Startsida » Familjejuridik » Arvstvist

Arvstvist

Så löser eller förebygger du en tvist om arvsfördelningen

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

En arvstvist är svår och jobbig. Särskilt i den känslomässiga perioden som kan vara efter ett dödsfall. Inte minst hämmar arvstvisten de administrativa och juridiska åtgärder som måste vidtas efter dödsfallet. Det är därför klokt att försöka uppnå en lösning på arvstvisten – eller allra helst förebygga att den över huvudlaget uppstår. Nedan förklarar vi vad en arvstvist innebär, hur man kan förebygga samt lösa en arvstvist och hur våra jurister kan hjälpa er vid händelse av arvstvist.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Vad är en arvstvist?

När en anhörig avlider aktualiseras många frågor av praktiskt slag. Det kan röra sig om att tillkalla dödsbodelägarna, värdera tillgångar i dödsboet eller att tolka ett testamente. Inte sällan råder oenigheter mellan den avlidnes anhöriga och familj när det gäller dessa frågor. Oenigheterna utgör mer eller mindre en arvstvist. En arvstvist kan alltså definieras som en konflikt eller oenighet som hänför sig till arvsrättsliga spörsmål.  

Hur kan man lösa en arvstvist?

Frivilliga uppgörelser och överenskommelser är oftast den optimala lösningen på tvister av olika slag, inte minst arvstvister. För att möjliggöra att lösning nås är det lämpligt om var part försöker redogöra för sin inställning samt bemödar sig med att försöka se tvisten ur ett helikopterperspektiv. På så sätt kan man öka möjligheterna en gemensam och frivillig uppgörelse.

Om någon förlikning inte visar sig möjlig och en jurist ännu inte är engagerad, kan det vara lämpligt att överväga att anlita en jurist. Beroende på tvistens omfattning vid detta skede kan juristen inträda såsom ombud för ena parten i tvisten eller såsom vägledare/medlare för samtliga parter och processen i sin helhet.

Om tvisten rör ett enstaka moment i den arvsrättsliga processen, kan även följande lösningar tillgripas:

Alternativ 1. Boutredningsman

Om dödsbodelägarna är oense om värderingen av tillgångarna och skulderna i dödsboet eller om det annars finns konflikter om förvaltning av dödsboet kan en boutredningsman utses. En boutredningsman gör en utredning av dödsboet och upprättar även en bouppteckning. Boutredningsmannen har inte någon befogenhet att överlåta tillgångar eller skulder eller dylikt. Boutredningsmansuppdraget kan utföras av en jurist som dödsbodelägarna väljer eller som utses efter ansökan hos tingsrätten.

Alternativ 2. Skiftesman

Om dödsbodelägarna har delade meningar om hur tillgångarna ska fördelas och hur arvet ska skiftas kan de anlita en skiftesman. En skiftesman kan utses av tingsrätten efter ansökan. Dödsbodelägarna kan även anlita en jurist för detta uppdrag, men juristen måste dock godkännas av tingsrätten innan uppdraget påbörjas.

Hur kan man förebygga en arvstvist?

Arbetet med att förebygga en arvstvist kan göras genom att man upprättar ett testamente. Detta för att man på bästa möjliga sätt ska förtydliga sin sista vilja för sina anhöriga. Mot bland annat denna bakgrund rekommenderar vi att man upprättar testamentet med hjälp av en jurist, för att testamentet ska bli rättmätigt. På detta vis minskas risken för framtida oenigheter om testamentets giltighet, innehållets äkthet och dylikt.

Döden är inte alltid förutsebar och dessutom kan arvstvister uppstå på grund av andra spörsmål än den avlidnes vilja. Att upprätta ett testamente är således en hjälp på traven, men det är inte den enda lösningen.

Communication is key – inte minst för att förebygga en arvstvist. Detta genom att de anhöriga, främst dödsbodelägare och arvingar, tillsammans kommunicerar för att nå klarhet i den stundande processen. Därvid kan de anhöriga diskutera vilka steg som väntar, vem som ska göra vad och vilka tidsfrister som bör beaktas. På detta sätt undviker man konflikter samt att de inblandade arbetar kors och tvärs.

Ett klokt sätt för att förebygga en arvstvist är att blanda in en jurist i så nära anslutning till dödsfallet som möjligt. Att anlita en jurist för hanteringen av den arvsrättsliga processen och rutinerna har många fördelar. Till fördelarna kan bland annat följande nämnas:

Punkt 1. Juristen är opartisk och objektiv.

En jurist som hanterar den arvsrättsliga processen kommer att arbeta för dödsboets bästa. Juristen kommer således inte att arbeta för någons favör, utan snarare för allas favör.

I en period där känslorna dominerar kan juristen sköta arbetet objektivt, det vill säga känslomässig påverkan.

Punkt 2. Juristen kan juridiken.

Arvsrätten styrs av många lagar. Det är därför viktigt att processen efter ett dödsfall går till på ett rättmätigt sätt. Annars finns risken att vissa åtgärder förklaras ogiltiga i framtiden. Ingen är mer passad än att hjälpa med juridiken än juristen.

Punkt 3. Juristen är er mellanhand.

I en tid av sorg är det inte de bästa sidorna av en person som träder fram. Risken för en tvist kan vara större när alla inblandade är överväldigade och befinner sig under känslomässig press. Genom en jurist som mellanhand kan risken för konflikter minska.

Hur löser man arvstvister mellan syskon och andra arvtagare?

