Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Familjejuridik » Generalfullmakt

Generalfullmakt

Vad innebär det?

Genom att upprätta en generalfullmakt kan en person (fullmaktsgivaren) ge en annan person (fullmaktstagaren) full behörighet att sköta fullmaktsgivarens ekonomiska och personliga angelägenheter. Att upprätta en generalfullmakt kan vara bra om fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk men, exempelvis till följd av en fysisk sjukdom, behöver hjälp med att hantera praktiska och ekonomiska frågor. I denna text går vi igenom vad som, ur såväl fullmaktsgivarens som fullmaktstagarens perspektiv, är viktigt att tänka på när en generalfullmakt upprättas och används.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Vad är en generalfullmakt?

En generalfullmakt är en fullmakt som ger fullmaktstagaren oinskränkt rätt att företräda fullmaktsgivaren. Med andra ord kan fullmaktstagaren med stöd av generalfullmakten vidta samma åtgärder som fullmaktsgivaren har möjlighet att vidta på egen hand. Exempel på sådana åtgärder är att betala en räkning med fullmaktsgivarens pengar och beställa en hantverkartjänst som fullmaktsgivaren blir betalningsskyldig för.

2. När är det klokt att upprätta en generalfullmakt?

Det finns ingen generell regel för när en generalfullmakt bör upprättas. Utgångspunkten är dock att fullmaktsgivaren känner att hen är i behov av stöd för hanteringen av personliga och ekonomiska angelägenheter. Ett sådant behov kan, exempelvis, föreligga om fullmaktsgivaren är fullt frisk mentalt men har en försvagad fysik som gör att hen inte kan uträtta diverse ärenden på egen hand.

3. Hur länge gäller en generalfullmakt?

En generalfullmakt, som inte har en uttrycklig tidsbegränsning, gäller så länge fullmaktsgivarens beslutsförmåga är intakt. Om fullmaktsgivaren, exempelvis till följd av demens, inte längre är kapabel att ingå avtal på egen hand blir generalfullmakten ogiltig. I ett sådant läge finns möjlighet att ansöka om en god man eller förvaltare, som genom beslut av domstol får behörighet att företräda personen. Ett annat alternativ är att upprätta en så kallad framtidsfullmakt, som träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre är i stånd att hantera sina personliga och ekonomiska angelägenheter.

Om fullmaktsgivaren inte längre vill att generalfullmakten ska gälla har hen naturligtvis rätt att återkalla fullmakten. Det görs lämpligen genom att fullmaktsgivaren skickar ett skriftligt meddelande till fullmaktstagaren med en tydlig upplysning om att fullmakten återkallas med omedelbar verkan. För att det inte ska finnas något utrymme för missförstånd bör det skriftliga meddelandet kompletteras med att fullmaktsgivaren muntligen informerar fullmaktstagaren om att fullmakten återkallas.

4. Vad händer med generalfullmakten om fullmaktsgivaren dör? 

En generalfullmakt blir inte automatiskt ogiltig till följd av att fullmaktsgivaren avlider. Tvärtom är den juridiska utgångspunkten att fullmakten är fortsatt giltig efter fullmaktsgivarens död. Det kan ibland vara av godo men om dödsboet har flera delägare är det ofta olämpligt att en person, som kanske själv ska ta del av kvarlåtenskapen, har rätt att disponera över dödsboets tillgångar. Vår generella rekommendation är därför att det ska framgå av generalfullmakten att den upphör att gälla om fullmaktsgivaren avlider. Om fullmaktsgivare önskar att en viss person ska förvalta dödsboet kan det ordnas genom upprättande av ett testamente innehållande ett förordnande om testamentsexekutor.

5. Finns det några formkrav för en generalfullmakt?

Det finns inga lagstadgade krav för hur en generalfullmakt ska utformas. Vi rekommenderar dock varmt att fullmakten upprättas skriftligt, undertecknas av fullmaktsgivaren och bevittnas av två myndiga personer som inte har något släktskap med fullmaktsgivaren eller fullmaktstagaren. Om fullmakten saknar bevittning finns det en överhängande risk för att exempelvis fullmaktsgivarens bank av säkerhetsskäl inte kommer tillåta att åtgärder vidtas med stöd av fullmakten.

