Startsida » Familjejuridik » Bodelning

Bodelning

Så går en bodelning till - Steg för steg.

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

När ett äktenskap eller ett samboförhållande upphör ska eller kan en bodelning göras. Äktenskap och samboförhållanden upphör vid separation eller om en av parterna dör. Ett samboförhållande kan också upphöra i och med att samborna ingår äktenskap, men då görs ingen bodelning. Processen är över när ett bodelningsavtal har upprättats.

Behöver du göra en bodelning? Våra jurister utvärderar din situation kostnadsfritt. Eventuell fortsatt hjälp sker alltid till ett fast överenskommet pris.

När måste man göra en bodelning?

När ett äktenskap upphör på grund av dödsfall är en bodelning ett lagkrav. Vid skilsmässa eller när ett samboförhållande upphör görs en bodelning om åtminstone en av parterna kräver det. För sambor gäller att en begäran om bodelning måste framställas inom ett år efter det att samboförhållandet upphört. För gifta par finns ingen lagstadgad bortre tidsgräns för när en begäran om bodelning kan göras. Vid en skilsmässa bör man därför genomföra en bodelning för att försäkra sig om att maken/makan inte flera år senare kommer med en sådan begäran.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Bodelning under pågående äktenskap är också möjligt

Det finns också möjlighet för makar att under ett äktenskap genomföra en bodelning. Skälet är då helt enkelt att klargöra vem som äger vad i syfte att dela upp sina tillgångar utan att för den sakens skull gå isär. Det kan särskilt vara bra om en av makarna exempelvis har problem med skulder. Ska man skriva ett äktenskapsförord om att hela eller delar av egendom inom äktenskapet ska vara enskild kan det vara bra att göra en bodelning innan. Ska egendom överföras från den ena maken till den andra kan ett bodelningsavtal ur skattesynpunkt vara förmånligare än ett köpeavtal makarna emellan.

Steg 1. Undersök vad som ska ingå i bodelningen.

Steg 1 i en bodelning är att konstatera vad som ska ingå och delas upp.

Giftorättsgods i äktenskap

I en bodelning efter ett äktenskap är det värdet av allt giftorättsgods som ska delas lika mellan makarna. I en bodelning efter ett samboförhållande är det all samboegendom. För äkta makar utgör all egendom de båda äger giftorättsgods såvida den inte gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord eller mottagits som enskild egendom. Man kan motta egendom som enskild genom exempelvis ett gåvobrev eller testamente. Det måste alltså ha uttryckts i skrift av givare eller testator att en gåva eller ett arv ska erhållas som enskild egendom för att den ska bli det.

Samboegendom i samboförhållande

För sambor är huvudregeln att endast gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk utgör samboegendom, ingenting annat som samborna äger ska ingå. Sambor kan precis som gifta par ha erhållit gåvor eller arv som uttryckligen inte ska utgöra samboegendom och därför inte ska ingå i bodelningen. Sambor kan också ha upprättat samboavtal där man kommit överens om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen.

Steg 2. Bestäm vad som ska hända med bostaden.

Steg 2 är att bestämma vad som ska hända med den gemensamma bostaden och bohaget. Ska bostaden säljas delas värdet av den i de flesta fall lika mellan parterna. Ska den inte säljas måste man komma överens om vem som ska överta den. Maken eller sambon som inte övertar bostaden får givetvis ett värde på sin lott i bodelningen som motsvarar dennes del av bostaden. Om tillgångarna i boet inte räcker blir maken som övertar bostaden skyldig att till den andre betala mellanskillnaden. För att ändra ägarförhållanden kring bostaden, lägga om bostadslån eller ta nya lån måst man kunna visa upp ett bodelningsavtal.

Sambors bostad

Att bostad och bohag ska delas lika gäller som tidigare nämnts som huvudregel även för sambor. Det spelar ingen roll vem som står på lånet, på kontraktet eller vem som lagt in kontantinsatsen – värdet av en gemensam bostad ska delas lika mellan parterna vid en bodelning eftersom det är samboegendom. Viktigt att komma ihåg är att den gemensamma bostaden inte är samboegendom om den inte förvärvats i syfte att bli gemensam bostad. Har den ena sambon flyttat in i en bostad den andra sambon redan ägde utgör alltså den bostaden inte samboegendom och ska inte ingå i bodelningen.

Undantagsregel

Det finns en särskild regel i äktenskapsbalken respektive sambolagen om att parten med störst behov har rätt att överta bostaden. Den här regeln kan bara hävdas med framgång i fall där som uppfyller en behovs-och skälighetsbedömning. Ett berättigat behov är exempelvis ensam vårdnad av barn eller hälsa. Ibland behöver denna fråga lösas inom ramen för en vårdnadstvist.

Steg 3. Anmälan om bodelning

Steg 3 gäller endast för bodelningar under äktenskap, alltså en bodelning när äktenskapet ska bestå. Sådana bodelningar måste föregås av en anmälan om bodelning under äktenskap till Skatteverket. När anmälan registrerats kan makarna skriva ett giltigt bodelningsavtal. Görs bodelning av någon annan anledning ska man inte anmäla det till Skatteverket.

Steg 4. Upprätta bodelningsavtalet

Steg 4 är att upprätta bodelningsavtalet. För att en bodelning ska bli giltig måste den göras skriftligen. Kommer parterna bara överens muntligen har enligt lag ingen bodelning ägt rum, även om parterna som ska gå isär är helt överens om uppdelningen. Med ett avtal slipper man riskera att något sådant händer.

Steg 5. Registrera bodelningsavtalet (valfritt)

Steg 5 är ett valfritt steg i processen för makar som genomför en bodelning under äktenskap eller vid skilsmässa. Det är valfritt att registrera  bodelningsavtalet hos Skatteverket. Det är inget måste utan något man kan göra om man vill oavsett av vilken anledning man upprättat ett bodelningsavtal. Det kan vara en försäkran om att den i framtiden alltid finns att tillgå ifall det blir en tvist om egendomsförhållanden. Bodelningen blir med registreringen också giltig mot makarnas borgenärer. Efter att Skatteverket kungör bodelningen finns en tidsfrist för borgenärer att begära att bodelningen återgår. När tidsfristen gått ut blir bodelningen officiellt giltig.

FAQ - vanliga frågor om bodelning

En bodelning är när du delar upp gemensam egendom mellan dig och din partner. En bodelning resulterar i ett bodelningsavtal som klargör vilken egendom som tillhör vilken part.

När ett äktenskap upphör på grund av skilsmässa eller dödsfall är bodelning ett lagkrav. Då ska giftorättsgodset delas upp med hjälp av ett bodelningsavtal.

För sambor som separerar är det frivilligt att bodela. Däremot kan en av parterna kräva bodelning om viss egendom utgör samboegendom.

Nej, det är frivilligt att registrera ett bodelningsavtal hos Skatteverket. Däremot finns det flera fördelar med att registrera bodelningsavtalet.

Kostnaden för en bodelning varierar. Om du ska separera och ni är överens handlar det om några tusenlappar. Om ni inte är överens kan det bli dyrare.

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!