Startsida » Familjejuridik » Arvskifte

Arvskifte

Detta ska du tänka på vid upprättande av arvskifteshandling

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

När en person avlidit upprättas först en bouppteckning. Bouppteckningen är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder och ska skickas in till Skatteverket för registrering. Om den avlidne var gift eller sambo är utgångspunkten att det därefter ska ske en bodelning (viktiga undantag förekommer dock). När dessa två moment är avklarade återstår det så kallade arvskiftet.

Arvskiftet är en angelägenhet för dödsbodelägarna. Dödsbodelägare är den eller de personer som har rätt till arv efter den avlidne samt universella testamentstagare. Med begreppet universell testamentstagare avses en person som till följd av ett testamente blivit tilldelad en viss andel av den avlidna personens totala tillgångar (exempelvis 50 procent). Om en person genom ett testamente endast fått rätt till en sak eller en summa pengar är denne inte dödsbodelägare. Dödsbodelägarna är självklart skyldiga att se till att testamentstagare får det han eller hon har rätt till.

Arvskiftet ska dokumenteras i ett skriftligt avtal. Av arvskiftesavtalet ska det framgå vilka tillgångar som finns i dödsboet och hur dessa tillgångar ska fördelas mellan dödsbodelägarna. När arvskiftesavtalet undertecknats av samtliga dödsbodelägare kan arvskiftet verkställas. Själva avtalet behöver inte registreras hos någon myndighet men bör naturligtvis förvaras på ett säkert sätt. I de fall dödsbodelägarna inte kan komma överens kan tingsrätten utse en så kallad skiftesman.

Om du behöver hjälp med att upprätta ett arvskiftesavtal är du varmt välkommen att höra av dig till Enkla Juridik. Vi utvärderar din situation kostnadsfritt och erbjuder därefter ett fast pris för upprättandet av arvskiftesavtalet. Därigenom behöver du och övriga dödsbodelägare inte oroa er för oförutsedda kostnader.

Juristbyrån med enbart fasta priser

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfri juridisk utvärdering
  • Upprättande av arvskifte till fast pris
  • Rådgivning vid tvist
Vad är ett arvskifte?

Med begreppet arvskifte menas den slutgiltiga fördelningen av en avlidens persons tillgångar (kvarlåtenskapen). För att ett arvskifte ska kunna ske måste dödsbodelägarna (arvingar till den avlidna samt universella testamentstagare) komma överens om hur fördelningen av kvarlåtenskapen ska se ut. Det som dödsbodelägarna kommer överens om ska dokumenteras i ett skriftligt avtal och undertecknas av respektive dödsbodelägare.

Hur går ett arvskifte till?

Efter att arvskiftesavtalet upprättas är det vanligtvis en av dödsbodelägarnas uppgift att verkställa det som bestämts. Om dödsboet endast innehåller pengar är det bara att gå till banken och ordna med utbetalningar. Om det finns andra typer av tillgångar i dödsboet, exempelvis en fastighet eller värdepapper, föreligger ett större behov av administration. Om någon av dödsbodelägarna känner sig osäkra på hur arvskiftet ska verkställas är det klokt att konsultera en jurist för att få vägledning.

Vilka regler ska jag tänka på vid ett arvskifte?

Till skillnad från bouppteckningar och bodelningshandlingar finns det inte särskilt många tvingande regler avseende ett arvskiftesavtal. I princip är dödsbodelägarna fria att utforma arvskiftesavtalet på det vis de själva finner bäst. Det är dock väldigt viktigt att inte påbörja arvskiftet förrän alla dödsbodelägare är helt överens om hur det ska gå till. För att säkerställa bevisning om detta bör ett arvskifte aldrig ske utan att det finns ett tydligt skriftligt avtal som dödsbodelägarna uttryckligen godkänt och skrivit under.

Hur skriver man en arvskifteshandling?

Nedan följer ett mycket enkelt exempel på arvskiftesavtal:

Gertrud Karlsson avled den 1 januari 2019. Hon var änka och efterlämnade tre bröstarvingar – Sven Karlsson, Lisa Nilsson och Kajsa Granberg.

Gertrud Karlsson efterlämnade ett testamente av vilket framgår att hennes samling av whiskybuteljer ska tillfalla hennes väninna Berit Svensson. Berit Svensson har erhållit buteljerna. Efter detta uppgår värdet av Gertrud Karlssons kvarlåtenskap till 900 000 kr. Dessa medel återfinns på ett konto i Nordea.

Kvarlåtenskapen ska tillfalla ovannämnda bröstarvingar i lika delar. Kajsa Granberg ska ansvara för att en utbetalning på 300 000 kr sker till respektive person. Kajsa Granberg ska även ansvara för förvaringen av de handlingar som är hänförliga till förvaltningen av dödsboet.

Med detta arvskifte är vi nöjda/ Sven Karlsson, Lisa Nilsson och Kajsa Granberg

Finns det en tidsgräns för när arvskiftet måste verkställas?

Nej, det finns inte någon tidsgräns. Det är dock, i normalfallet, klokt att verkställa arvskiftet så fort alla formaliteter med anledning av dödsfallet är avklarade.

Vad är ett partiellt arvskifte?

Med ett partiellt arvskifte avses att endast en del av den avlidnes tillgångar portioneras ut till dödsbodelägarna. Ett partiellt arvskifte kan exempelvis bli aktuellt om den avlidne personen drev ett företag som det är komplicerat och tidsödande att avveckla. Dödsbodelägarna kan då komma överens om att först upprätta ett arvskifte över den avlidnes övriga tillgångar. När företaget väl är avvecklat kan ett slutgiltigt arvskifte göras.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Om dödsbodelägarna inte kommer överens om hur arvskiftet ska ske kan tingsrätten utse en så kallad skiftesmannen. Skiftesmannen ska i första hand försöka medla mellan dödsbodelägarna i syfte att åstadkomma en lösning i samförstånd. Om detta misslyckas kan skiftesmannen självständigt bestämma hur arvskiftet ska gå till.

Vad kostar ett arvskifte hos Enkla Juridik?

Enkla Juridik är juristbyrån som enbart jobbar med fasta priser. Vi tar aldrig timarvoden. Genom att enbart ta fast pris blir priset alltid helt förutsägbart. Vårt fasta pris varierar beroende på komplexiteten i arvskiftet. Hör gärna av dig så kan vi ge dig ett pris som passar dig. Vi utvärderar alltid den juridiska situationen helt kostnadsfritt. Välkommen att höra av dig till oss!

Vill du få hjälp med ett arvskifte? Ta kontakt.

Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!

...