/videolänk.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Se vår förklaringsvideo
1. Vad kan en framtidsfullmakt omfatta? 

Det kan fullmaktsgivaren avgöra själv. Det finns inga lagstadgade begränsningar eller minimikrav. Det kan exempelvis stå att fullmaktshavaren får betala räkningar, ingå eller säga upp avtal. Det är fullmaktsgivaren som sätter gränserna för fullmakten. Det kan vara klokt att tydligt stipulera vad som omfattas av fullmakten för att göra det tydligt för fullmaktshavaren såväl som för tredje man.

En fullmaktshavare har inte rätt till ersättning om det inte särskilt stipuleras i fullmakten.

2. Vilka är formkraven för en framtidsfullmakt?

En giltig framtidsfullmakt har några tydliga formkrav (källa: konsumenternas.se):

  • Fullmaktsgivaren ska vara 18 år gammal samt ha en förmåga att ta hand om sina angelägenheter vid tiden av upprättandet.
  • Fullmakten ska vara skriftlig.
  • Fullmakten måste bevittnas av två personer. Dessa måste inte känna till innehållet i framtidsfullmakten, men måste känna till att det är en framtidsfullmakt. Fullmaktshavare får inte vara vittnen.
  • Det ska på fullmakten tydligt framgå att det är en framtidsfullmakt.
  • Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare.
  • Det ska framgå vad fullmaktshavaren får göra i fullmaktsgivarens namn. Alltså vilka slags angelägenheter som omfattas av fullmakten.
3. Vilka skyldigheter har fullmaktshavaren?

En fullmaktshavare ska agera lojalt gentemot fullmaktsgivaren. Det innebär att fullmaktshavaren ska handla inom ramen av de begränsningar som finns såväl uttryckligen skrivna som muntligt framförda av fullmaktsgivaren. Om det är möjligt ska fullmaktshavaren rådgöra med fullmaktsgivaren i viktiga frågor. Det definieras inte i vad viktiga frågor är för något utan kan bero på beroende på situation till situation. Frågor om fullmaktsgivarens boendesituation eller större transaktioner bör utgöra viktiga frågor. 

Fullmaktshavaren av en framtidsfullmakt får inte använda den i jävssituationer. Det kan exempelvis vara situationer där fullmaktshavaren köper något av fullmaktsgivaren. Det kan även vara situationer där fullmaktshavarens nära släktingar gör affärer med fullmaktsgivaren. Ifall det föreligger risk för jävssituationer bör ni kontakta kommunens överförmyndarnämnd som får företräda fullmaktsgivaren i det särskilda fallet.

4. När börjar en framtidsfullmakt att gälla?

Syftet med en framtidsfullmakt är att det specifika datumet för dess ikraftträdande inte är känt, men att fullmakten ska börja gälla när fullmaktsgivaren inte längre är kapabel att utföra de handlingar som framtidsfullmakten omfattar. Det kan exempelvis vara i samband med varaktig sjukdom eller en psykisk störning. Det är fullmaktshavaren som ska bedöma när en sådan situation föreligger och således när fullmakten ska börja gälla. Är fullmaktshavaren osäker på ifall framtidsfullmakten är gällande eller ej kan den be tingsrätten att göra den bedömningen. Det är bara fullmaktshavaren som kan göra detta.

Notera att det finns möjligheter för fullmaktsgivaren att skriva in som villkor i framtidsfullmakten att tingsrätten ska bedöma när framtidsfullmakten ska vara gällande.

När fullmakten blivit gällande ska fullmaktshavaren meddela detta till fullmaktsgivarens nära anhöriga, exempelvis make eller sambo och barn. Meddelandet kan vara muntligt eller skriftligt men ska meddela att fullmakten är gällande samt informera om dess innehåll.

Ta kontakt - helt förutsättningslöst

Behöver du hjälp? Ring oss på 020-899596 eller skicka in ditt ärende

5. När upphör fullmakten att gälla?

Ifall fullmaktsgivaren får en god man eller förvaltare inom samma område som framtidsfullmakten kommer fullmakten inte längre vara gällande. Vidare kan fullmaktsgivaren återkalla fullmakten. Skulle den situation som orsakat att framtidsfullmakten börjat gälla ha försvunnit, exempelvis att fullmaktsgivaren tillfrisknat, kommer även fullmakten att upphöra gälla.  

Fullmakten upphör däremot inte att gälla ifall fullmaktsgivaren går bort, om det inte särskilt skrivs in i fullmakten att så ska ske.

6. Granskare av framtidsfullmakter

Fullmaktsgivaren kan i fullmakten utse en särskild granskare som ska granska det arbete som fullmaktshavaren utför. Ifall fullmaktsgivaren inte valt att ha en granskare kan en make, sambo eller barn begära ut redovisning över fullmaktshavarens arbete. Denna redovisning får krävas ut en gång per år.

7. Varför ska man vara försiktig med att använda en mall?

Färdiga mallar för framtidsfullmakter föreskriver standardiserade och generella uttryck som inte är anpassade för en individuell fullmaktsrelation. Det är inte ovanligt att en mall för framtidsfullmakt innehåller enkelt formulerade paragrafer varigenom fullmaktshavaren förklaras behörig att åt fullmaktsgivaren vidta alla möjliga rättshandlingar. Konsekvensen av sådana paragrafer kan vara enorma, eftersom det kan ge fullmaktshavaren behörighet att hantera allting från fullmaktsgivarens privatekonomi till att ingå avtal. Det är sällan i de andra anhörigas intresse.

Rekommendationen är således att ni upprättar en individualiserad framtidsfullmakt anpassad efter just era avsikter.

8. Varför ska man alltid konsultera en jurist?

Området för framtidsfullmakter är reglerat i lagen. Ni kanske upprättar en fullmakt som strider mot lagens regler eller som annars inte uppfyller reglerna för giltighet. Ännu ett scenario kan vara att ni i fullmakten föreskriver paragrafer som juridiskt sett får en annan tolkning än den ni avsett. Det är därför alltid bäst att upprätta framtidsfullmakten med hjälp av en jurist, eller i varje fall konsultera en jurist vid upprättandet av fullmakten.

Tänk på att en framtidsfullmakt i regel träder i kraft när fullmaktsgivaren är i ett svagt tillstånd där denne inte kan fatta egna beslut eller handha sina angelägenheter. Mot denna bakgrund är det viktigt att ni säkerställer er att fullmakten är helt korrekt innan fullmaktsgivaren hamnar i ett sådant tillstånd och det därmed är för sent för ändringar.

Vi åtar oss gärna att upprätta en framtidsfullmakt eller granska den. Vi erbjuder enbart fasta priser. Kontakta oss nu för en offert. 

9. Vad kostar en framtidsfullmakt hos Enkla Juridik?

Våra jurister skriver din framtidsfullmakt eller annan typ av fullmakt till ett fast, med dig överenskommet, pris. Vi utvärderar situationen kostnadsfritt för att sedan upprätta fullmakten efter dina behov. Välkommen att höra av dig.