Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Stämningsansökan – hur gör man?

Har du hamnat i en tvist med en person som inte vill göra rätt för sig? Har personen trots otaliga påminnelser inte följt det ni avtalat? Eller har personen kanske skadat din egendom men inte vill ersätta dig för skadorna? Har du fått nog av att jaga och påminna personen hela tiden? Då kanske det är dags att ta det vidare till domstol. För att inleda en process i domstol behöver du lämna in en stämningsansökan till domstolen. Det kan kännas jobbigt att skriva en stämningsansökan när man inte har tillräckliga kunskaper inom juridik. För att underlätta för dig kommer nedan en redogörelse för bl.a. vad en stämningsansökan är, ett fiktivt exempel, vad det ska innehålla och vad det kostar att ansöka om att stämma någon.

1. Vad är en stämningsansökan?

En stämningsansökan är en handling som inleder processen i domstol och som lämnas in till domstolen i syfte att väcka talan eller åtal. Om du hamnar i ett tvistemål med någon annan och ni inte kan komma överens kan en lösning vara att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Ett vanligt exempel på detta kan vara att du har en fordran mot en person och den personen inte vill betala. Det är inte ovanligt att personer exempelvis inte vill betala en fordran och avhåller sig. Genom att väcka talan mot personen kan du om du senare vinner i domstolen hänvisa till domen och få hjälp av kronofogden med att få betalt.

2. Ska jag anlita en jurist eller går det att skriva själv?

Lagen ställer inga krav på att en stämningsansökan ska skrivas av en jurist. Däremot rekommenderar vi starkt att du anlitar en jurist eftersom juridik är komplex. Inte enbart bedömningen av situationen utan också processrättsliga frågor.

Att väcka talan mot någon kan innebära stora ekonomiska risker om det inte görs i samråd med en jurist. En jurist kan även innan du skriver en stämningsansökan gå igenom hur stora chanserna är till framgång och om du eventuellt kanske borde avhålla dig från att stämma. Eftersom det finns stora risker med att missa essentiella saker som ska med i en stämningsansökan är det smartare att anlita en jurist. 

3. Vad är minimikraven för en stämningsansökan att innehålla?

En stämningsansökan ska innehålla bl.a. följande:

  • Information om parterna, vem du är som stämmer och vem motparten är som du vill stämma. Ska innehålla information om bl.a. kontaktuppgifter, personnummer, adress och eventuellt ombud.
  • Yrkanden, alltså hur du vill att domstolen ska döma. Exempelvis att motparten ska betala din fordran som är på X antal kronor, leverera en vara eller betala skadestånd till dig med ett visst belopp. Om du vill att din motpart ska betala för dina rättegångskostnader ska du även ta med det i denna del.
  • Grunden för yrkandet, alltså varför personen exempelvis ska betala din fordran på X antal kronor, här kan det vara att du utfört en tjänst åt personen som den är skyldig att betala dig för.
  • Bevisning, vilken bevisning du åberopar för att styrka grunden för yrkandet samt kopior på bevis, här kan det vara att ni har ett skriftligt avtal som säger att din motpart ska betala X antal kronor efter att du utfört tjänsten. I denna del ska du även förklara vad som ska styrkas med varje bevis. Om vi utgår från föregående exempel så skriver du att avtalet är till för att styrka att ni kommit överens om att personen ska betala X antal kronor efter att du utfört tjänsten. Här ska även eventuella vittnen som du vill ska höras under rättegången tas med tillsammans med vittnets kontaktuppgifter. 
  • Underskrift, din underskrift, ort, datum och namnförtydligande
4. Hur lämnar man in stämningsansökan?

Stämningsansökan lämnas in till behörig tingsrätt. Vilken tingsrätt som är behörig går inte att svara på generellt utan svaret baseras på vilka som är parter i målet men också vad saken rör. Nedan kommer exempel på behörig domstol.

 • Svarandens forum, huvudregeln är att behörig domstol är den tingsrätt på den ort som svaranden (din motpart) har sin hemvist. Är svaranden en privatperson och är folkbokförd i Sverige är svarandens hemvist där denna var folkbokförd den 1 november föregående år. Är svaranden en juridisk person är hemvisten på den ort där styrelsen för den juridiska personen har sitt säte eller om säte för styrelsen ej är bestämt eller styrelse inte finns där förvaltningen sker.
 • Avtalat forum, det händer att parterna redan i förväg skrivit vilken domstol som är behörig domstol i avtalet om eventuell tvist skulle uppkomma.
 • Skadeforum, om talan väcks med anledning av skadegörande handling är behörig domstol den domstol i orten där handlingen företogs eller skadan uppkom.
 • Konsumentens forum, när målet är mellan en konsument och en näringsidkare är behörig domstol den domstol i orten där konsumenten har sin hemvist.
 • Fastighetsforum, när målet rör en fastighet är behörig domstol den domstol i orten där fastigheten ligger.
5. Skickar man stämningsansökan till motpart?

