Startsida » Familjejuridik » Jämkning av testamente

Jämkning av testamente

Så kan du som bröstarvinge jämka ett felaktigt testamente

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

Det är inte ovanligt i barn och barnbarn till den avlidne jämkar ett felaktigt testamente. Svensk lag ger den enskilde stor frihet vad gäller arvsfördelning. Däremot finns det en tydlig fördelning som ett testamente inte får bryta mot: hälften av kvarlåtenskapen ska gå till bröstarvingarna (barn eller barnbarn). Om ett testamente som upprättats strider mot detta kan bröstarvingarna jämka testamentet så arvsfördelningen blir lagenlig.

Behöver du av jurist? Kontakta oss för en kostnadsfri juridisk utvärdering av din situation. Eventuell fortsatt hjälp sker till ett med dig fast överenskommet pris.  

 

Jurister Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Vad innebär jämkning av ett testamente?

Om en avliden har upprättat ett testamente som innebär att en bröstarvinge inte får ut sin laglott, har denne rätt att begära om så kallad jämkning av testamentet. Till skillnad från vad som gäller vid klander av ett testamente, där man hävdar att testamentet är ogiltigt, är ett testamente vid en jämkningstalan alltjämt giltigt. Jämkningen sker för att bröstarvingen ska kunna få ut sin lagstadgade rätt till arv.

2. Vilka har rätt att jämka ett testamente?

Ett testamente kan endast jämkas av bröstarvingarna till den avlidne testatorn, det vill säga personer i den första arvsklassen. En viktig detalj vid jämkning är att samtliga bröstarvingar måste begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott, det räcker alltså inte med att en person i syskonskaran gör det för allas räkning.

3. När kan man jämka ett testamente?

Rätt till jämkning föreligger när den avlidne har upprättat ett (giltigt) testamente som kränker efterlevande bröstarvingars laglott. Om en bröstarvinge begär ut sin laglott och den avlidne efterlämnar en make som är gemensam förälder till barnet, får bröstarvingen ta del av arvet först efter att maken avlidit. Är bröstarvingen som jämkar testamentet ett särkullbarn får denne däremot ut sin laglott direkt.

4. Hur jämkar man ett testamente?

Det finns två sätt att jämka ett testamente på

  • genom att meddela testamentstagarna att testamentet kränker laglotten, eller
  • genom att väcka talan vid tingsrätt.

Bröstarvingen ska i första hand vända sig till testamentstagarna och meddela att testamentet kränker laglotten. Om det mellan parterna skulle uppstå tvist om bröstarvingens rätt till laglotten, kan denne vända sig till tingsrätten och ansöka om stämning.

5. Finns det någon tidsgräns för rätt till jämkning?

En begäran om jämkning ska ske inom sex månader från den dag bröstarvingen delgivits testamentet. Görs inte detta inom denna tidsfrist har inte bröstarvingen rätt att begära jämkning, trots att rätten till laglott går förlorad.

6. Hur går det till steg för steg? (ett exempel)

När Alexander avled efterlämnade han tre barn, Hannah, Oscar och Matilda. Alexander hade inte haft så bra kontakt med sina barn, så innan han avled upprättade han ett testamente där han testamenterade bort all sin kvarlåtenskap (som uppgick till 600 000kr) till sin granne. En månad efter att bröstarvingarna delgivits testamentet informerade var och en grannen att de hade rätt till sin laglott på 100 000kr var (halva arvslotten som bröstarvingarna delar på). Efter att grannen vägrat dela ut laglotterna valde Hannah och Matilda att väcka talan vid tingsrätten. Tingsrätten dömde ut laglotterna till de två, medan Oscar, som valde att inte väcka talan, inte fick ut något arv från sin avlidne far.

7. Hur lång tid kan det ta innan arvsfördelningen är justerad?

Hur lång tid som bröstarvingarna kan få vänta innan de får ut sin laglott beror på hur situationen hanteras. Arvingarna har upp till sex månader på sig att meddela testamentstagaren att testamentet kränker laglotten, skulle tvist uppstå och talan måste väckas vid tingsrätt kan förfarandet ta längre tid.

8. Täcker hemförsäkringens rättsskydd en eventuell jämkningsprocess?

Huruvida rättsskyddet täcker en jämkningsprocess eller inte varierar beroende på försäkringsbolag, men generellt sett omfattas arvstvister. Rättsskyddet omfattar dock inte tvister om mindre summor pengar, för rätt till rättsskydd vid en jämkningstalan krävs att det tvistade beloppet överstiger ett halvt prisbasbelopp (23 800 kr för år 2021). Rättsskyddet ersätter kostnader upp till ett visst takbelopp, beroende på försäkringsbolag kan detta takbelopp variera – hör med ditt försäkringsbolag för att se vilket belopp som gäller för just dig.

9. Behöver du hjälp med att jämka ett testamente?

Vi på Enkla Juridik hjälper dig att jämka ett testamente till ett fast pris. Varmt välkommen att höra av dig till oss för en kostnadsfri utvärdering av ditt ärende!

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!