Så överklagar du avslag för ansökan om studentvisum: En tre-stegs-raket

Sverige tillsammans med den Europeiska unionen värnar om att vara världsledande inom forskning och studier, därför är du som student eftertraktad. Det händer däremot ibland att Migrationsverket meddelar ett avslag på ansökningar om förlängt uppehållstillstånd för studier. Här kan du få mer information om vad du kan göra om du vill fortsätta studera i Sverige.

På Enkla Juridik utvärderar vi din situation kostnadsfritt och återkommer inom en arbetsdag. Om du sedan väljer att ta vår hjälp betalar du ett fast pris som vi tillsammans kommer överens om.

Steg 1 – Av vilken anledning har Migrationsverket avslagit din ansökan om förlängt uppehållstillstånd för studier?

Migrationsverket kan meddela avslag av flera olika anledningar. En viktig del av processen är att förstå av vilken anledning just du inte fick ett förlängt uppehållstillstånd för studier. Det är inte alltid enkelt att förstå, framförallt de gånger Migrationsverket har nekat dig uppehållstillstånd på svag grund eller otydliga argument.

Vanliga anledningar till nekande av uppehållstillstånd är att Migrationsverket bedömt att du som sökande inte uppnått tillräckliga studieresultat, att du inte har visat att du kan försörja dig under studietiden eller att du inte visat att du kommer att studera tillräckligt mycket under den sökta tiden för uppehållstillstånd. Att du har fått avslag på dessa grunder behöver inte betyda att det är helt hopplöst för dig att få ett annat beslut av Migrationsdomstolen. Anledningen är att ditt fall kan innehålla särskilda omständigheter som Migrationsverket inte tagit med i sin bedömning. Hör gärna av dig till oss kostnadsfritt för att få din situation bedömd.

Steg 2 – Vad kan du göra om du har fått ett avslag från Migrationsverket?

När du har fått ett avslag på din ansökan om förlängt uppehållstillstånd för studier är det viktigt att du förstår av vilken anledning Migrationsverket inte har förlängt din rätt att vistas i Sverige. När du har förstått orsaken till avslaget behöver du fundera över om du anser att det är ett korrekt eller felaktigt beslut. För det fall du menar att avslaget är felaktigt behöver du samla bevisning som visar att du har rätt att stanna i Sverige och du behöver även påbörja ditt överklagande omgående. Det är svårt att reda ut om beslutet är felaktigt eller inte, därför är det bra att fråga någon som arbetar mycket med migrationsärenden. Våra jurister kan snabbt bedöma om det finns någon chans eller inte att ändra beslutet vid ett överklagande.

Steg 3 – Hur skriver du ett överklagande?

När man skriver ett överklagande till Migrationsdomstolen är det bra att börja med en tydlig struktur. Hur vill du presentera dina argument så att Migrationsdomstolen förstår vad du vill och varför du vill det? Därefter är det även viktigt att du tar fram dina bästa argument till varför Migrationsverkets beslut är felaktigt. Här är det viktigt att du stödjer dina argument med juridiska källor för att optimera dina chanser till att Migrationsdomstolen lyssnar till dig och tar hänsyn till din argumentation. Juridiska källor är bland annat lagtext, förarbeten, praxis och doktrin och finns på olika databaser och i bibliotek. Var tydlig med hur du vill att Migrationsverkets beslut ska ändras så att det blir enkelt för Migrationsdomstolen att lämna ett nytt beslut till din förmån.

För personer som inte är insatta i juridiken rekommenderar vi att man hör av sig till en jurist. Annars är risken för ett avslag större. Kontakta därför en jurist som arbetar med migrationsrätt som kan hjälpa dig från början till slut och vara det stöd du behöver. Vi utvärderar din situation alltid kostnadsfritt. Om vi tror att du har en chans att få uppehållstillståndet för studier i Sverige förlängt kommer vi tillsammans överens om ett upplägg för att ta ärendet till Migrationsdomstolen. Allt för att du med ett studentvisum ska kunna fullfölja dina studier i Sverige.