Den avlidnes barn (och barnbarn/barnbarnsbarn) benämns som ”bröstarvingar”. Bröstarvingar har alltid rätt till en s.k. laglott. Laglotten utgör 50% av barnens lott i arvet (arvslott). Rätten till laglott kan under ingen omständighet testamenteras bort, vilket innebär att en inskränkning av en bröstarvinges rätt till sin laglott i ett testamente aldrig är giltig. Notera att det endast är inskränkningen som inte är giltig, vilket innebär att testamentet ändock kan vara giltig i övriga hänseenden.  Denna regel ger inte sällan upphov till arvstvister, särskilt eftersom det råder en uppfattning om att ett testamente gäller framför lagen.

Om en bröstarvinges rätt till sin laglott inskränks genom ett testamente måste denna bröstarvinge begära s.k. jämkning för att kunna få ut sin laglott. Jämkningsbegäran avser testamentet, och den måste göras av bröstarvingen inom senast sex månader från dagen för delgivningen av testamentet. Man ställer begäran om jämkning till testamentstagaren. Om det är flera bröstarvingar som vill få ut sin borttestamenterade laglott måste respektive bröstarvinge begära jämkning. Om någon bröstarvinge inte gör detta, blir testamentet gällande mot denne.

Andra tvister mellan syskon och arvtagare, som inte nödvändigtvis avser borttestamentering av laglott, löses bäst genom kommunikation. Som ovan angivet kan det dock vara klokt att anlita en jurist om någon lösning inte visar sig möjlig.

Vad händer om tvisten rör en fastighet?

När man ärver en fastighet måste den nya ägaren eller de nya ägarna anmäla ägarbytet till Lantmäteriet genom att ansöka om lagfart. För att Lantmäteriet ska godkänna ansökan om lagfart måste Lantmäteriet ta del av ett registrerade arvskiftet, av vilken det ska framgå vilka arvtagare det är som ska ärva fastigheten. En registrering av bouppteckning förutsätter i sin tur att samtliga dödsbodelägare godkänner bouppteckningen och arvskiftet. Det är därför ytterst viktigt att en arvstvist löses för att det därmed ska bli möjligt att registrera ägarbyte med mera

Om fler än en person ärver en fastighet blir de som regel samägare av fastigheten. Detta ger inte sällan upphov till konflikter, eftersom arvtagarna kanske har olika intressen med fastigheten eller helt enkelt inte föredrar att samäga den. En lösning för dylika tvister kan vara att arvtagarna bestämmer att fastigheten ska delas och att respektive arvtagare ska (ensam) äga en del av fastigheten. Detta bör bestäms innan arvet skiftas, och det sker bäst genom att det i arvskiftesavtalet anges att respektive arvtagares andelar ska skiftas ut genom fastighetsbildning. Detta innebär att fastigheten ska avstyckas enligt arvskiftesavtalet och andelarna som därav framgår.

Avstyckningsalternativet är en bra lösning på arvstvister som avser fastigheter. Det är dock klokt att samråda med en jurist innan detta beslutas, eftersom avstyckning förutsätter att fastigheten uppfyller vissa kriterier för avstyckning. Kontakta oss nu för en kostnadsfri inledande utvärdering av ditt ärende.

Vad är en klandertalan?

Lagen uppställer flera krav för att ett testamente ska vara giltigt. Om man misstänker att ett testamente inte har kommit till i enlighet med lagens krav och att det därmed är ogiltigt, måste man väcka en s.k. klandertalan. En talan om klander av ett testamente väcks i domstolen, och det måste ske inom sex månader från det att arvingen tagit del av testamentet. Det är endast den som juridiskt sett är arvingar som får väcka en sådan talan. Det kan exempelvis vara den efterlevande maken eller annars någon som är arvsberättigad enligt lagen (såsom barn, syskon med mera).

En klandertalan gäller bara för den arvinge som väckt talan. Testamentet blir således giltigt mot övriga arvingar som inte väcker talan inom sex månader. Detta innebär att varje arvinge som vill klandra ett testamente måste väcka en klandertalan. Om klandertalan ogillas, blir testamentet giltigt mot den som väckt talan.

Klander mot ett testamente kan avse någon av följande grunder:

  1. Formfel vid testamentets upprättande.
  2. Testamentet har upprättats under inflytande av en psykisk störning.
  3. Någon har otillbörligen påverkat testator att upprätta testamentet.

Om klander av testamentet avser formfel vid dess upprättande (p.1), måste testamentstagaren bevisa att testamentet har upprättats på ett lagligt sätt.  Om klandertalan avser påverkan på testatorn eller testatorns psykiska tillstånd vid upprättandet (p.2 och p.3) är det i stället arvingen (som väcker talan) som har bevisbördan för sitt påstående.

Hör av dig till oss för en utvärdering av din situation. Vi åtar oss gärna att hjälpa dig med att väcka en klandertalan – dessutom mot ett fast pris.

Hur kan Enkla Juridik hjälpa er lösa en arvstvist och vad kostar det?

Våra jurister på Enkla Juridik har mycket goda kunskaper och bred erfarenhet på det arvsrättsliga området. Hos oss kan du få hjälp med den arvsrättsliga processen i sin helhet. Vi hjälper dig att såväl förebygga som lösa en arvstvist.  

Skicka en kontaktförfrågan för oss så återkommer vi med en offert skräddarsydd för just ditt ärende och dina behov.

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!