Startsida » Skattejuridik » Skatterevision

Skatterevision

När Skatteverket granskar ditt företag

En skatterevision är ett formellt förfarande där Skatteverket kontrollerar räkenskaperna för att säkerställa att rätt uppgifter lämnats i deklarationer och att rätt skatt därmed betalats. För det enskilda företaget är det inte vanligt att bli föremål för en skatterevision, men under ett företags livstid är det sannolikt att det händer en elller ett par gånger. 

Ifall ditt företag blir föremål för en revision är det viktigt att ni går tillväga lugnt och metodiskt. I nedan text går vi igenom vad en skatterevision är och vad du ska tänka på när skattemyndigheten ställer frågor. 

Om du känner att du behöver hjälp under en skatterevision rekommenderar vi att du hör av dig till en skattejurist. Med hjälp av Enkla Juridiks skattejurister hjälper vi ditt företag navigera genom processen. Vi utvärderar situationen kostnadsfritt så du förstår läget och vad vi kan hjälpa dig med. Det är bara att ringa 020 – 89 95 96 eller skicka in en kontaktförfrågan längst ned på sidan. Om du sedan väljer att anlita oss kommer vi överens om ett fast, avtalat pris.

Maria
Marianne

Skattejuristerna Maria och Marianne

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Vad är en skatterevision?

Skattelagstiftningen är omfattande och komplicerad. Förr eller senare ställs de flesta företagare inför frågor från Skatteverket. En skatterevision innebär ett formellt förfarande där Skatteverket granskar ett bolags räkenskaper för att säkerställa att rätt uppgifter lämnats i deklarationer och att rätt skatt därmed betalats. Skatteverket kan ibland också ställa specifika frågor, t.ex. med anledning av inlämnade deklarationer utan att någon skatterevision inletts. Oavsett om det handlar om en skatterevision eller enskilda frågor, kan ett sådant förfarande i slutändan leda till en omprövning för det fall att Skatteverket inte håller med om hur en kostnad eller intäkt hanterats. Förutom tillkommande skatt kan en omprövning också leda till skattetillägg om upp till 40% av den skatt som Skatteverket bedömer att du borde ha betalat.

Hur går en skatterevision till?

I regel kommer revisionen att ske i den eller de lokaler som du bedriver din verksamhet ifrån. Revisionen ska alltid göras i dina lokaler antingen om du begär det eller om den inte går att utföra någon annanstans utan stora svårigheter.

Om Skatteverket avser att göra en revision hos dig kommer du att kontaktas vad gäller tid och plats. I myndighetens beslut kommer det anges vad som är syftet med revisionen, vem som kommer att utföra den och vilken handläggare som har fattat beslutet om revision. I vissa fall kan Skatteverket också göra oannonserade inspektioner, s.k. gryningsräder.

Du kommer att behöva ta fram handlingar i förväg, dvs. innan en revisor kommer till din verksamhet. Revisorn kommer att informera dig om vilka handlingar han eller hon vill ta del av. På plats kan revisorn även välja att granska lager, maskiner och inventarier samt inventera kassor. Han eller hon kan också besiktiga lokaler och byggnader som du använder i verksamheten.

När revisionen har utförts kommer Skatteverket att upprätta en revisionspromemoria, av vilken det framgår vad som granskats och vad som framgick vid revisionen. Skatteverket kan komma att föreslå en förändring av din skatt, och i sådana fall har du rätt att lämna ett yttrande.

Viktigt att tänka på

Ofta är det bra att be om att få alla frågor och annan kommunikation skriftligen. Det är också viktigt att utse rätt person för korrespondens med Skatteverket. Att den person med störst insikt i räkenskaperna och vad som deklarerats korresponderar med Skatteverket minskar förhoppningsvis också risken för felsägningar och missförstånd.

Hur kan vi hjälpa dig?

Oavsett om det handlar om enstaka frågor eller en skatterevision kan det vara värdefullt att ta kontakt med en rådgivare, och ju tidigare i processen du gör det, desto bättre. Vi kan hjälpa dig att förstå vad som efterfrågas, formulera tydliga svar samt föreslå vilka handlingar som bör skickas med. Av erfarenhet är det oftare svårare att ändra Skatteverkets uppfattning genom att först efter Skatteverket redogjort för sin uppfattning och inställning ta fram mer detaljerade/tydligare svar och handlingar. Detta beror på att Skatteverket kan vilja ta höjd för efterhandskonstruktioner. Att inte förrän efter Skatteverket redogjort för sina ställningstaganden förklara eventuella synpunkter som Skatteverket kan tänkas ha kan därmed påverka handlingens bevisvärde negativt.

För det fall att Skatteverket beslutar att påföra ytterligare skatter kan det finnas anledning att överklaga. Vi kan hjälpa dig med att överklaga beslutet och driva ärendet vidare i domstol.

Vi kan också hjälpa dig med att på förhand ställa frågor till Skatteverket (så kallade dialogsvarsfrågor) eller Skatterättsnämnden (förhandsbesked) för att på så vis reda ut eventuella oklara rättsfrågor innan en transaktion genomförs för att på så vis undvika ett senare oförutsett negativt utfall.   

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på Enkla Juridik.

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!