Det ligger i en generalfullmakts natur att den ger fullmaktstagaren obegränsad behörighet att företräda fullmaktsgivaren. Om fullmakten innehåller restriktioner är det inte en generalfullmakt utan att en ”vanlig” fullmakt som ger fullmaktstagaren specifika befogenheter.

Ta kontakt - helt förutsättningslöst

Behöver du hjälp? Ring oss på 020-899596 eller skicka in ditt ärende

6. Accepterar banker och försäkringsbolag en generalfullmakt?

Det är inte säkert att banker, försäkringsbolag och andra företag som fullmaktsgivaren har en affärsrelation med kommer godta att åtgärder vidtas med stöd av en generalfullmakt. Det förekommer att exempelvis banker har egna rutiner och blanketter för fullmakter. Om så är fallet måste fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren följa bankens direktiv för att fullmaktstagaren ska kunna företräda fullmaktsgivaren i förhållande till banken. Det finns med andra ord ingen möjlighet att tvinga banken att godkänna en generalfullmakt som upprättats i egen regi.

7. Vad är skillnaden mellan en generalfullmakt och en framtidsfullmakt?

En generalfullmakt är giltig till dess att fullmaktsgivaren inte längre är kapabel att företräda sig själv, vanligtvis till följd av att fullmaktsgivaren drabbats av en sjukdom som påverkar den kognitiva kapaciteten. Med en framtidsfullmakt förhåller det sig tvärtom. En sådan fullmakt blir giltig först om fullmaktsgivaren mister sin rättshandlingsförmåga (vilket är den juridiska termen för att inte längre kunna ingå avtal med bindande verkan). Framtidsfullmakter kan, i likhet med generalfullmakter, ge fullmaktstagaren obegränsad behörighet. Det är dock vanligt att framtidsfullmakter innehåller begränsningar, exempelvis att fullmaktstagaren inte har rätt att sälja fullmaktsgivarens fastighet eller bostadsrätt.

8. Kan en generalfullmakt begränsas? 

En generalfullmakt är per definition obegränsad vad gäller fullmaktstagarens rätt att företräda fullmaktsgivaren. Om en handling som benämns generalfullmakt innehåller restriktioner avseende fullmaktstagarens behörighet är det inte en generalfullmakt i egentlig mening. Däremot kan en generalfullmakt begränsas genom att det av fullmakten framgår att den bara gäller under en viss tidsperiod och/eller att den automatiskt upphör att gälla om fullmaktsgivaren avlider.

9. När kan en generalfullmakt återkallas?

Fullmaktsgivaren kan vid vilket tillfälle som helst välja att återkalla generalfullmakten. Om fullmaktsgivaren förlorar sin rättshandlingsförmåga upphör fullmakten automatiskt. I praktiken kan det dock vara mycket svårt att avgöra när en fullmaktsgivare inte längre är kapabel att företräda sig själv. Det finns således en risk att en generalfullmakt kan fortsätta att användas även om fullmaktsgivaren inte längre är i stånd att hantera sina angelägenheter. Det vilar därför ett stort ansvar på fullmaktstagaren att kontinuerligt bedöma om fullmakten är giltig.

10. Vad händer om en generalfullmakt missbrukas?

En fullmaktstagare får endast använda fullmakten för att tillgodose fullmaktsgivarens intressen. En fullmakt får aldrig användas för att berika fullmaktstagaren. Om fullmaktstagaren vidtar åtgärder som gynnar fullmaktstagaren ekonomiskt, och åsamkar fullmaktsgivaren en ekonomisk förlust, uppstår en skadeståndsskyldighet gentemot fullmaktsgivaren. Med andra ord ska fullmaktstagaren inte under några som helst omständigheter använda fullmakten för att överföra egendom från fullmaktsgivaren till sig själv (varken direkt eller indirekt).

11. Kan Enkla Juridik hjälpa mig att upprätta en generalfullmakt?

Om du behöver hjälp med att upprätta en generalfullmakt, eller vill ställa frågor för att kunna fatta ett beslut, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Enkla Juridik. Den inledande kontakten är alltid kostnadsfri och vi tar aldrig betalt utan att först presentera en offert som kunden accepterat. Hör av dig genom att fylla i kontaktformuläret nedan eller ring 020-89 95 96.