Startsida » Familjejuridik » Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Så skriver man ett juridiskt tryggt äktenskapsförord

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

Genom ett äktenskapsförord kan ett par, som redan är gifta eller kommer att gifta sig, bestämma att egendom ska undantas från bodelningsreglerna i äktenskapsbalken. Äktenskapsförordet kan ta sikte på all egendom som ägs av någon av makarna eller endast en viss del av egendomen.

Den del av makarnas egendom som undantas från bodelning kallas för enskild egendom. Att upprätta ett äktenskapsförord kan exempelvis vara klokt om en av makarna driver ett företag och inte vill riskera att bli av med det vid en skilsmässa.

Nedan går vi igenom hur man skriver ett äktenskapsförord, samt vilka de vanligaste typerna och formuleringarna är.

Längst ned hittar du även den enklast tänkbara mallen för en av de vanligaste typerna av äktenskapsförord.

Läs mer nedan.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Se vår förklaringsvideo

Hur skriver man ett äktenskapsförord?

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det skrivas under av båda makarna. Ange ort och datum. Något vittne behövs inte. Därutöver ska äktenskapsförordet skickas in till Skatteverket för registrering.

Det viktigaste att tänka på när man skriver ett äktenskapsförord är att äktenskapsförordet ska vara tydligt. I de fall inte all egendom ska undantas från bodelningsreglerna måste den utpekade egendomen beskrivas så tydligt som möjligt. 

  • Om äktenskapsförordet exempelvis avser en bostad ska det adressen och fastighetsbeteckningen eller lägenhetsnumret framgå av äktenskapsförordet.
  • Om exempelvis bankkonton ska undantas, ska kontonummer gärna specificeras. Notera dock att om bankkonton ska undantas, bör beloppet i bankkontot specificeras i äktenskapsförordet. Bankkontots belopp ska helst inte röras under äktenskapets gång. Om kontot är ett fond-, aktie- eller värdepapperskonto bör värdepapprenas antal specificeras. Även avkastningen måste avtalas om. Kontakta gärna en jurist så att detta blir rätt.
Varför är det bra att ha ett äktenskapsförord?

I de fall makarna är beredda på att dela all egendom lika vid en skilsmässa behövs inget äktenskapsförord. Många gånger är det dock så att någon av eller båda makarna vill säkerställa att viss egendom, till exempel ett företag eller en båt, inte riskerar att behöva delas vid en separation. Ett äktenskapsförord är då ett mycket bra sätt att reglera detta.

Vilka är de vanligaste typerna av äktenskapsförord?

Det finns mängder av olika varianter på äktenskapsförord men generellt kan ett äktenskapsförord utformas på tre olika sätt – för att skydda specifik egendom, gåvor och arv eller all egendom från äktenskapsbalkens regler om bodelning. Nedan redogörs närmare för dessa olika kategorier av äktenskapsförord.

Specifik egendom
Om en av makarna exempelvis är delägare i ett bolag eller äger en näringsfastighet kan det vara klokt att skydda denna egendom från att delas upp vid en separation. I äktenskapsförordet  kan man således specificera att aktierna i bolag X eller fastigheten Y utgör enskild egendom och inte ska bodelas vid skilsmässa. Övrig egendom, som inte tagits upp i äktenskapsförordet, omfattas självklart av bodelningsreglerna.

Gåvor och arv
För många är det viktigt att gåvor och arv inte kan bli föremål för bodelning vid en separation. Ett exempel kan vara en gammal släktings fastighet eller värdefulla smycken eller konst. Det är möjligt att testatorn redan vid bortgång har angett att viss egendom som ska skiftas som arv inte får utgöra giftorättsgods (och därmed bli föremål för bodelning). Många skriver dock aldrig något testamente. Då kan det vara klokt att ni i äktenskapsförordet specificerar att gåvor och arv alltid blir enskild egendom.

Inget giftorättsgods (allt är enskild egendom)
En väldigt vanlig typ av äktenskapsförord är att all egendom som någon av makarna äger ska utgöra enskild egendom. Det innebär att man tillsammans kommer överens om att vid en skilsmässa inte göra någon bodelning överhuvudtaget. Om det finns ett äktenskapsförord får makarna helt enkelt behålla de tillgångar och skulder som respektive person redan innehar. Det är dock inte olagligt att ingå ett bodelningsavtal även om det finns ett äktenskapsförord som anger att all egendom ska vara enskild.

