Startsida » Familjejuridik » Bodelning mellan sambor

Bodelning mellan sambor

Så går en bodelning mellan sambor till juridiskt

När två sambor separerar, eller någon av samborna avlider, kan en bodelning göras. Bodelning mellan sambor är dock frivillig och kan bortses ifrån om båda parter är överens. Reglerna för bodelning mellan sambor skiljer sig från de som gäller vid skilsmässa.

Genom bodelningen ska den så kallade samboegendomen delas upp. Samboegendom är antingen bostad eller bohag som ”förvärvats för gemensam användning”. Reglerna kring hur en bodelning mellan sambor går till återfinns i sambolagen. Förenklat kan man säga att reglerna om bodelning i sambolagen är en miniversion av de bodelningsregler för makar som finns i äktenskapsbalken.

Jurister Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

När anser lagen att man är sambor?

I sambolagen definieras sambor som ”två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll”. Två goda vänner som bor tillsammans innebär inte ett samboskap, utan det krävs att det i förbindelsen som regel ingår ett (sexuellt) samliv. Några ytterligare aspekter som talar för att ett samboskap finns är att båda parterna:

  • är folkbokförda på adressen
  • har en gemensam ekonomi
  • har gemensamma barn, eller
  • har skrivit ett inbördes testamente
Vilken egendom omfattas av en bodelning mellan sambor?

Enligt sambolagen är det endast permanentbostad och bohag som ”förvärvats för gemensam användning” som omfattas av sambolagens bodelningsregler. Detta innebär att all egendom som inte utgör permanentbostad eller bohag (exempelvis en bil, ett fritidshus eller pengar på ett bankkonto) inte ska tas med i bodelningen. Detsamma gäller egendom som visserligen är bostad eller bohag men som samborna inte köpt för gemensam användning. Ett sådant exempel är om en av samborna flyttar in i den andres bostadsrätt, som han eller hon införskaffat innan samboförhållandet etablerades. Bostadsrätten kommer då, oberoende av hur lång tid samboförhållandet varar, inte utgöra samboegendom vid en eventuell framtida bodelning.

Det är viktigt att komma ihåg att sambolagens bodelningsregler inte tar hänsyn till vem av samborna som har betalat för viss egendom. Om exempelvis en av samborna köper ett hus som båda bosätter sig i blir huset automatiskt samboegendom, även om det bara är en av samborna som har bidragit till finansieringen. I ett sådant läge måste ett samboavtal upprättas, om inte den sambo som betalat för huset är beredd att bli av med halva värdet vid en separation.

Lisa och Pelle har beslutat sig för att gå skilda vägar. De har två gemensamma barn och bor i en hyresrätt, Pelle står på kontraktet för bostaden. Lisa har dessutom en hobbyverkstad som hon använder för att förverkliga sina snickeridrömmar. Paret kommer dessutom fram till att Lisa ska ha den huvudsakliga vårdnaden för barnen. De har inte författat något samboavtal så bodelningen ska således ske enligt sambolagens regler. Paret har inga skulder som skulle utgöra samboskulder.

Först fastställs vilken egendom som utgör samboegendom, det vill säga parets bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk. Lisas hobbyverkstad undantas från bodelningen eftersom det enbart är hon som nyttjat den till sina egna intressen. Det gemensamma värdet av samboegendomen uppgår efter skuldtäckning till 1 000 000 kr, som paret delar på. Vardera parten får genom bodelningen egendom som uppgår till 500 000 kr. Detta fördelas genom lottläggning. Paret konstaterar att Lisa är den som har rätt att ta över hyresrätten, eftersom det är hon som ska ha vårdnaden för barnen. Efter att detta har bestämts ersätter Lisa Pelle för bostadens värde genom att betala skifteslikviden. Avslutningsvis tecknas ett bodelningsavtal som bevisar att bodelningen är slutförd och hur fördelningen av egendomen har skett.

Hur gör man ett juridiskt tryggt bodelningsavtal mellan sambor?

Det mest betydelsefulla när man upprättar ett bodelningsavtal är att formulera sig tydligt. Bodelningsavtalet ska inte lämna något utrymme för missförstånd eller kreativa tolkningar. Det bästa är att rätt och slätt göra en lista på all samboegendom som finns och sedan peka ut vad som ska gå till vem.

Att skriva ett bodelningsavtal behöver inte vara komplicerat. Om det bodelningsavtalet omfattar större värden (exempelvis dyrt möblemang) kan det likväl vara klokt att stämma av utformningen med en jurist för att säkerställa att bodelningsavtalet inte innehåller några fallgropar.

Hur fördelas skulder i en bodelning mellan sambor?

En sambo svarar alltid för sina egna skulder och den andra parten behöver inte bekymra sig för att någon skuld ska behöva övertas. Vid en bodelning dras sambornas skulder alltid av innan de återstående tillgångarna fördelas. Om en sambos skulder överstiger värdet av tillgångarna innebär detta således att den sambon inte kommer ha någon egendom att dela med sig av i bodelningen.

Vad händer om jag inte skulle komma överens med min sambo vid eventuell separation?

