Startsida » Köp & Skuld » Köpeavtal

Köpeavtal (företag eller privatperson)

Vi hjälper dig med ditt köpekontrakt till fast pris

När större summor står på spel kan det dock vara klokt att reglera villkoren för affären i ett köpeavtal som undertecknas av båda parter. Det kan både vara företag eller privatpersoner. Typexempel på situationer då ett skriftligt köpekontrakt är att föredra är vid försäljning av bilar, båtar, designmöbler och andra dyra begagnade produkter som utgör så kallat lös egendom (alltså inte fastigheter). I köpeavtalet kan parterna exempelvis komma överens om en avbetalningsplan, vad som gäller vid ett eventuellt fel, vilken typ av kompensation som kan bli aktuell och hur lång tid köparen har på sig att reklamera.

Enkla Juridik upprättar ett skräddarsytt köpeavtal för köp och försäljning gällande alla typer av lös egendom. Vi gör en kostnadsfri juridisk bedömning och erbjuder sedan ett fast pris för vårt arbete. Vi hjälper både företag och privatpersoner utforma köpeavtal.

Jurister Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Varför är det bra att upprätta ett köpeavtal?

Köplagen är en så kallad dispositiv lag, vilket innebär att köpare och säljare själva kan bestämma vilka villkor som ska gälla i den aktuella affären. I avsaknad av ett köpeavtal tillämpas köplagens regler. Genom ett köpeavtal kan därmed köplagen frångås, om säljaren och köparen så önskar. Ett köpekontrakt bidrar också till ökad tydlighet om respektive parts rättigheter och skyldigheter. Dessutom är köpeavtalet ett utmärkt bevis om en tvist skulle uppstå.

Vilken lag gäller när privatpersoner köper och säljer saker till varandra?

Köplagen är tillämplig på köp och försäljning av lös egendom. Lagen gäller mellan privatpersoner och då företag handlar med varandra.

Vilken lag gäller när privatpersoner köper något av ett företag?

När en privatperson köper något av ett företag gäller konsumentköplagen, som innehåller ett förstärkt skydd för köparen/konsumenten.

Vad ska man tänka på när man skriver och sluter ett köpeavtal?

Tänk på att i första hand besvara de basala frågorna som bör finnas med i ett avtal, såsom:

  • Vilka/vem köparen och säljaren är,
  • Vad det är som säljs,
  • När ägarbytet sker,
  • Pris och betalningsvillkor.

Se till att köpeavtalet upprättas i två exemplar, ett exemplar för respektive part.

Vidare är det angeläget att vid osäkerhet våga fråga om vissa formuleringar, eftersom det är viktigt att du säkerställer att ni verkligen är överens. På så sätt minskar risken för eventuell tvist om innehållet i avtalet. Består osäkerheten ändå, kan du anlita Enkla Juridik för juridisk rådgivning, för att säkerställa att det överenskomna kommer till uttryck i avtalet och därmed undvika långdragna och kostsamma tvister.

Om du är en köpare, tänk på att säljaren kan önska att friskriva sig för ansvar för vissa specifika omständigheter. Sådana ansvarsfriskrivningar kan du utnyttja för att förhandla fram bättre villkor eller lägre pris, men tänk på att det är av stor vikt att resultatet av förhandlingarna anges i avtalet. Om förhandlingarna inte speglas i avtalet, kan du gå miste om dina avtalade (förmånliga) villkor.

Vilka formuleringar är bra att tänka på?

Tydlighet är A och O när man ska upprätta ett köpekontrakt. Det är viktigt att både säljarens och köparens skyldigheter och rättigheter regleras tydligt i köpeavtalet. Undvik att ha med öppna formuleringar som kan tolkas på flera olika sätt, eftersom sådana ökar risken för feluppfattningar. Avstå från vaga uttryck såsom ”kanske” eller ”möjligen”.

Vilka klausuler är bra att ha med?

Inledningsvis är det bra att skriva kort om syftet med det aktuella köpeavtalet. En sådan beskrivning ger värdefull vägledning för utomstående (exempelvis domstol) som söker tolka avtalet. Utöver de ovan angivna frågorna som man bör inkludera, kan det vara fördelaktigt att se till att reglera övriga villkor om exempelvis transport och försäkring. Du kan även ange vilket skick varan är i samt om eventuella tillbehör eller utrustning medföljer. Det är vidare centralt att noga föreskriva hur och när betalning ska ske: ska hela beloppet betalas på en gång? Ska betalning göras innan, i samband med eller efter leverans?

För att i viss mån gardera dig mot oönskade händelser är det vid större transaktioner bra att föreskriva vad som gäller vid dröjsmål med varan eller betalningen, vid fel i varan (reklamationsfrist) eller vid exceptionella förhållanden (s.k. Force Majeure). Avslutningsvis är det rekommenderat att avtala om hur ni ska gå till väga för det fall att en tvist uppstår. Ni kan avtala om att lösa tvisten i domstol eller skiljenämnd, eller avtala om billigare alternativ såsom medling.

Vad gör jag om det trots köpeavtalet uppstår en tvist?

Det går aldrig att helt och hållet gardera sig mot en tvist. I ett läge där det, trots att det finns ett tydligt köpekontrakt, uppstår en tvist hjälper Enkla Juridik gärna till med att lösa situationen.

Exempel på köpeavtal/köpekontrakt
Exempel på köpeavtal

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!