Startsida » Familjejuridik » Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa

Så går en bodelning till när makar skiljer sig

Ur juridisk synvinkel inleds en skilsmässa när en ansökan om äktenskapsskillnad (den juridiska termen för skilsmässa) lämnas in till tingsrätten. Bodelningen ska verkställas när tingsrätten meddelat dom om äktenskapsskillnad och domen vunnit laga kraft (vilket innebär att domen inte längre går att överklaga). Om någon av makarna begär det kan dock bodelningen verkställas innan det finns en dom.

Notera att det i samband med att du skiljer dig är väldigt viktigt att faktiskt göra en bodelning och upprätta ett bodelningsavtal. Om detta inte görs är det möjligt för någon av parterna att flera år senare begära en bodelning. Då kan det bli väldigt besvärligt.

Behöver du hjälp med en bodelning? Hör av dig till oss för en kostnadsfri juridisk utvärdering. Om du sedan väljer att ta vår hjälp med antingen medling eller enbart upprättandet av ett bodelningsavtal gör vi detta till ett i förväg överenskommet fast pris.

Jurister Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Vad ska bodelningen omfatta?

Bodelningen ska omfatta värdet av det giftorättsgods som makarna innehade på det datum då ansökan om äktenskapsskillnad/skilsmässa lämnades in till tingsrätten. Huvudregeln är att giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom. Egendom kan vara enskild om makarna har upprättat ett äktenskapsförord eller om det exempelvis finns ett testamente som föreskriver att egendom, som någon av makarna mottagit till följd av testamentet, ska vara enskild. Respektive make är enligt lag skyldig att lojalt redovisa all den egendom som han eller hon har i sin ägo.

Fördelningen om makarna är överens

Utgångspunkten är att giftorättsgodset ska delas upp i lika delar. Makarna är dock fria att frångå denna huvudregel om de båda är överens. Exempelvis kan makarna bestämma att den ena maken ska överta ägandet av den gemensamma bostaden i utbyte mot att den andra maken slipper dela med sig av aktier i sitt företag.

Vad händer om man inte kommer överens?

Om man vid en skilsmässa inte kan komma överens om hur bodelningen ska gå till är det möjligt att ansöka om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare utses av tingsrätten och ska i första hand medverka till en frivillig uppgörelse. Om detta misslyckas har bodelningsförrättaren dock rätt att självständigt bestämma hur bodelningen ska gå till. Bodelningsförrättarens beslut kan överklagas till tingsrätten.

Vad betyder jämkning av bodelning?

I vissa fall går det för den som 1) varit i ett kort äktenskap, 2) eller precis fått ett arv eller en gåva strax före äktenskapsskillnaden, att begära jämkning av bodelningen. Läs gärna vår specialtext om vad jämkning av bodelning är för att förstå om du kan komma i fråga för detta. I bästa fall kan du slippa betala hundratusentals kronor till ditt ex.

Vad är ett bodelningsavtal?

Bodelningen ska dokumenteras i ett så kallat bodelningsavtal. Av bodelningsavtalet framgår det vilket giftorättsgods som finns och hur detta ska fördelas mellan makarna. Bodelningsavtalet ska skrivas under av båda makarna.

Vad händer med skulderna vid en bodelning vid skilsmässa?

En make kan aldrig bli tvungen att överta den andra makens skulder. Om en av makarna har skulder så avräknas alltid skulderna från tillgångarna innan bodelningen verkställs. Om skulderna överstiger tillgångarna stannar skulderna kvar hos maken ifråga. I det scenariot kan den andra maken bli tvungen att dela med sig av de egna tillgångarna, utan att få någonting i retur.

Vad kan Enkla Juridik hjälpa till med?

Hos Enkla Juridik kan du svar både på allmänna frågeställningar om bodelning vid skilsmässa och praktiska hjälp i en pågående bodelning. Vid utvärderar alltid din situation kostnadsfritt och förutsättningslöst och presenterar därefter en offert gällande eventuell fortsatt rådgivning. Därigenom kan du känna dig fullkomligt trygg i att aldrig drabbas av oväntade kostnader. Varmt välkommen med din förfrågan!

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!