Startsida » Enkla Juridik Företag » Återförsäljaravtal

Återförsäljaravtal

För att reglera pris, volym villkor och mycket mer.

Behöver du hjälp? Våra jurister hjälper dig till fast pris

Återförsäljning är en vanlig och viktig form för distribution av varor och produkter. Ett återförsäljningsförhållande kan vara enkelt och begränsat, men det kan även avse mångmiljonbelopp och större affärer. Oavsett storleken på och omfattningen av återförsäljningsförhållandet är det viktigt att parterna upprättar ett återförsäljaravtal. I det följande förklarar vi mer. Vi går igenom vad återförsäljning är och hur man kan avtala om det.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Vad är återförsäljning och återförsäljaravtal?

Ett återförsäljaravtal är ett avtal mellan en leverantör å ena sidan, och en återförsäljare å andra sidan. Förhållandet mellan dessa två parter innebär att leverantören tillhandahåller återförsäljaren varor och produkter, som återförsäljaren säljer vidare för sin egen räkning och i sitt eget namn. 

Skillnaden mellan en återförsäljare och en handelsagent är att agenten säljer produkterna i leverantörens namn och för leverantörens räkning. En agent förmedlar således kontakten mellan leverantören och slutkunden, medan en återförsäljare äger varorna efter köpet och kan därmed likställas med en kund hos leverantören.

När behöver du ett återförsäljaravtal?

Ett förhållande mellan en återförsäljare och en leverantör bör alltid regleras genom ett skriftligt avtal. Vid återförsäljningsförhållanden är det mycket viktigt att upprätta ett avtal, eftersom det inte finns någon lag som explicit reglerar denna typ av förhållanden.

Avsaknaden av lagar och regler innebär att eventuell oenighet eller tvist mellan återförsäljaren och leverantören blir komplicerad att lösa. Särskilt om det inte finns gott om skriftlig dokumentation. I dessa fall får parterna falla tillbaka på en rad olika regelverk, som inte gäller återförsäljaravtal i synnerhet men som kan vara vägledande. Till sådana lagar hör bland annat avtalslagen, konkurrenslagen och köplagen. 

Detta innebär att parterna inte med styrka kan stödja sig på någon juridisk grund eller rättighet vid händelse av tvist. Osäkerheten som detta medför kan hämma samarbetet och försvåra affärerna. Du som har för avsikt att återförsälja åt en leverantör eller leverera till en återförsäljare behöver därför upprätta ett avtal som sätter tydliga ramar och regler för förhållandet. Det gäller givetvis även dig som redan är i ett återförsäljningsförhållande som saknar ett återförsäljningsavtal. Även om återförsäljningsförhållandet är i ett uppstartsskede är det angeläget att reglera förhållandet genom ett avtal.

Vad ska avtalet innehålla?

Ett återförsäljaravtal ska i första hand reglera samarbetets viktigaste komponenter, bland annat:

  • Leverans (tidpunkt, metod och pris)
  • Inköpspriser för återförsäljaren
  • Försäljningspriser mot slutkunderna
  • Ansvar över fel på produkterna
  • Återförsäljarens och leverantörens skyldigheter och rättigheter
  • Återförsäljarrabatt
  • Om återförsäljaren har ensamrätt att sälja produkten på marknaden (exklusivitet)
  • Om återförsäljaren får sälja konkurrerande produkter (konkurrens)
  • Vilket lands lagar som ska gälla vid tvist (om samarbetet är gränsöverskridande)
  • Villkor för uppsägning
Kan man använda en mall?

Varje återförsäljningssamarbete är unikt med egna särdrag. Därför rekommenderar vi att ni upprättar ett avtal med villkor och klausuler som är anpassade efter ert specifika samarbete. I vissa fall går det att utgå från en mall, men det behövs alltid en individuell lösning för att avtalet ska bli korrekt. Våra jurister kan hjälpa er med ett skräddarsytt avtal anpassat efter era önskemål och ert samarbete – dessutom mot ett fast pris.

Hur ska man avtala kring leveranser?

Tillhandahållandet av produkterna som återförsäljningen gäller är en väsentlig del av återförsäljaruppdraget. Därför är det viktigt att ha tydliga avtalsklausuler om leveranser. Ni bör avtala om kostnaderna och tidpunkten för leverans, samt om vem som ansvarar över eventuella skador och förseningar som uppstår under leveransens gång.

En klausul om leverans kan se ut på följande sätt:

 2 § Leverans

2.1 § Leverantören åtar sig att, den 29e varje tredje månad, leverera Produkterna enligt ett i 2.6 § överenskommet upplägg.

