Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Vårdnadsavtal – vad är det? Hur funkar det?

Efter en skilsmässa är det inte ovanligt att det uppstår konflikter som rör de gemensamma barnen. I värsta fall leder detta till infekterade vårdnadstvister som är smärtsamma för såväl föräldrar som barn. Om det finns en chans att ni kan komma till en samförståndslösning kan det vara värt att skriva ett vårdnadsavtal som reglerar vårdnaden. På så sätt får du ett avtal som är bindande på samma sätt som en dom, men slipper domstolsprocessen. I denna text går vi igenom vad ett vårdnadsavtal är, hur det skrivs och vad du kan göra om den andra föräldern bryter mot avtalet. 

Vad är ett vårdnadsavtal?

Ett vårdnadsavtal är ett skriftligt och undertecknat avtal mellan två föräldrar vilket reglerar vem som har vårdnaden om ett barn. Föräldrarna kan begära att socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört godkänner vårdnadsavtalet. Ett vårdnadsavtal som godkänts av socialnämnden blir juridiskt bindande på samma sätt som en dom om vårdnaden. Det är dock inget som hindrar att du, efter att ett vårdnadsavtal ingåtts, ångrar dig och antingen skriver ett nytt vårdnadsavtal eller vänder dig till tingsrätten istället. 

Ni kan avtala antingen om att vårdnaden ska vara gemensam eller om att en av er ska ha ensam vårdnad. Det vanligaste är att vårdnadsavtal skrivs efter en separation, men inget  hindrar att föräldrar som fortfarande är tillsammans skriver ett vårdnadsavtal. Oftast skrivs ett vårdnadsavtal för att man på något sätt vill göra en ändring i vårdnaden. Vissa skriver dock vårdnadsavtal på samma sak som man sedan lång tillbaka bestämt muntligen, helt enkelt för att man vill ha avtalet i skrift. Det är dock ingen mening med att försöka få socialnämnden att godkänna ett sådant avtal. 

Vad är boende- och umgängesavtal? 

Det är inte bara vårdnad som kan regleras i avtal. Även rätten att ha barnet boendes hos sig samt rätten att umgås med barnet kan avtalas. Eftersom frågorna är tätt sammankopplade är det vanligt att avtala om samtliga tre punkter på en och samma gång. Även avtal om boende och umgänge kan godkännas av socialnämnden och få bindande verkan på samma sätt som en dom. I vissa fall kan socialnämnden kräva att ni även avtalar om boende och umgänge för att de ska godkänna ert vårdnadsavtal.

Vårdnadsavtal
Vem skriver ett vårdnadsavtal?

Ett vårdnadsavtal skrivs av två föräldrar som mellan sig vill reglera vårdnaden av ett gemensamt barn. Notera att minst en av föräldrarna vid avtalsskrivandet måste vara vårdnadshavare för att föräldrarna ska kunna avtala om vårdnaden. Vårdnadsavtal kan vara ett lämpligt val för föräldrar som är sams men som vill ha ett bindande avtal. Men det kan också vara ett bra val för de föräldrar som är osams men inte så till den grad att det är omöjligt att komma överens. Om det finns en chans att föräldrarna exempelvis genom samarbetssamtal hos socialnämnden kan enas om en lösning för barnets bästa, kan det vara värt att testa detta.

Det är viktigt att avtalet skrivs på ett mycket klart och tydligt sätt, så att man vid varje tillfälle vet vem som har vårdnaden. Annars kommer inte socialnämnden att godkänna avtalet. Det går bra att ni föräldrar skriver avtalet själva. Det är i princip inget juridiskt komplicerat avtal, utan det gäller helt enkelt att på ett tydligt och konkret sätt skriva ner vem av er som har vårdnaden, samt vem som har rätt till boende och umgänge vid vilka tillfällen om detta ska ingå i avtalet.

Vad är socialnämndens respektive en jurists roll i ett vårdnadsavtal?

En fördel med att anlita en jurist som upprättar ett utkast blir att avtalet blir tydligt och uttömmande. Man kan också få hjälp av socialnämnden att skriva vårdnadsavtalet. Om det är så att du av någon anledning vill få frågan om vårdnaden prövad i domstol så kan du med fördel anlita en jurist som ombud.

Socialnämnden har en mycket central roll i upprättandet av ett vårdnadsavtal. Dels kan socialnämnden, som ovan nämnts, godkänna avtalet och på så sätt göra så att detta får samma bindande verkan som en dom. Avtal där föräldrarna avtalat om gemensam vårdnad ska godkännas. Socialnämnden vägrar godkännande enbart när det är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa. Om föräldrarna i stället avtalat om ensam vårdnad får socialnämnden göra en samlad bedömning likt den en domstol gör. Som alltid när det gäller frågor om barn ska utgångspunkten vara vad som är bäst för barnet.

