Så överklagar du ett beslut om avslag för uppehållstillstånd från Migrationsverket

Att ha kontakt med Migrationsverket är inte lätt och det är mycket du behöver hålla koll på. Men vad händer egentligen om du inte får uppehållstillstånd? Vad behöver du göra?

Den här texten är till för dig som har fått ett avslag på din ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. Nedan kommer du att guidas genom de olika stegen som krävs för att överklaga ett avslag från Migrationsverket.

På Enkla Juridik utvärderar vi din situation kostnadsfritt och återkommer inom en arbetsdag. Om du sedan väljer att ta vår hjälp betalar du ett fast pris som vi tillsammans kommer överens om.

Steg 1 – Ansökan om uppehållstillstånd

Till att börja med ansöker du om uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Det finns olika sätt att få uppehållstillstånd i Sverige men enligt huvudregeln ska ansökan om uppehållstillstånd ske när du befinner dig utanför Sverige. Du kan då få uppehållstillstånd för att flytta till någon, arbeta, studera eller få skydd (asyl).

Det finns situationer då du har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd inifrån Sverige. Den vanligaste situationen där du får ansöka om uppehållstillstånd när du befinner dig i Sverige, är om du ska förlänga ditt befintliga uppehållstillstånd. Du kan även få ansöka om uppehållstillstånd inifrån Sverige om du har ett barn som är bosatt här. Det finns även andra särskilda situationer där du kan omfattas av undantaget att ansöka om uppehållstillstånd inifrån Sverige. En jurist från Enkla Juridik hjälper dig gärna att reda ut om du omfattas av undantaget eller inte.

Steg 2 – Migrationsverkets beslut

När du har ansökt om uppehållstillstånd kommer Migrationsverket att kontakta dig med sitt beslut gällande din ansökan om uppehållstillstånd.

Om du får ett avslag på din ansökan om uppehållstillstånd betyder det kort att Migrationsverket har kommit fram till att du inte har rätt att befinna dig i Sverige. Det beslutet kan du välja att acceptera men du kan också överklaga beslutet om du anser att beslutet är felaktigt och du fortfarande vill stanna kvar i Sverige.

Hur påverkar den nya utlänningslagen dina chanser?

En ny utlänningslag med förändrade regler gäller från och med den 20 juli 2021. Lagen innebär flera förändringar av möjligheterna till bland annat permanent uppehållstillstånd, anhöriginvandring, med mera. Utlänningslagen med dess nya regler kommer att börja gälla omedelbart, det vill säga även för ansökningar som är gjorda innan den 20 juli 2021.

En av de största ändringarna i den nya utlänningslagen är att uppehållstillstånd som utgångspunkt ska vara tillfälliga vid första beslutstillfället. Det innebär att det inte är möjligt att med en gång beviljas permanent uppehållstillstånd, förutom i särskilda fall. Flyktingar kan vid första beslutstillfället erhålla uppehållstillstånd som gäller i tre år, medan övriga sökande kan beviljas ett uppehållstillstånd som varar 13 månader. Anhöriga ska beviljas uppehållstillstånd som varar lika länge som anknytningspersonens tillstånd. Permanent uppehållstillstånd beviljas efter ansökan om förlängning, och först efter att man har haft uppehållstillstånd i minst tre år. För att beviljas permanent uppehållstillstånd ställs dessutom krav på att den sökande kan försörja sig själv samt förväntas ha ett gott levnadssätt.

Det går inte att överklaga ett beslut om längden av ett uppehållstillstånd. Däremot går det att överklaga ett avslag på en ansökan om permanent uppehållstillstånd, om avslaget beror på att de särskilda kraven för beviljande av permanent uppehållstillstånd inte anses uppfyllda. Kontakta oss om du har fått ett avslag på permanentning av tillståndet trots att du uppfyller de nya villkoren – vi hjälper dig med att överklaga.

Vad ska du tänka på gällande olika ansökningsgrunder (skydd, anknytning, etc)?

Den nya utlänningslagen föreskriver inte nya regler för bedömningen av sökandes skydd och skyddsgrunder. Däremot gäller nya regler för anhöriginvandring. För att en anhörig ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd i Sverige måste anknytningspersonen ha en bostad av tillräcklig storlek för familjen samt kunna försörja sig själv och de anhöriga. Undantag kan dock göras om anknytningspersonen är ett barn. Du som har för avsikt att ansöka om anhöriginvandring bör därför förvissa dig om att du har en stabil inkomst som räcker till att försörja dig själv och även din familj.

Blivande makar eller sambor kan enligt den nya utlänningslagen beviljas familjeåterförening, även om anknytningspersonen saknar permanent uppehållstillstånd. Detta förutsätter dock att anknytningspersonen bedöms ha goda möjligheter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid, exempelvis på grund av skyddsbehov. Möjligheten till familjeåterförening finns numera även för par som inte har bott tillsammans tidigare. Bedömningen av om du som sökande kan tänkas ha goda utsikter för att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid är central för bedömningen av möjligheterna till familjeåterförening.

Steg 3 – Att skriva ett överklagande

Allmänt

Att skriva ett överklagande är svårt och det är bra att ta hjälp av en jurist. När du överklagar behöver du utgå ifrån vad Migrationsverket har skrivit i sitt beslut och bevisa att du faktiskt har rätt att uppehålla dig i Sverige och att beslutet är felaktigt. I överklagandet ska du berätta varför du menar att avslaget ska ändras till ett beviljande av uppehållstillstånd. Dessutom ska du skriva hur du vill att beslutet ska ändras.

I överklagandet ska du berätta varför du menar att avslaget ska ändras, samt hur du vill att beslutet ska ändras.

