Startsida » Familjejuridik » Inbördes testamente

Inbördes testamente

För er som vill ha en gemensam sista vilja

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

Syftet med ett inbördes testamente är att bestämma hur en två personers tillgångar ska fördelas. Fördelen med ett inbördes testamente är att det blir enklare att reglera vad som ska hända när den förste respektive den sista personen avlider. Framförallt gäller detta i relation till eventuella bröstarvingar (och ibland även särkullbarn).

I nedan text går vi igenom vad ni ska tänka på kring inbördes testamente. Vi tar upp viktiga exempel, formuleringar och situationer ni bör förstå.

Vill ni ha vår hjälp med att upprätta ett inbördes testamente? Vi utvärderar er situation kostnadsfritt och skriver er sista vilja till fast pris. Vi kan ses på våra kontor i Stockholm, Göteborg, Örebro eller Linköping eller över telefon/mejl/videolänk.

Jurister Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Se vår förklaringsvideo

1. Vad är ett inbördes testamente?

Ett inbördes testamente är ett testamente som två makar/sambor upprättar gemensamt. I ett inbördes testamente anges vad som ska hända med respektive persons tillgångar, beroende av vem som avlider först. Något förenklat är alltså ett inbördes testamente en hopslagning av två olika testamenten.

Inbördes testamenten är särskilt vanliga bland sambor utan barn, samt gifta makar med specifika önskemål gällande arvsfördelningen. 

2. Vilka är de främsta fördelarna med ett inbördes testamente?

Den främsta fördelen är att det blir väldigt tydligt vad som ska hända med den avlidnes kvarlåtenskap i förhållande till den efterlevande sambons eller makens. Ett exempel är att man enkelt kan specificera att den efterlevande partnern ska ärva före barn eller andra släktingar (särkullbarn har dock alltid rätt till den så kallade “laglotten”).

En annan fördel med ett inbördes testamente är att det är enklare att formulera vad som ska hända med kvarlåtenskapen när den sista parten avlider.

3. Vad ska jag tänka på när jag upprättar ett inbördes testamente?

Det viktigaste med upprättandet är att de lagstadgade formkraven efterlevs. För att det inbördes testamentet ska vara giltigt måste följande minimikrav vara uppfyllda:

  1. Det inbördes testamentet ska upprättas skriftligen.
  2. Handlingen ska undertecknas av två vittnen samtidigt som testatorn undertecknar.
  3. Vittnena får inte vara under 15 år eller släkt med testatorn eller på annat sätt omfattas av testamentet.

Vidare rekommenderar vi starkt att den gemensamma sista viljan ska följa lagens bestämmelser gällande arvslotten. Det innebär att minst 50% av kvarlåtenskapen bör testamenteras till bröstarvingar (barn eller barnbarn).

Utöver det ska testatorerna (de som testamenterar) vara vid sina sinnens fulla bruk och inte stå under press från någon att underteckna dokumentet.

4. Vilka är vanliga formuleringar i ett inbördes testamente mellan makar?
Formulering om att makar ärver varandra

Enligt lagens bestämmelser är det redan så att makar ärver varandra först (givet att inga särkullbarn finns). Däremot är det ändå brukligt att förtydliga detta. Man brukar då stipulera att makarna ärver varandra med så kallad fri förfoganderätt. Att ärva med fri förfoganderätt innebär att efterlevande make/maka inte får testamentera bort den egendom som erhållits som arv. Däremot är det fritt fram för den efterlevande att spendera värdet av kvarlåtenskapen under den egna livstiden.

När den första av oss går bort ska efterlevande make tillskiftas all den avlidnes kvarlåtenskap i enlighet med regleringen i 3 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Efterlevande make ärver därmed med fri förfoganderätt.

Formulering om enskild egendom

Vidare är det vanligt att i ett inbördes testamente vilja ange att arvet efter den sist avlidne utgör så kallad enskild egendom. Enskild egendom är sådan egendom som den som ärver inte behöver ta upp i en bodelning vid skilsmässa eller separation. Det innebär exempelvis att om ett gift barn ärver 100 000 kr, behöver inte barnet dela arvet med sin exman/exfru vid en eventuell skilsmässa.

Nedan följer ett exempel på hur en sådan formulering kan se ut:

Vad som tillfaller arvinge eller testamentstagare genom detta testamente, liksom vad som kan komma att träda i dess ställe, ska till såväl kapital som avkastning utgöra enskild egendom och ska varken i äktenskap eller samboförhållande ingå i bodelning eller omfattas av så kallad övertaganderätt.

Full äganderätt

Att ärva med full äganderätt innebär att arvtagaren får göra vad som helst med arvet. Arvtagaren får alltså inte bara spendera hela arvet utan även testamentera bort arvet. Motsatsen, fri förfoganderätt, innebär at den efterlevande får spendera värdet av arvet men inte testamentera bort det.

5. Vad gäller för inbördes testamente mellan sambor?

Det är viktigt att påpeka att sambor inte ärver varandra enligt lag. Det innebär att om ni är sambor och inte har några barn så kommer i första hand era respektive föräldrar ärva er. Om ni inte har några barn, varken enskilda eller gemensamma, är det fritt fram att testamentera hur ni vill.