Socialnämnden ska inte bara godkänna utan även hjälpa till att upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge. Begäran om att få hjälp med ett sådant avtal kan göras till familjerätten i din kommun. Ett annat sätt för socialnämnden att hjälpa till är genom att leda ett samarbetssamtal där du och barnets andra förälder deltar. Diskussionerna under ett samarbetssamtal kan resultera i att ett vårdnadsavtal skrivs.

Vad händer om ena föräldern vägrar signera vårdnadsavtalet?

Ett vårdnadsavtal är, precis som vilket avtal som helst, helt och hållet frivilligt att ingå. Det finns alltså ingenting som tvingar en förälder att skriva under ett vårdnadsavtal. Vårdnadsavtal bygger helt och hållet på att föräldrarna är tillräckligt sams för att de ska kunna enas om en lösning till barnets bästa. Om du har försökt få till ett vårdnadsavtal men den andra föräldern vägrar kan du alltid välja att vända dig till tingsrätten i stället, där du kan inleda en vårdnadstvist. Det finns heller inget som hindrar att du går direkt till tingsrätten, om du inte tror att ett vårdnadsavtal är en bra lösning för just er. Om ni inte själva kan komma överens kommer tingsrätten att besluta om vårdnaden i en dom. 

Kan ett vårdnadsavtal reglera ensam vårdnad? Om ja, hur?

Det vanligaste är att vårdnadsavtal skrivs av två föräldrar som är överens om att vårdnaden ska vara gemensam. Det är dock fullt möjligt att skriva bindande vårdnadsavtal om ensam vårdnad förutsatt att föräldrarna är överens om detta. Det händer förstås att en förälder kan tänka sig att frivilligt avskriva sig vårdnaden, exempelvis när den ena föräldern bor utomlands eller av någon annan anledning inte har någon faktiskt omvårdnad om barnet. I sådana situationer är det en bra idé att skriva ett vårdnadsavtal, så att man slipper gå till domstol när man är överens.

Avtalet ska som alltid vara skriftligt och godkänt av socialnämnden för att det ska bli bindande. Vårdnadsavtal där föräldrarna avtalar om ensam vårdnad ska godkännas av socialnämnden om ensam vårdnad bedöms vara till barnets bästa. Socialnämndens bedömning av detta ska i princip motsvara den bedömning som en domstol gör i en vårdnadstvist om ensam vårdnad. När vårdnadshavarna är överens om vårdnadsfrågan finns det sällan någon anledning för socialnämnden att ifrågasätta att den valda lösningen är bäst för barnet. En omständighet som kan leda till att frågan måste utvärderas mer noga är om det exempelvis skulle framkomma att barnet själv motsätter sig ensam vårdnad.

Vad händer om ena föräldern bryter mot avtalet?

Att ingå avtal om vårdnad och/eller boende och umgänge är i och för sig frivilligt, men när ett sådant avtal väl har godkänts av socialnämnden blir det bindande på samma sätt som en dom. Detta innebär att du har möjlighet att ansöka om verkställighet av vårdnadsavtalet om den ena föräldern inte följer det som ni har kommit överens om. Exempelvis om denne håller kvar barnet hos sig. Ansökan görs till tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist. 

Tingsrätten beslutar ofta som ett första steg att en medlare ska utses. Medlaren ska vara en neutral person, ofta från socialnämnden eller socialtjänsten, som ska försöka få den andra föräldern att frivilligt följa sina skyldigheter enligt avtalet. Om detta inte lyckas kan tingsrätten i stället meddela en dom om verkställighet. I en sådan dom brukar tingsrätten i första hand besluta att överlämnande ska ske vid “vid äventyr av vite”. Detta innebär att om föräldern inte agerar enligt avtalet/domen blir denne skyldig att betala ett visst belopp i vite till staten. Tingsrätten kan också besluta om att Polismyndigheten ska hjälpa till med verkställigheten, det vill säga att polisen åker och hämtar barnet. Detta brukar komma ifråga först efter att ett föreläggande vid vite har getts men inte följts. Endast i undantagsfall tar man redan som första steg hjälp av Polismyndigheten. 

Observera att tingsrätten aldrig ska besluta om verkställighet om det är uppenbart att detta vore oförenligt med barnets bästa. Om barnet är tillräckligt moget får verkställighet som huvudregel inte heller ske mot barnets vilja. Undantag görs dock när verkställighet är nödvändigt med hänsyn till barnets bästa.

Hur kan Enkla Juridik hjälpa mig? 

Om ni ska upprätta ett vårdnadsavtal rekommenderar vi att ni kontaktar socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört för att få hjälp med detta. Om du vill inleda en vårdnadstvist i tingsrätten, exempelvis för att du är missnöjd med ett vårdnadsavtal som ni har eller för att du tror att en vårdnadstvist är ett bättre alternativ för er, så hjälper Enkla Juridiks erfarna jurister inom barnrätt gärna till med detta. Välkommen att höra av dig till 020 – 89 95 96 eller genom kontaktformuläret nedan för förutsättningslös kontakt.