Startsida » Familjejuridik » Tvist om underhållsbidrag

Tvist om underhållsbidrag

Svar på 11 viktiga frågor vid tvist om underhåll

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

Underhållsbidrag är pengar som föräldern som inte bor med barnet ska betala till den förälder där barnet bor (Källa: Försäkringskassan). Detta bidrag kan bli aktuellt om föräldrarna, efter en separation, inte längre bor ihop. Syftet med underhållsbidrag är att föräldern som inte har barnet boende hos sig kompenserar för barnets kostnader genom att ersätta den andra föräldern. Om du är den underhållsskyldige föräldern viktigt att bidraget är på en rimlig nivå så barnet får en levnadsstandard som är likvärdig med vad barnet hade haft om ni inte hade separerat. I många fall handlar det om tusentals kronor i månaden under många års tid.

Det händer ibland att en infekterad vårdnadstvist gör att föräldrarna är oense om storleken på bidraget. Eller om underhållsbidrag ska betalas ut överhuvudtaget. Om du har hamnat i en tvist om underhållsbidrag kan du höra av dig till en jurist för att få vägledning.

Vi på Enkla Juridik utvärderar din situation kostnadsfritt. Om du efter utvärderingen väljer att anlita oss för att lösa tvisten gör vi detta till ett fast, med dig överenskommet pris. Välkommen att ta kontakt.

Jurister Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Om underhållsbidrag

1. Vad är underhållsbidrag?

Underhållsbidrag är “pengar som föräldern som inte bor med barnet ska betala till den förälder där barnet bor” (Källa: försäkringskassan). Bidraget blir aktuellt om föräldrarna separerar och barnet “varaktigt” bor hos en av föräldrarna. Eller om barnet bor hos båda föräldrarna “växelvis” och de ekonomiska skillnaderna mellan föräldrarna är stora.

2. Hur fungerar underhållsbidrag?

Föräldrarna kan själva komma överens om storleken på ett underhållsbidrag. Bidraget betalas ut en gång i månaden. Betalning ska alltid ske i förskott.

Om du och den andra föräldern är på god fot med varandra kan ni själva enas om ett belopp. Antingen muntligt eller i skrift. För din trygghet rekommenderar våra jurister alltid att du och ditt ex upprättar ett skriftligt avtal om villkoren för underhållsbidraget.

Om ni inte kan komma överens om storleken får tingsrätten avgöra frågan. Tingsrätten beaktar fördelningen av antalet dagar som barnet bor hos respektive förälder. Men framförallt tar tingsrätten hänsyn till kostnader relaterade till barnet och ekonomiska förutsättningar hos respektive förälder.

3. Påverkar fördelningen av dagar storleken på bidraget? (Varaktigt kontra växelvist boende.)

Om barnet varaktigt bor hos en av föräldrarna, dvs. om den andra föräldern har barnet boende hos sig färre än ungefär 12 dagar i månaden, utgår nästan alltid underhållsbidrag.

Om barnet bor hos föräldrarna växelvis blir föräldern “som har ett större ekonomiskt utrymme” underhållsskyldig. Med växelvist boende menas om barnet bor ca. 12-16 dagar hos båda föräldrarna.

4. Hur räknar jag ut storleken på det månatliga beloppet? Vad är ett rimligt belopp?

Försäkringskassan har ett mycket bra verktyg för att räkna ut storleken på ett skäligt underhållsbidrag. I verktyget fyller du i uppgifter om barnets boendesituation och era ekonomiska förutsättningar. Genom att fylla i vilken ort du bor på kommer verktyget ange schabloniserade kostnader för barnet. Du kan justera dessa kostnader samt lägga till kostnader för eventuell barnomsorg. Genom att även lägga till dina och den andra förälderns inkomster räknar verktyget sedan fram ett förslag på underhållsbidrag.

Vi rekommenderar starkt att du använder Försäkringskassans verktyg för att förstå hur mycket underhållsbidrag som är rimligt för ditt barn.

