Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Tillståndsförfaranden » Serveringstillstånd

Serveringstillstånd

Om alkoholtillstånd - ansökan, avslag och indragning

Att beviljas serveringstillstånd (även kallat utskänkningstillstånd eller alkoholtillstånd) kan vara en krånglig process som ställer krav på såväl ekonomisk som personlig lämplighet samt goda kunskaper om alkohollagen. Det kan hända att din verksamhet nekas ett sådant tillstånd på grund av att lämplighetskraven inte anses vara uppfyllda eller andra oförutsedda skäl.

För att maximera dina möjligheter att beviljas tillstånd eller få ett nekande beslut bör du veta vilka kriterier som måste vara uppfyllda på förhand. Nedan följer en redogörelse för de rättsliga aspekter som är viktiga att beakta vid ansökan om serveringstillstånd.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Vad är serveringstillstånd?

När man talar om serveringstillstånd brukar man referera till tillstånd att få sälja och servera alkohol. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att servera sprit, vin, starköl, mjöd, jästa alkoholdrycker samt alkoholliknande preparat såsom alkoholhaltig glass.

Ett serveringstillstånd kan vara stadigvarande och gälla tills vidare, men det kan också vara tillfälligt, vilket innebär att du endast får tillstånd att servera alkohol under en viss bestämd period. Serveringstillstånd brukar främst beviljas till restauranger men även på fartyg, tåg samt provsmakning och annan verksamhet som behöver sådant tillstånd.

Ett enskilt serveringstillstånd kan omfatta både allmänheten och slutna sällskap. Eftersom alkoholtillstånd kan dras in finns det vissa riktlinjer som är viktiga att följa för att behålla tillståndet. Nedan följer riktlinjer som är viktiga att hålla koll på.

2. Vilka krav måste uppfyllas för att få alkoholtillstånd?

För att beviljas serveringstillstånd finns det vissa krav som du och din verksamhet ska uppfylla. Bland annat måste följande krav uppfyllas:

 • Du ska ha fyllt 20 år.
 • Du ska kunna bevisa att du är ekonomiskt skötsam. Du ska exempelvis inte ha några betalningsanmärkningar eller liknande. Du ska även ha betalat skatt i tid och ha skött bokföringen erforderligt.
 • Du ska anses vara en allmänt skötsam och lämpad person. Det ska framgå av belastningsregistret att du inte är dömd för allvarliga brott. Observera att detta gäller samtliga personer som anses ha ett omfattande inflytande över företaget.
 • Du ska ha en godtagbar insikt om alkohollagen, vilket du uppvisar genom ett godkänt kunskapsprov hos din kommun. Observera att om du redan innehar ett serveringstillstånd som motsvarar det aktuella utskänkningstillstånd du ansöker om, behöver du inte genomföra provet.
 • Du ska vara beredd att presentera en tydlig redogörelse för hur din verksamhet ska finansieras.
 • Du ska kunna uppvisa ett giltigt hyres- eller köpekontrakt som styrker din rätt att bedriva din verksamhet på lokalen.
 • Din lokal ska anses ha adekvat brandsäkerhet. För mer information om detta kan du konsultera räddningstjänsten i din kommun.
 • Din serveringslokal ska ha ett eget kök eller åtminstone ett kök som ligger i direkt anslutning till den.
 • Din serveringslokal ska ha tillräckligt många sittplatser för matservering.
 • Din verksamhet ska ha ett brett och varierande utbud av mat.
3. Hur ansöker man om serveringstillstånd?

En ansökan om serveringstillstånd skickar du till den kommun där din verksamhet är belägen. Kommunen fattar därefter ett beslut beroende på om du anses vara lämpad att beviljas serveringstillstånd enligt de villkor som är listade ovan. Kortfattat kan det sägas att du ska vara personligt och ekonomisk lämplig, samt ha erforderliga kunskaper om alkohollagen för att ha en chans att beviljas utskänkningstillstånd.

Du kan även vända dig till kommunens alkoholhandläggare om du behöver konsultation angående lämpligheten i din verksamhet, alternativt kontakta en jurist. Observera att om du har ett serveringstillstånd som gäller tills vidare, måste du årligen skicka en restaurangrapport innehållande uppgifter om din alkoholförsäljning till kommunen där verksamheten är belägen. Rapporten ska avse redovisningsperioden 1 januari-31 december.