Stämningsansökan lämnar du in till behörig domstol. Du behöver inte lämna stämningsansökan till din motpart. Tingsrätten som du lämnat stämningsansökan till kommer att själva utfärda stämning och begära att din motpart svarar på din stämningsansökan. 

6. Kan man komplettera med information efter att stämningsansökan är inlämnad?

Om din stämningsansökan inte uppfyller de krav som lagen stadgar eller om du inte betalat ansökningsavgiften ska domstolen begära att du kompletterar din ansökan eller betalar ansökningsavgiften. Följer du inte detta kan domstolen komma att avvisa din talan om din stämningsansökan är så ofullständig att den inte kan läggas till grund för en rättegång eller du fortfarande inte betalat ansökningsavgiften. 

7. Hur lång tid brukar det ta från stämningsansökan till att målet är klart?

Det går inte att säga exakt hur lång tid det tar från att du lämnat in stämningsansökan till att domstolen avgör målet eftersom många mål skiljer sig från varandra och kräver olika mycket underlag innan målet kan avgöras. Det finns många exempel på omständigheter som kan påverka hur lång tid det tar, som exempelvis att domstolen har en hög arbetsbelastning eller att det införts restriktioner på grund av rådande pandemi vilket kan dra ut på tiden. Men man brukar säga att de flesta mål avgörs inom sex-nio månader från dess att ansökan är inlämnad.

8. Vad kostar det att skicka in ansökan?

Vad det kostar att stämma någon beror på summan du yrkat att motparten ska betala. Vid s.k. förenklade tvistemål (tvister där tvistesumman inte övergår ett halvt prisbasbelopp) är ansökningsavgiften 900 kr. Vid andra tvistemål där tvistesumman övergår ett halvt prisbasbelopp eller om tvisten inte rör ett bestämt belopp är ansökningsavgiften 2 800 kr.

9. Kan min försäkring täcka kostnaderna för att skriva stämningsansökan?

Om du exempelvis har en hemförsäkring har du i normala fall ett rättsskydd. Detta innebär att försäkringen kan stå för dina kostnader i rättsliga tvister upp till ett visst belopp. Rättsskyddet kan täcka kostnaderna du får för att anlita en jurist i syfte att skriva en stämningsansökan men observera att det finns en självrisk som du kan behöva betala vid rättsskydd.

10. Hur fungerar det när du anlitar Enkla Juridik?

Om du har fått nog av att en person eller företag inte vill göra rätt för sig och vill stämma personen ska du inte tveka att höra av dig till oss på Enkla Juridik. Vi har erfarna jurister som kan hjälpa dig med att skriva en stämningsansökan och som kan ge dig tips och råd kring tvistemålet. Vidare kan vi företräda dig i rätten som ombud om du så önskar. 

Tänk på att det ofta är billigare att anlita ett juridiskt ombud än att förlora en tvist. Med hjälp av en duktig jurist maximerar du chanserna till framgång vilket kan bespara dig enorma belopp.

11. Stämmer det att Enkla Juridisks juridiska utvärdering är kostnadsfri?

Ja. Det är bara att du hör av dig till oss så utvärderar vi ditt ärende kostnadsfritt. Vi återkommer inom en arbetsdag. Vid fortsatt hjälp får du en offert med ett fast pris-upplägg.

Exempel på stämningsansökan

Nedan har vi lagt upp ett fiktivt exempel på en stämningsansökan. Exemplet är minimalt och anpassat efter en fiktivt påhittad tvist som är maximalt enkelt. Oftast är stämningsansökningar betydligt längre. 

Vi rekommenderar starkt att du anlitar ett ombud för att skriva din stämningsansökan. Vi har sett många exempel på personer som själva drivit rättsprocesser. Många gånger slutar dessa i förlust och ersättningskrav till motparten på hundratusentals kronor. Det är oftast billigare att anlita ett ombud än att förlora en kostsam tvist. Kontakta oss för ett prisförslag!

Exempel på stämningsansökan - sida 1
Exempel på stämningsansökan - sida 2