5. Hur länge kan jag få underhållsbidrag?

Som förälder kan man vara underhållsskyldig tills barnet fyllt 18 år. Om barnet fortfarande går i skolan efter artonårsdagen kan en förälder vara underhållsskyldig tills barnet fyller 21.

Vid tvist

6. Vad ska jag göra om jag och den andra föräldern i en tvist inte kan komma överens om storleken på beloppet?

Om ni inte kan komma överens och riskerar att hamna i en tvist ska ni först vända er till kommunen. Hos familjerätten (en kommunal instans) kan ni få samtalsstöd för att försöka hitta en kompromiss. I framförallt vårdnadstvister brukar detta i praktiken vara ett krav och även något våra jurister rekommenderar att ni gör.

Om samtal hos den kommunala familjerätten inte fungerar ska du vända dig till en jurist för att få till en tvistlösning. En jurist kan hjälpa dig lösa tvisten så storleken på bidraget sätts till ett för barnet skälig nivå.  

7. Hur förbereder jag mig bäst på en tvist om underhåll?

Ur juridisk synvinkel är bevis och underlag alltid viktigt. Begär ut dina och den andra förälderns inkomstdeklarationer från Skatteverket. Ta även fram kvitton och fakturor för kostnader relaterade barnet. Det kan vara allt från kostnader för mat, fritidsaktiviteter, studier, vård eller annat.

8. Hur brukar en tvist om underhållsbidrag avgöras?

Det som ofta avgör tvisten är storleken på föräldrarnas respektive inkomster, allmänna välstånd och ekonomiska förmåga. När det kommer till skilsmässor, vårdnadstvister och underhållstvister är det alltid “barnets bästa” som blir vägledande. Det belopp som domaren kommer fram till (om tvisten måste lösas i domstol) kan bli mycket högre än det minimum som krävs för att upprätthålla en för barnet skälig levnadsstandard. Det innebär att om föräldrarnas ekonomi skiljer sig kraftigt, kan den ekonomiskt starkare föräldern bli skyldig att betala ut en mycket större summa än om denne hade haft samma ekonomiska förutsättningar som den ekonomiskt svagare föräldern. Anledningen att regelverket fungerar så är att lagstiftaren vill att barnets uppväxt ska rubbas så lite som möjligt av en separation. Barnet ska efter separationen alltså i princip ha en så oförändrad levnadsstandard som möjligt.

9. Kan jag få underhållsbidrag från den andra föräldern retroaktivt?

Svaret är ja. Det går att få underhållsbidrag för underhållskostnader för barnet för upp till 36 månader bakåt i tiden. Det innebär att du, om du har haft barnet boende hos dig och du inte haft en uppgörelse om underhåll med den andra föräldern, kan få en stor summa pengar som kompensation för kostnaderna du haft för barnet.

10. Vad kostar en tvist om underhållsbidrag?

Det beror på. Hos en traditionell jurist- eller advokatbyrå kommer du behöva betala timpenning. Då är det tidsåtgången som avgör. Fördelen med Enkla Juridik är att vi enbart jobbar med fasta priser. Det innebär att vi tar ett inledande grundarvode plus ett arvode om det blir förlikning eller vinst i domstol. Om vi inte lyckas med det begränsas dina kostnader till grundarvodet.

Notera också att du kan ha rätt att bli ersatt för dessa kostnader från rättsskyddet i din hemförsäkring. Om du inte har rätt till rättsskydd och inte har råd att engagera/driva en tvist kan vi hjälpa dig undersöka om du har rätt till rättshjälp, alltså ett offentligt bidrag, för att finansiera tvisten.

11. Behöver du hjälp? Enkla Juridik utvärderar din situation kostnadsfritt 

Om du behöver hjälp kan våra jurister utvärdera din situation kostnadsfritt. Det gäller både dig som vill få underhållsbidrag eller anser att du inte ska betala underhåll. Om du sedan väljer att anlita oss gör vi detta till ett med dig överenskommet, fast pris. I många fall (se frågan ovan) kan din hemförsäkring ersätta dig för detta.

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!