Med hjälp av ett inbördes testamente kan ni således ange att efterlevande sambo ärver istället. Respektive sambos förälder har då ingen rätt till arv.

6. Vad gäller för inbördes testamente mellan sambor med barn eller särkullbarn?

För sambor med barn är det juridiska läget mycket svårare än om ni skulle vara gifta. Anledningen är att äkta makar automatiskt ärver varandra enligt äktenskapsbalken. Det gör däremot inte sambor. Sambolagen reglerar enbart vad som händer vid bodelningen om sambor separerar.

Det innebär att:

  • Om ni är sambor med gemensamma vuxna barn, är det således barnen som ärver efter den avlidne. Däremot kan ni i ett inbördes testamente specificera att efterlevande sambo ärver först. Barnens rätt att kräva ut sin laglott (hälften av arvslotten) kvarstår däremot och kan verkställas genom att barnet väljer att begära jämkning av testamentet inom 6 månader från det att barnet tog del av testamentet.
  • Om ni är sambor och föräldrar till gemensamma minderåriga barn och kvarlåtenskapens värde överstiger åtta brisbasbelopp (378 400 kr för år 2020) ska den efterlevande föräldern inom en månad ge in en förteckning över den omyndiges egendom till överförmyndaren för den kommun som barnet har sin hemvist. Överförmyndarnämnden kan i vissa fall komma att förvalta barnens laglott vid bortgång av någon av er. Det går inte att genom ett testamente gå runt detta. Det tryggaste för barnets skulle således vara att samborna ingår äktenskap.

Gällande särkullbarn finns det vid samboskap egentligen ingen skillnad mot hur gemensamma barn ärver. Barn till den bortgångne föräldern, oavsett om de är gemensamma eller särkullbarn, kan alltid få ut sin laglott omedelbart.

7. Hur ska man formulera ett inbördes testamente mellan makar med särkullbarn?

Särkullbarn har alltid rätt att kräva ut sin laglott. Däremot kan man i testamentet framföra en önskan om att efterlevande make/maka ska få ”boet orubbat”. Om större delen av ett arv består av en bostad, och särkullbarn kräver ut sin lott, kan det i praktiken innebära att efterlevande måste flytta. Därför kan det vara bra att i det inbördes testamentet skriva en formulering om att särkullbarnet uppmanas vänta med att kräva ut sin lott till den sista makan/maken avlider. Exempelvis:

När den första av oss går bort ska efterlevande erhålla livstids nyttjanderätt till den avlidnes del av den gemensamma bostaden. Det är vår gemensamma vilja och önskan att våra bröstarvingar avstår från att utkräva sin laglott för det fall nyttjanderätten inkräktar på denna.

Notera att denna formulering inte är tvingande. Det innebär att särkullbarnet, trots testamentets önskemål, ändå har laglig rätt att kräva ut sin lott. Vidare finns fortfarande möjligheten för den efterlevande att betala motsvarande summa i pengar till arvingen.

8. Hur ska det förvaras?

Vad gäller förvaring är det alltid bäst att skriva inbördes testamenten i flera original. Anledningen är att banker och myndigheter vid arvskiften som regel alltid kräver uppvisning av original, en kopia på ett testamente kan rubba kravet på skriftlighet och därmed dess giltighet.

Det säkraste är att förvaring sker i ett kassaskåp eller ett bankfack och att eventuella barn får varsitt original.

Tips! Ibland händer det att inbördes testamenten inte får plats på en A4. Då rekommenderar vi att dokumentet är dubbelsidigt. Det är nämligen extremt problematiskt om någon del skulle komma bort eller om exempelvis vittnenas underteckning inte finns med på någon av sidorna.

9. Vad ska jag göra om vi har tidigare upprättade testamenten som vi vill upphäva?

Det är vanligt att båda ni eller någon av er redan har skrivit ned sin sista vilja. Om ni har ändrat er och vill upprätta ett nytt är det bara att ni förstör samtliga gamla exemplar. Sedan är det bara att, helst i samråd med jurist, upprätta ett nytt inbördes testamente.

För tydlighetens skull är det alltid bra att i det nya exemplaret statuera att tidigare testamentariska förordnanden upphävs av det nya dokumentet.

10. Kan jag skriva ett inbördes testamente själv?

I teorin är det fritt fram att själv skriva ett inbördes testamente. Däremot är det ingenting vi rekommenderar eftersom det lätt kan bli fel. Den risken är ofta inte värd att ta gentemot kostnaden (ofta bara ett antal tusenlappar) för att upprätta ett inbördes testamente av jurist.

11. Kan jag använda en mall?

Det går bra att använda sig av en mall. Däremot ska ni vara mycket medvetna om att mallar inte alltid beskriver just er egen sista vilja på ett uttömmande sätt. Många mallar är i praktiken ofullständiga och behöver kompletteras.

12. Hur kan en jurist hjälpa mig med ett inbördes testamente?

Det är alltid bäst att gå igenom er gemensamma sista vilja tillsammans med en jurist som får upprätta ert testamente. Anledningen är att risken är stor att det annars blir fel eller att ni förbiser viktiga juridiska detaljer. Våra jurister på Enkla Juridik upprättar ert inbördes testamente till fast pris. Välkommen att ta kontakt!

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!