Behöver ett äktenskapsförord bevittnas?

Ett äktenskapsförord behöver inte bevittnas. Bevittning var tidigare ett lagstadgat krav men är inte det längre. Självklart är det alltid bra att ändå ha vittnen. Fördelen med vittnen är att det blir svårare, efter en eventuell skilsmässa, för den andra parten att hävda att dokumentet är falsifierat.

Behöver ett äktenskapsförord registreras hos Skatteverket?

Ja, äktenskapsförord ska skickas in för registrering till Skatteverket. Om ni skulle skriva ett nytt äktenskapsförord ska ni skicka in det också. Därmed upphör det tidigare dokumentet att gälla.

Kan man skriva ett äktenskapsförord efter vigseln?

Det går jättebra att upprätta ett äktenskapsförord efter vigseln. Ett äktenskapsförord kan upprättas när som helst, såväl innan som efter själva giftermålet.

Går det att ändra ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord kan ändras när som helst. Det behöver dock alltid skickas in till Skatteverket för att vara giltigt.

Hur påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen vid dödsfall?

Ett äktenskapsförord påverkar huruvida det ska ske en bodelning mellan dödsboet och den efterlevande makan eller maken. Om det finns ett äktenskapsförord med innebörden att all egendom ska vara enskild görs ingen bodelning överhuvudtaget. Dödsboet, liksom den efterlevande makan eller maken, behåller då sina tillgångar och skulder. 

Existensen av ett äktenskapsförord påverkar dock inte den efterlevande makan eller makens rätt till arv. Även om det finns ett äktenskapsförord som föreskriver att all egendom ska vara enskild ärver den efterlevande makan eller maken före gemensamma bröstarvingar och övriga släktingar. Ett äktenskapsförord reglerar således i vilken utsträckning bodelning ska ske, inte vem som är berättigad till arv. Om man önskar reglera vem som ska ärva ens egendom ska ett testamente upprättas.

Den enda kategori av personer som har rätt att omedelbart få ut arv är så kallade särkullbarn (det vill säga barn utanför äktenskapet). Om det inte finns några särkullbarn, och den avlidne heller inte upprättat något testamente, ärver den efterlevande makan eller maken per automatik allt med så kallad fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken eller makan får disponera arvet hur han eller hon vill – med undantag för att arvet inte får testamenteras bort. De gemensamma barnen, eller andra släktingar till den avlidne, får vänta på arv till dess att även den efterlevande makan eller maken avlidit. 

När kan jag använda en mall?

Vi rekommenderar aldrig att man använder sig av en mall när man ska upprätta ett äktenskapsförord. Anledningen är att det alltid är bäst att anlita en jurist som kan ta fram ett äktenskapsförord som passar just er situation. Tyvärr händer det ibland att vi gör bodelningar med äktenskapsförord som är undermåliga. Det resulterar ofta i oväntade konsekvenser, tråkiga situationer och utdragna skilsmässor/bodelningar. 
 

Men om du ändå vill använda dig av en mall hittar du här den enklaste formen av mall för den vanligaste typen av äktenskapsförord som finns. Notera att du inte ska använda mallen om du behöver avtala om:

  1. att enbart viss specifik egendom (t.ex. aktier i bolag eller bostäder) som redan är giftorättsgods ska vara enskild egendom.
  2. att äktenskapsförordet är knutet till ett skuldebrev som reglerar kontantinsatsen för ett bostadsköp.
Enkla Juridik kan upprätta äktenskapsförordet åt er

Om du känner att du behöver hjälp med att upprätta ett tryggt och för er situation anpassat äktenskapsförord hjälper Enkla Juridik till. Du kan då känna dig helt trygg i att äktenskapsförordet utformas på ett sätt som överensstämmer med era individuella önskemål. Enkla Juridik jobbar bara med fast pris och ni får alltid ta ställning till en konkret offert innan någon kostnad uppstår. Varmt välkommen med din förfrågan!

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!