2.2 § Produkterna levereras genom ett transportföretag. Leverantören ombesörjer val av ett vedertaget transportföretag.

2.3 § Leverantören är gentemot transportföretaget ansvarig för betalning av kostnaderna för leverans.

2.4 § Leverantören bär risken för Produkterna under transporten. Risken för Produkterna går över på Återförsäljaren sedan Produkterna överlämnas till Återförsäljaren.

Om överlämnandet av Produkterna försenas eller förhindras på grund av en omständighet som hänför sig till Återförsäljaren, skall risken för Produkterna gå över på Återförsäljaren när Produkterna anländer till ett till transportföretaget hörande serviceställe.

Klausulen ovan är exemplifierande och generell, och därför utgör den inte någon uttömmande exemplifiering över viktiga och / eller vanliga villkor. Andra avvikande villkor och klausuler kan således lämpa sig bättre för ert individuella samarbete. Vi rekommenderar därför er att upprätta ett eget återförsäljaravtal med det innehåll som passar er bäst.

Hur ska man avtala kring ensamrätt?

Produkterna som kan ingå i ett återförsäljningssamarbete kan omsättas på en rad olika sätt. Produkterna kan utgöra en del av återförsäljarens breda sortiment, men de kan även utgöra återförsäljarens kännetecknande eller enda sortiment. I det senare fallet kan det vara angeläget för återförsäljaren att ha ensamrätt till produkterna. Med ensamrätt menas att återförsäljaren får en rätt att vara den enda återförsäljaren av produkterna inom ett visst område eller land. Det är viktigt att ni avtalar om huruvida återförsäljaren har ensamrätt eller inte. Att reglera denna fråga får inte bara betydelse för återförsäljaren, utan även leverantören gynnas av en överenskommelse härom. Detta eftersom leverantörens prissättning för produkterna kan påverkas väldigt mycket av huruvida ensamrätt ingår eller inte ingår.

En klausul om ensamrätt kan ha en lydelse enligt följande exempel

 8 § Ensamrätt

8.1 § Återförsäljaren skall vara ensamåterförsäljare av Produkterna i Stockholms län och Skåne. Leverantören äger därmed ej sälja Produkterna till återförsäljare som skall återförsälja Produkterna i Stockholms län och Skåne.

Denna ensamrätt avser endast fysisk försäljning och omsättning av Produkterna inom Stockholms län och Skåne. Återförsäljaren skall förbli ensamåterförsäljare av Produkterna till dess att detta avtal upphör.

Hur ska man avtala kring konkurrens?

När produkterna som ska återförsäljas utgör en del av återförsäljarens breda sortiment, kan det finnas en risk för att andra konkurrerande produkter hos återförsäljaren säljer bättre. En sådan risk kan svårligen uteslutas då det ofta är återförsäljaren som styr prissättningen och marknadsföringen av olika konkurrerande produkter. Leverantören kan således drabbas genom att återförsäljaren erbjuder bättre priser på konkurrerande produkter eller om denne annars marknadsför de konkurrerande produkterna på ett bättre sätt. Detta gör det angeläget för er att avtala om huruvida återförsäljaren tillåts sälja konkurrerande produkter samt om villkoren för sådan försäljning. En viktig beståndsdel i en sådan klausul är givetvis att definiera vad som ska anses utgöra konkurrerande produkt. 

En enklare konkurrensklausul kan se ut enligt följande:

9 § Konkurrens

9.1 § Genom undertecknandet av detta avtal förbinder sig Återförsäljaren att inte, inom samma verksamhet vari Produkterna återförsäljs, sälja eller omsätta andra varor och produkter som konkurrerar med Produkterna.

Detta förbud gäller vid Återförsäljarens fysiska såväl som digitala återförsäljning och butiker. 

Ett återförsäljningssamarbete har många fördelar för såväl återförsäljaren som leverantören. Avsaknaden av explicit reglering på detta område gör dock ett sådant samarbetet sårbart. För att på bästa möjliga sätt minimera risken för oenigheter och tvister rekommenderar vi er att upprätta ett återförsäljaravtal som är anpassat efter ert samarbete. Vi hjälper er att skräddarsy ett återförsäljaravtal med ert individuella samarbete i fokus. Kontakta oss för en kostnadsfri utvärdering av er förfrågan samt en offert. På Enkla Juridik erbjuder vi alltid fasta priser.

Hur ska jag göra om jag behöver ett återförsäljaravtal?

Om du behöver ett återförsäljaravtal är det bara att du hör av dig till oss. Vi svarar inom n arbetsdag och gör en kostnadsfri juridisk utvärdering. Därefter får du ett prisförslag med fast pris för att vi ska skräddarsy ett avtal åt dig. 

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!