Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Tillståndsförfaranden » Taxitrafiktillstånd

Taxitrafiktillstånd

Om ansökan, avslag och indragning

För att kunna jobba inom taxibranschen krävs tillstånd från Transportstyrelsen. För att få tillstånd måste du dels uppfylla ett lämplighetskrav, dels ha goda kunskaper om de rådande trafikreglerna.

Om du inte uppfyller de krav som gäller meddelas avslag. Om du redan har ett taxitrafiktillstånd men missköter dig kan tillståndet dessutom återkallas. Nedan redogör vi för vad du kan göra för att optimera chanserna för att få ett taxitrafiktillstånd och hur du undviker att tillståndet återkallas.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Vad innebär ett taxitrafiktillstånd?

Taxitrafiktillstånd eller ett så kallat taxitrafiktillstånd innebär ett tillstånd att bedriva taxitrafik. Med taxitrafik åsyftas trafik som bedrivs yrkesmässigt med personbil eller lätt lastbil och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer. 

Ett företag måste ha taxitrafiktillstånd för att få bedriva taxitrafik. Företagets förare måste i sin tur ha taxiförarlegitimation för att ha behörighet att framföra fordon som taxiförare i taxitrafik.

2. Kan jag ansöka om taxitrafiktillstånd som privatperson?

En enskild person kan ansöka om taxitrafiktillstånd. Först och främst måste man ha taxiförarlegitimation. Det får man genom att utföra och få godkänt på ett kunskaps- och körprov. Kunskapsprovet kostar 325 kr och körprovet 1 200 kr.

Utöver godkänt resultat på kunskaps- och körprovet måste personen i fråga vara minst 21 år gammal, ha innehaft körkort med behörighet B i två år eller inneha ett körkort med behörighet D. Därutöver uppställs vissa medicinska krav för att man inte ska vara en fara för passagerare och övriga trafikanter.

Om du är taxiförare i egen regi krävs dessutom ett taxitrafiktillstånd. Bilen som används ska anmälas samt godkännas av Transportstyrelsen. Fordonet som nyttjas måste exempelvis ha en taxameter av godkänd typ.

Sammanfattningsvis kan privatpersoner inneha taxitrafiktillstånd även om de inte arbetar för ett taxiföretag. Att tjäna pengar genom taxiverksamhet räknas dock som inkomst av tjänst, vilket måste deklareras och beskattas.

3. Vad krävs för att få taxitrafiktillstånd?

Vid frågor som rör taxitrafik blir taxitrafiklagen tillämplig. Enligt den får tillstånd endast ges till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms vara lämplig att bedriva verksamheten.

Kravet på yrkeskunnande uppfylls genom utförandet av prov i yrkeskunnande för taxitrafik. Det sker vid Trafikverkets förarprovskontor. Provet är uppdelat i delprov, varav alla delar måste klaras för att provdeltagaren ska godkännas. Ett godkänt resultat innebär att provtagaren har goda kunskaper om den lagstiftning som reglerar taxitrafik och om sanktioner och påföljder vid brott mot lagstiftningen.

När det gäller kravet på ekonomiska förhållanden menas i huvudsak en granskning av om sökanden har skulder, såsom skatter och avgifter till det allmänna. Den som har sådana skulder vid beslutstillfället ska i regel inte få erhålla taxitrafiktillstånd. Om sökanden vid tidpunkten för ansökan eller kort tid innan har varit försatt i konkurs är även av betydelse. Näringsförbud är ytterligare en faktor som kan medföra att tillstånd inte meddelas.

Om inte särskilda skäl föranleder annat ska sökanden anses ha tillräckliga resurser, om hen förfogar över kapital och reserver om minst 100 000 kronor för ett fordon och 50 000 kronor för varje därutöver tillkommande fordon. Dessa belopp grundar sig i EU:s krav på att bedriva yrkesmässig trafik.

För att sökande ska uppfylla kravet på gott anseende ska dennes vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Kravet på gott anseende anses exempelvis inte uppfyllt om sökanden dömts för ett allvarligt brott, inräknat ett allvarligt ekonomiskt brott.