Tyvärr håller inte alla samboförhållanden livet ut, och du och din sambo kan hamna i situationer där ni helt enkelt inte kan reda ut hur upplösningen av samboskapet ska ske. Det allra bästa är självfallet att försöka gardera sig mot sådana situationer genom att avtala om bodelning innan en sådan situation uppstår. Ett bodelningsavtal kan till exempel vara önskvärt om en av parterna betalat hela bostaden, och således inte vill att den ska delas lika vid bodelningen. I avtalet kan ni då välja att utesluta sambolagens regler om bodelning och avtala fritt om hur ni vill att bodelningen ska se ut.

Vad ska jag tänka på om det inte går att komma överens och det inte finns ett samboavtal?

Det kanske viktigaste är att tänka på att behandla varandra med respekt och försöka lösa tvistigheterna på ett sätt som gynnar båda parterna i största möjliga mån. En viktig skillnad mellan samboskapet och äktenskapet är att det för sambor inte finns någon tvingande regel om att bodelning ska ske – en sådan måste begäras. Är du och din sambo inte överens om hur fördelningen av er gemensamma egendom ska ske rekommenderar vi därför att någon av er begär bodelning. En sådan begäran ska ske inom ett år från att samboförhållandet upphörde. Inför bodelningen är varje sambo skyldig att redovisa för sin samboegendom, det vill säga bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Finns en bostad som kan komma att övertas av den andra sambon på grund av skäl som redovisas nedan ska även denna redovisas. Det finns också möjlighet ansöka om att en domstol ska besluta om vem som ska få bo kvar i den gemensamma bostaden tills bodelningen är utförd. Domstolen kan även, på begäran av någon av samborna, förbjuda samborna att besöka varandra. Vid fortsatta tvistigheter kring bodelningen finns möjligheten att förordna en bodelningsförrättare. 

När kan vi behöva en bodelningsförrättare?

Om samborna inte kan enas om bodelningen kan en sambo vända sig till domstol med begäran om att en bodelningsförrättare ska förordnas. Bodelningsförrättarens uppgift är att se till att en förteckning uppförrättas, där all egendom som utgör samboegendom fastställs. Bodelningsförrättaren bestämmer även tid och plats för bodelningen. Det finns en tvingande skyldighet för en sambo att lämna uppgifter till bodelningsförrättaren om samtliga sina tillgångar och skulder. Här kan du läsa mer om bodelningsförrättarens arbete.

Vem har rätt att överta hyresrätt eller bostadsrätt?

Efter ett samboförhållandes upplösning är kanske den största frågan vem av parterna som ska få behålla bostaden. Rätten för en sambo att efter en behovsprövning överta den gemensamma bostaden kan i vissa fall vara tvingande och kan således inte avtalas bort. 

Enligt sambolagen kan den sambo som inte innehar hyres- eller bostadsrätten få ta över densamma om ”den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt”. En viktig aspekt i detta är att övertaganderätten enligt nämnda förfarande förutsätter att de samboende parterna har gemensamma barn

Skulle parterna inte ha några barn krävs att det föreligger synnerliga skäl för att den andra parten ska få ta över bostaden. Om det däremot finns barn med i bilden görs bedömningen på grundval av huruvida barnen efter separationen huvudsakligen förväntas bo tillsammans med den ena sambon: i ett sådant fall brukar den aktuella sambon vara den som är i störst behov av bostaden. Detta gäller även om barnen inte är gemensamma. Ett anspråk på övertagande av bostadsrätten eller hyresrätten måste som huvudregel framställas inom ett år från tidpunkten då samboförhållandet upphörde. Vidare kan det vid upplösning av samboskap uppkomma tvister kring vem av föräldrarna som ska ha vårdnaden över de gemensamma barnen, klicka här för att komma till vår specialsida om vårdnadstvister.

Enkla Juridik hjälper dig

Oavsett vilka bodelningsrelaterade frågor du har är du varmt välkommen att höra av dig till Enkla Juridik. Vi utvärderar din situation kostnadsfritt och förutsättningslöst och presenterar alltid en offert på vår eventuella fortsatta rådgivning som du får ta ställning till. Därigenom kan du känna dig helt säker på att du aldrig kommer drabbas av oförutsägbara kostnader genom att ta kontakt med oss.

FAQ - bodelning mellan sambor

En bodelning mellan sambor är när två sambor separerar och man delar upp bostaden och bohaget mellan sig. Bodelningen regleras i ett bodelningsavtal.

Det beror på om det finns ett samboavtal eller ej. Om det finns ett avgör avtalet. Annars är det sambolagens bestämmelser som avgör.

Om ni har förvärvat en bostad med syftet att du och din sambo skulle bo där, och inte har samboavtal och skuldebrev, kan värdet delas helt lika även om kontantinsatserna varit olika stora.

En jurist skyddar dina intressen så bodelningen går korrekt till. Arbetet mynnar ut i ett bodelningsavtal som reglerar fördelningen mellan samborna.

Kostnaden beror helt på vilken jurist du anlitar. Vår juristbyrå tar fast pris och utvärderar kostnadsfritt. Många advokatbyråer tar timpenning.

Man kan aldrig överta varandras skulder. En sambo svarar alltid för sina egna skulder. Däremot dras sambornas skulder av från respektives tillgångar när man gör en bodelning.

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!