Startsida » Familjejuridik » Samäganderättsavtal

Samäganderättsavtal

Detta ska du tänka på när du skriver samäganderättsavtal

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

Ett samäganderättsavtal är ett dokument där personer som tillsammans äger viss egendom (exempelvis en sommarstuga) reglerar hur egendomen ska tas om hand. Samäganderättsavtal är vanligt förekommande mellan släktingar som övertagit egendom genom arv eller testamente och som vill sätta upp ett regelverk kring hur egendomen långsiktigt ska förvaltas.

Om du vill ha hjälp med att upprätta ett samäganderättsavtal är du varmt välkommen att höra av dig till Enkla Juridik. Vi utvärderar situationen kostnadsfritt och presenterar sedan en offert med ett helt fast pris för vårt eventuella arbete.

Juristbyrån med enbart fasta priser

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfri juridisk utvärdering
  • Skräddarsytt samäganderättsavtal till fast pris
  • Rådgivning vid tvist som har koppling till samägd egendom.
Vad är ett samäganderättsavtal?

Ett samäganderättsavtal är ett avtal vars existens syftar till att tydliggöra hur egendom, som ägs av flera personer gemensamt, ska skötas och finansieras. Samäganderättsavtal kan upprättas avseende all typ av egendom. Det vanligaste syftet med samäganderättsavtal är dock att reglera hur en gemensamt ägd fastighet ska förvaltas.

Ett typexempel på när ett samäganderättsavtal kan komma till användning är när en syskonskara ärvt ett sommarhus och har ett behov av att fördela det praktiska ansvaret för huset mellan sig. Om samäganderättsavtalet utformas på ett klokt sätt kan det bidra till att många missförstånd och konflikter undviks.

Vilka regler ska jag tänka på gällande samäganderättsavtal?

I princip råder full avtalsfrihet mellan parterna. Detta innebär att du och övriga delägare av egendomen självständigt kan bestämma hur avtalet ska utformas. En bra utgångspunkt är att avtalet först och främst ska ta sikte på ekonomiska frågor (exempelvis hur finansiering av fasta kostnader och underhållsåtgärder ska gå till). Om någon av delägarna bryter mot ett sådant avtalsvillkor kan övriga delägare tvinga fram betalning med hjälp av juridiska åtgärder.

Förutom ekonomiska angelägenheter går det förstås att reglera mer mjuka frågor (till exempel hur ofta gräset ska klippas på sommaren). Rörande den typen av åtaganden bör man dock ha i åtanke att det sannolikt inte kommer att gå att utkräva något juridiskt ansvar om någon av parterna bryter mot avtalet. Det går helt enkelt inte att vända sig till Kronofogden eller tingsrätten på grund av att någon varit slarvig med att rensa rabatten.

Exempel på samäganderättsavtal

Nedan följer ett mycket enkelt exempel på ett samäganderättsavtal.

Vi tre syskon kommer härmed överens om följande avseende förvaltningen av det sommarhus (Landet 1:1) som vi genom testamente erhållit från vår mormor Berit.

Vi ska solidariskt dela på alla fasta kostnader för huset. Detsamma gäller akuta underhållsåtgärder. För att en renoveringsåtgärd ska få ske krävs full enighet mellan oss. Alla sådana åtgärder ska dokumenteras i separata dokument och skrivas under av oss för att få verkställas.

Om någon av oss önska sälja sin andel i huset har övriga delägare förköpsrätt. Marknadsvärde ska tillämpas vid sådan försäljning.

Lilla Staden, den 13 juni 2019

Alfred, Lisa och Kajsa

Behövs ett samäganderättsavtal när det finns samboavtal eller äktenskapsförord?

Det behövs absolut. Samäganderättsavtal används främst mellan personer som inte är sambor eller makar (exempelvis syskon eller kusiner som äger egendom gemensamt). Ett samäganderättsavtal handlar inte främst om själva ägandet i sig utan om hur egendomen praktiskt ska tas om hand. Ett samboavtal eller ett äktenskapsförord utgör därför inget substitut till ett samäganderättsavtal.

Vad kostar ett samäganderättsavtal hos Enkla Juridik?

Vi jobbar alltid till ett fast pris och anpassar vår offert efter den konkreta situationen. I de flesta fall kan vi dock erbjuda att upprätta ett samäganderättsavtal för 3 900 kr ink. moms. Då ingår allt arbete till dess att du och övriga delägare känner er helt tillfreds med utformningen av samäganderättsavtalet.

Vill du få hjälp med ett amäganderättsavtal? Ta kontakt.

Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag.

...