Om du missar att specificera hur du vill ändra beslutet finns det en risk att beslutsfattaren inte förstår vad du egentligen vill och att du av den anledningen går miste om ett positivt beslut. Glöm inte att vara tydlig med vilket ärende det gäller.

Ett mål hos Migrationsdomstolen ska vara skriftligt, men det finns en möjlighet att begära en muntlig förhandling. En muntlig förhandling kan vara bra om du anser att dina skäl att få vara i Sverige framkommer bättre när du själv berättar om dem. Om du har problem att formulera dig i skrift kan en muntlig förhandling vara bra för bedömningen. Det är dock viktigt att komma ihåg att rätten inte har någon allmän skyldighet att erbjuda dig en muntlig förhandling.

Bevisning

För att bevisa att du har rätt att få ett svenskt uppehållstillstånd kan det exempelvis finnas särskilda dokument som du behöver skicka in som bevisning i samband med ditt överklagande. Dokumenten som du skickar in med ditt överklagande kan vara till stor hjälp för dig när det gäller att styrka din rätt att få vara kvar i Sverige. I migrationsrättsliga mål är det du själv som ansvarar för att all nödvändig bevisning skickas in och tas upp i utredningen. Om du missar något av vikt kan det vara svårt att lägga till det senare vilket i sådant fall kan vara avgörande för ditt mål och din situation.

Olika typer av dokument kan anses som bevisning. Ett vanligt förekommande bevis i migrationsmål är ditt pass i original. Om du inte har ett pass som Migrationsverket bedömer vara giltigt får du istället försöka bevisa din identitet på något annat vis. Att bevisa sin identitet utan ett pass kan kännas krävande och svårt men är inte helt omöjligt. Det finns så kallad stödbevisning som kan användas för att din identitet ska kunna bevisas. Vad som krävs och vad som kan godkännas av Migrationsverket varierar från fall till fall. Du ska gärna skicka in det dokument du vill använda som bevisning i original till Migrationsverket. Glöm dock inte att själv ta en kopia på ditt original innan du skickar iväg det till Migrationsverket. Om originalet skulle försvinna hos posten eller Migrationsverket kan du i sådant fall visa kopian, även om kopior inte värderas lika högt som original.

Steg 4 – Överklaga beslutet om avslag i tid

För att få överklaga ett beslut från Migrationsverket krävs det att överklagandet har inkommit i tid. Om du missar att skicka in överklagandet inom rätt tidsram går din rätt att överklaga förlorad. Om du missar överklagandetiden betyder det att du inte längre har möjlighet att få ditt ärende prövat av Migrationsdomstolen och att du inte heller har rätt att vistas i Sverige. Det är alltså viktigt att du skickar in ditt överklagande till Migrationsverket innan det är för sent.

På beslutet kan du läsa hur lång tid du har på dig att överklaga. Om du har svårt att skriva ett överklagande i tid är det bra att kontakta en jurist som kan hjälpa dig. Tänk på att du gärna ska kontakta juristen så snart som möjligt för att denne ska ha möjlighet att hjälpa dig med ditt ärende.

Överklagandet ska skickas till Migrationsverket, det framgår av deras beslut. Om du ska skicka överklagandet med post är det viktigt att du skickar det minst två arbetsdagar innan överklagandet ska ha inkommit till Migrationsverket, detta för att ha viss marginal med posten. När du skickar ditt överklagande till Migrationsverket kommer myndigheten att återigen gå igenom ditt ärende för att se att de inte har fattat ett felaktigt beslut. Om de trots genomgången anser att beslutet är korrekt kommer myndigheten att skicka ärendet vidare till Migrationsdomstolen som kommer att pröva ditt ärende på nytt.

Steg 5 – Invänta nästa beslut

Överklagandet skickas av dig till Migrationsverket. Om Migrationsverket inte anser att beslutet ska ändras skickas överklagandet vidare till Migrationsdomstolen.

När Migrationsdomstolen har fått ditt ärende kommer du att bli kontaktad om handläggaren önskar få mer information av dig. Därefter fattas ett nytt beslut gällande ditt ärende och det skickas till dig. Även beslutet från Migrationsdomstolen är möjligt att överklaga, men då krävs det ett så kallat prövningstillstånd för att nästa instans ska kunna hantera ditt mål. Nästa instans är Migrationsöverdomstolen och det är den sista instansen för frågor gällande migrationsrätt, det vill säga frågor om uppehållstillstånd, visum, arbetstillstånd med mera.

Om du har ansökt om uppehållstillstånd inifrån Sverige och fortfarande befinner dig i Sverige har du rätt att stanna kvar i Sverige under tiden ditt ärende behandlas. Du får alltså vara kvar i Sverige till du har fått ett slutligt beslut efter att du har överklagat.

Hur lång tid det tar från det att du fått avslag till att du har fått ett slutligt beslut när du överklagat beror på hur mycket domstolen har att göra och hur komplicerat ditt ärende är. Tiden påverkas även om du överklagar till Migrationsöverdomstolen.

Ett sista råd – Be om hjälp när du ska överklaga beslut om avslag för uppehållstillståndet

När du ska överklaga ett beslut från Migrationsverket kan det vara en god idé att be någon om hjälp. Det är ett värdefullt och viktigt beslut som ska fattas för dig som person och beslutet kommer sannolikt att betyda mycket för din privata livssituation. Kontakta ett juridiskt ombud så snart du inser att du behöver överklaga ett beslut gällande uppehållstillstånd eller medborgarskap. På Enkla Juridik utvärderar vi din situation kostnadsfritt och återkommer inom en arbetsdag. Om du sedan väljer att ta vår hjälp betalar du ett fast pris som vi tillsammans kommer överens om. På så vis kommer du på förhand veta vad det kommer kosta.

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri juridisk utvärdering så du kan få reda på hur du kan bli hjälpt.