Startsida » Skattejuridik » Generationsskifte

Generationsskifte

När företag och lantbruk byter generation

Generationsväxlingar är vanliga i många branscher. Det kan röra sig om fåmansbolag, lantbruk eller andra typer av (familje)företag (ibland även fastigheter). Skatterättsligt är det viktigt att generationsskiftet är väl genomtänkt så att du eller nästa ägare inte betalar för mycket skatt i onödan. 

Man kan skifta över företag, fastigheter, gårdar eller lantbruk som arv, gåva eller köp. Beroende på vilken metod ni väljer kan utfallet av växlingen variera rätt kraftigt – inte minst ur skatteperspektiv. I nedan text förklarar vi de mest grundläggande delarna att tänka på i ett generationsskifte.

På Enkla Juridik har vi dedikerade skattejurister som hjälper dig göra rätt val. Ta kontakt med oss för en kostnadsfri utvärdering av er situation. Det är bara att ringa 020 – 89 95 96 eller skicka in en kontaktförfrågan längst ned på sidan. Efter den juridiska bedömningen hjälper vi er gärna till ett i förväg avtalat fast pris.

Maria
Marianne

Skattejuristerna Maria och Marianne

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Vad är ett generationsskifte?

Generationsskifte är en överlåtelse av ett företag, gård eller lantbruk till en ny generation. Det kan vara en närstående, släkting, bekant eller extern köpare. Det är ett viktigt skifte som många företagare förr eller senare måste ta ställning till under sina verksamma år.

Hur går en generationsväxling till?

Ett generationsskifte kan till exempel ske genom arv, gåva eller köp. Vilken metod som bör väljas beror ofta på relationen mellan övertagaren och överlåtaren samt överlåtarens ekonomiska ställning och behov. Det finns många frågor att ta ställning till inom ramen för ett skifte och det är därför en process som bör påbörjas i god tid. Förutom affärs- och familjemässiga överväganden finns en rad juridiska frågor som aktualiseras inom bland annat familje-, bolags- och skatterätten.

Vad är viktigast att tänka på ur skattehänseende?

Metoden för skiftet kan ha en stor påverkan på den skattemässiga hanteringen. En gåvotransaktion innebär typiskt sett ingen omedelbar beskattning, medan direkta försäljningar triggar beskattning av vinster. Beroende på övertagarens ekonomi kan till exempel en indragning av aktier, där överlåtaren istället får betalt för sina aktier av bolaget, vara att föredra. När överlåtaren inte har ett omedelbart behov av att kunna disponera hela vinsten för privata ändamål kan en indirekt försäljning genom ett holdingbolag vara att föredra då beskattning därmed skjuts fram tills att vinster tas ut från bolagssektorn.

Exempel då gåva kan vara fördelaktigt:

En företagare har byggt upp en verksamhet och vill att sitt barn tar över och driver vidare verksamheten. Företagaren har vid sidan om verksamheten gjort andra investeringar varför behovet till ytterligare privata likvida medel är lågt. Genom att överlåta aktierna i sitt bolag som en gåva triggas ingen omedelbar beskattning. Eventuellt sparat gränsutrymme (K10-belopp) följer med andelarna. Eftersom det inte finns något behov att frigöra likvida medel kan en försäljning innebära en onödig belastning på familjens förmögenhet som istället hade kunnat skjutas fram i tiden.

Exempel då köp kan vara fördelaktigt:

Det kan finnas flera anledningar till varför en gåva blir opraktisk/olämplig. Om företagaren t.ex. har flera barn och vill göra en jämn fördelning samtidigt som endast ett av barnen anses lämplig som övertagare av verksamheten kan en värdering och försäljning av bolaget till barnet vara mer praktiskt.

Ibland saknas släktband med övertagaren, t.ex. då en företagare vill att en anställd ska ta över verksamheten. Om gåvoavsikt saknas kan aktierna istället säljas.

Oavsett situationen kan betalning t.ex. ske mot revers eller indragning av aktier för det fall att övertagaren saknas tillräckliga medel för att köpa aktierna. Eventuell vinst blir generellt föremål för beskattning.  

Försäljningen/indragningen kan också ske indirekt genom ett befintligt eller nybildat holdingbolag för att behålla ersättningen i bolagssektorn och därmed undvika omedelbar beskattning. På så vis kan en situation åstadkommas där ena barnet tar över en verksamhet medan det andra barnet får ta över ett bolag med en kassa för att starta en egen verksamhet.

Hur kan vi hjälpa er?

Genom att diskutera vilka förutsättningar som finns för ägarskiftet, vilka behov och möjligheter de involverade parterna har, kan vi rekommendera strukturer för generationsskiftet som är skräddarsydda för just er situation. Vi ser till att ni får en bra översikt över de skattemässiga konsekvenserna och vi finns med hela vägen från planering till utförande.

Vi hjälper dig med en kostnadsfri utvärdering. Efter det kommer vi överens om ett avtalat fast pris. Välkommen till Enkla Juridik.

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!