Sökanden får dessutom inte ha begått en eller flera allvarliga eller upprepade överträdelser av taxitrafiklagen, föreskrifter om vägtrafik och vägtransporter, särskilt bestämmelser om förares vilotider, fordonsvikt och mått, fordons utrustning och beskaffenhet eller bestämmelser av väsentlig betydelse för trafiken, trafiksäkerheten eller skyddet av miljön. Bestämmelser om löne- och anställningsförhållanden i branschen ska också följas.

4. Vem prövas för taxitrafiktillstånd?

Om en enskild person ansöker om taxitrafiktillstånd kommer en lämplighetsprövning av naturliga skäl enbart ske utifrån den personens levnadsförhållanden. Däremot kompliceras förfarandet om det rör sig om ett taxibolag (eller annan juridisk person). I sådana fall ska bolaget ha en eller flera så kallade trafikansvariga som måste uppfylla kravet på lämplighet.

Trafikansvariga är exempelvis VD:n i ett aktiebolag eller i en ekonomisk förening. Om det inte finns en VD är det den styrelseledamot som bolaget eller föreningen har utsett. Andra personer som kan prövas är aktieägare, den som tecknar firman ensam (även externt) samt styrelsemedlem och i vissa fall styrelsesuppleant.

5. Hur går ansökningsprocessen till?

Ansökan om taxitrafiktillstånd skickas in till Transportstyrelsen som är beslutsmyndighet i frågan. Dessförinnan måste du dock ha förvärvat taxiförarlegitimation (om du planerar att själv köra taxi). Normalt sett tar processen för att erhålla legitimationen cirka två månader. Den sammanlagda kostnaden uppgår till 4 425 kr.

En ansökan om taxitrafiktillstånd ska vara skriftlig. Sökanden ska i sin ansökan styrka att den uppfyller lämplighetskravet. Ett beslut om taxitrafiktillstånd ska innehålla tillståndshavarens namn, adress, personnummer eller organisationsnummer, och de villkor och begränsningar som gäller för trafiken.

6. När kan tillståndet återkallas/dras in?

Ett taxitrafiktillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl, får tillståndet begränsas till en viss tid. Det kan även återkallas.

Transportstyrelsen utövar tillsyn över de som har taxitrafiktillstånd. Vi allvarliga missförhållanden eller om tillståndshavaren inte längre uppfyller kraven för taxitrafiktillstånd ska Transportstyrelsen återkalla tillståndet.

Om missförhållandena däremot inte bedöms som så allvarliga att tillståndet bör återkallas får i stället varning meddelas. När en varning meddelas registreras det samtidigt i vägtrafikregistret och beaktas vid framtida tillsyn. På så sätt kan Transportstyrelsen kontrollera ifall misskötsamheten fortsätter, vilket senare kan leda till en återkallelse.

I vissa fall kan obligatorisk återkallelse, där varning inte kan komma i fråga, aktualiseras. Det gäller exempelvis vid brottslighet och ekonomiska missförhållanden. Här kan ett mål från kammarrätten i Stockholm nämnas. Det rörde en tillståndshavare som dömdes för upprepade bidragsbrott under en tre års tid. Personen i fråga hade dessutom dömts till penningböter samt låtit bli att visa upp sin taxiförarlegitimation i sin verksamhetsutövning. Detta ledde till att kravet på gott anseende inte längre ansågs uppfyllt och tillstånden drogs därför tillbaka.

7. Hur överklagar man? 

Transportmyndighetens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten. Ett överklagande av ett beslut ska göras skriftligen. Överklagandet ska dock ges in till Transportstyrelsen som har meddelat beslutet. Notera att du har tre veckor på dig att överklaga, se därför till att vara ute i god tid.

Hur kan Enkla Juridik hjälpa till?

Om du är osäker på om ditt beslut går att överklaga eller hur du ska gå tillväga för att ansöka om taxistillstånd hjälper vi dig gärna. Vi svarar även på dina övriga frågor och funderingar gällande taxitrafiktillstånd. Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan eller ring 020-89 95 96. Den inledande kontakten är alltid kostnadsfri. Varmt välkommen!3