Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Enkla Juridik BRF » Uppsägning av bostadsrättsinnehavare

Uppsägning av bostadsrättsinnehavare

Så kan en bostadsrättsförening förverka en bostadsrätt

På juristspråk kallas en uppsägning av en bostadsrättsinnehavare från sin bostadsrätt “förverkning”. Det är väldigt ovanligt att bostadsrättsinnehavare blir uppsagda från sina bostadsrätter. Det innebär dock inte att det inte händer. Det finns ett antal grunder som en bostadsrättsförening kan åberopa för att förverka en bostadsrätt.

En innehavare av en bostadsrätt ska iaktta allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Vidare ska en bostadsrättshavare betala sin avgift i tid, inte hyra ut bostaden utan föreningens godkännande eller störa sina grannar på ett sätt som inte kan anses rimligt. Ifall bostadsrättsinnehavaren inte lever upp till dessa krav kan föreningen ha rätt att säga upp denne.

Representerar du en BRF? Eller är du bostadsrättsinnehavare som riskerar att förverkas? På Enkla Juridik utvärderar vi din situation kostnadsfritt och återkommer inom en arbetsdag. Om du sedan väljer att ta vår hjälp betalar du ett fast pris som vi tillsammans kommer överens om.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

På vilka grunder kan en BRF säga upp en bostadsrättsinnehavare?

Bostadsrättslagen räknar uttömmande upp vilka villkor som ställs för att en förening ska kunna förverka en bostadsrätt. Det innebär att en förening inte får använda andra skäl än vad som räknas upp i lagen. 

En bostadsrätt kan bli förverkad på följande grunder: 

  • Om föreningen nekas tillträde till bostaden i samband med reparationer eller besiktningar
  • Om man dröjer mer än en vecka med att betala sin avgift (finns undantag vid sjukdom eller dylika akuta händelser)
  • Om man hyrt ut bostaden utan tillåtelse
  • Om bostaden används i strid med upplåtelsen (exempelvis ifall en bostadsrättslägenhet upplåts för bostadsändamål men används för lagerverksamhet)
  • Om lägenheten vanvårdas
  • Om man inte följer vad som kan anses vara sundhet, ordning och gott skick
  • Om bostadsrättsinnehavaren huserar någon i bostaden som kan vara till skada för föreningen eller en medlem på annat sätt åsidosätter något som är av vikt för föreningen.

Notera att enbart ringa fall inte ska leda till förverkande. Ett exempel på ringa fall är när det handlar om mycket små belopp som inte har betalats, exempelvis att det saknas någon hundralapp vid betalning av avgiften vid ett tillfälle.  

Hur kan en BRF säga upp en bostadsrättsinnehavare?

Innan en bostadsrätt är förverkad ska föreningen i regel skicka ut en skriftlig varning till innehavaren. Det görs förslagsvis genom att skicka ett rekommenderat brev för att kunna bevisa att innehavaren har tagit del av varningen. Ifall bostadsrättsinnehavaren rättar sig i enlighet med varningen kan föreningen inte längre förverka bostadsrätten.

Innan en lägenhet förverkas ska socialnämnden i kommunen underrättas. Ifall störningarna är allvarliga kan föreningen bortse från att varna innehavaren och att kontakta socialnämnden. Detta är dock ett undantag som sällan aktualiseras. Man gör därför klokt i att ta det säkra före det osäkra och varna innehavaren och socialnämnden innan ett eventuellt förverkande. Notera att en uppsägning måste vara skriftlig, vilket alltså är ett formkrav. För att säga upp en bostadsrättsinnehavare skickar man således meddelande om att bostadsrätten är förverkad till denne. Det finns således inte ett krav att gå genom en tingsrätt eller dylikt. 

För att säga upp en bostadsrättsinnehavare till avflyttning krävs det att samtliga bostadsrättsinnehavare i den lägenhet har blivit delgivna det.

Se vår förklaringsvideo
Vad händer efter att bostadsrätten är förverkad? 

Bostadsrätten ska då försäljas. Det kan ske genom att innehavaren kontaktar en mäklare och säljer lägenheten själv. Det brukar ofta vara smidigast och även ge mer betalt. Det är dessutom inte till nackdel för föreningen. Försäljningen kan även ske av Kronofogden. Myndigheten kommer att pröva om förutsättningar för förverkande föreligger.

Pengarna ska delas mellan innehavaren, dennes bank och föreningen i enlighet med de fodringar de har på innehavaren.

Hur kan bostadsrättsinnehavaren förhindra en förverkning?

Självklart är första steget att sköta sig, betala avgiften i tid och allmänt vara en god granne. Skulle man få en varning så gör man klokast i att rätta sig i enlighet med den. Skulle ett beslut om avflyttning delges kan bostadsrättsinnehavaren bestrida det krav som ställs från föreningen och sedan Kronofogden för att få frågan prövad av rätten.

Är du bostadsrättsinnehavare eller representerar BRF?

Vi hjälper både bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare med juridiken. Vi bjuder alltid på en kostnadsfri utvärdering av det juridiska läget och vi representerar naturligtvis aldrig två motparter i samma mål. Tveka inte att höra av dig.