4. Av vilka orsaker kan man nekas serveringstillstånd av alkohol?

Om du inte uppfyller de lämplighetskrav som listas ovan kan du nekas utskänkningstillstånd. Kom ihåg att du har bevisbördan för att du faktiskt uppfyller samtliga krav. Det innebär att du måste kunna bevisa att du är ekonomiskt skötsam, personligt lämpad och i övrigt har en verksamhet som är förenlig med ett serveringstillstånd. Du kan även nekas tillstånd om ditt serveringsställe har en dålig placering eller om det kan befaras att ett alkoholtillstånd i din verksamhet kan medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. Om din verksamhet redan har ett serveringstillstånd kan detta bli indraget om du eller din verksamhet missköter sig och misskötseln anses vara så allvarlig eller upprepad att kommunen inte anser dig vara lämpad att behålla ditt alkoholtillstånd. Se därför till att vara varsam och omsorgsfull och följ såväl kommunens som myndigheternas riktlinjer samt alkohollagen under tiden din verksamhet innehar serveringstillstånd.

5. Hur överklagar man ett beslut om avslag på ansökan om serveringstillstånd?

Om du får avslag på din ansökan om serveringstillstånd ska du skicka en överklagan till samma kommun som tog beslutet. Överklagan skickas i sin tur vidare till förvaltningsrätten. Instruktioner om hur du går tillväga för att överklaga beslutet framgår i beslutet. Observera att din överklagan måste vara skickad inom den tidsfrist som framgår i beslutet, annars kan din rätt att överklaga gå förlorad. På Enkla Juridik kan vi hjälpa dig att fylla i och skicka din överklagan för att öka dina möjligheter att få beslutet ändrat.

6. Vilka sanktioner riskerar jag om jag serverar alkohol utan tillstånd?

För att få servera starköl, spritdrycker, vin och andra likvärdiga alkoholhaltiga drycker och produkter till allmänheten måste du ha ett serveringstillstånd. Detta gäller även om du ska servera alkohol till ett slutet sällskap.

Om du serverar alkohol utan tillstånd gör du dig skyldig till olovlig försäljning och kan enligt alkohollagen att bli dömd till böter eller upp till två års fängelse. En sådan sanktion innebär följaktligen att du i framtiden inte kan beviljas utskänkningstillstånd. Se därför till att ha ett giltigt serveringstillstånd från kommunen om du ska servera alkohol. Observera att du i inte behöver serveringstillstånd om samtliga nedan angivna förutsättningar är uppfyllda:

 • Om du enbart ska servera ett fåtal personer vid ett enstaka tillfälle.
 • Om serveringen sker utan ersättning eller till självkostnadspris.
 • Om serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs någon yrkesmässig försäljning av alkohol.
7. Vad händer med tillståndet om en restaurang byter ägare?

Om din verksamhet byter ägare, eller om du tar över en verksamhet som har ett gällande serveringstillstånd, är ni enligt alkohollagen skyldiga att anmäla detta till den kommun som beviljat tillståndet. Detta beror på att serveringstillståndet är individuellt bestämt utifrån verksamhetens organisationsnummer och personerna som bedriver eller har ett betydande inflytande i verksamheten.

Anmälan måste ske innan verksamheten byter ägare. Observera att anmälningsplikten även gäller om verksamheten byter inriktning eller bolagsform, om lokalen blir föremål för ombyggnad eller om kretsen av personer med betydande inflytande i verksamheten förändras.

Hur kan Enkla Juridik hjälpa mig?

Har du en verksamhet där du vill bedriva alkoholförsäljning? Behöver du hjälp att ansöka om alkoholtillstånd eller överklaga ett nekande beslut från din kommun? Då kan vi hjälpa dig med hela processen från start till mål. På Enkla Juridik har vi skickliga och erfarna jurister som kan öka dina chanser att få rätt. Vår affärsmodell bygger på fast prissättning. Välkommen att höra av dig genom att fylla i formuläret nedan eller ringa 020-89 95 96!