Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Tillståndsförfaranden » Tobakstillstånd

Tobakstillstånd

Överklaga beslut om tobakstillstånd

Det ställs hårda krav på dig som ansöker om tobakstillstånd. Till följd av nya och hårdare regler avseende tobaksförsäljningen får många avslag på sina ansökningar eller får sina tobakstillstånd återkallade. Detta drabbar framförallt många företagare hårt eftersom de får in en stor del av sina pengar på tobakshandeln. Det är därför av stor vikt att de nya reglerna efterföljs.

Nedan finner du all information om tobakstillstånd, vad som händer om tillståndet dras in och hur du kan överklaga ett sådant beslut.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. När kan ett tobakstillstånd dras in?

Reglerna om tobakstillstånd finns i lagen om tobak och liknande produkter (tobakslagen) från år 2018. I den anges dels när ett tobakstillstånd kan återkallas. En återkallelse kan bli aktuell om du inte längre utnyttjar ditt försäljningstillstånd. Det ter sig naturligt att ett tobakstillstånd inte är angeläget om det inte föreligger någon försäljning av sådana varor. Kommunen återkallar därför tillståndet om verksamheten läggs ned eller om avbrott sker av den.

Ett tobakstillstånd kan även dras in när du som tillståndshavare inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande. Detta gör sig gällande om det uppstår brister i dina personliga eller ekonomiska förhållanden som gör dig olämplig att inneha tobakstillstånd. Exempel på sådana situationer är vid allvarlig ekonomisk misskötsamhet (t.ex. om du drar dig undan beskattning) eller brottslighet. Vid fråga om brottslighet får en bedömning göras i varje enskilt fall utifrån brottets art, svårighetsgrad och dess relevans.

I t.ex. ett mål från kammarrätten i Sundsvall år 2021 ansågs sökande inte lämplig nog för att erhålla ett tobakstillstånd eftersom hen hade olovlig tobaksförsäljning år 2017, ringa narkotikabrott vid sex tillfällen och rattfylleri vid tre tillfällen år 2016 samt olaga hot vid två tillfällen år 2015. Man brukar tala om att det ska ha gått ca. 3 år sedan sökande begått brott innan tobakstillstånd kan aktualiseras. Straffet för brottsligheten ska inte räknas in under dessa 3 år utan börjar löpa först efter den frihetsberövande påföljden avtjänats.

Om det dessutom med din vetskap har förekommit brottslig verksamhet på försäljningsstället eller i anslutning till detta utan att du har ingripit föreligger stark grund för återkallelse av tobakstillståndet.

En ytterligare omständighet som kan leda till återkallelse av tobakstillstånd är om tillståndshavaren har tilldelats varning utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till. Om du får en varning från kommunen är det därför av stor betydelse att du tar det i beaktande och genomför de ändringar som krävs.

2. Vilka krav finns det för att få tobakstillstånd?

I lagen anges det att ett tobakstillstånd får meddelas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i lagen. Tillstånden grundar sig på så sätt på en lämplighetsbedömning. Det är upp till sökande att visa att hen uppfyller lämplighetskravet.

Som tidigare nämnt talar brottslighet och ekonomisk misskötsamhet mot lämpligheten. I ett mål från kammarrätten i Stockholm år 2020 kom rätten fram till att ett bolag, vars ena företrädare hade uppvisat ekonomiska brister i ett närståendebolag inte ansåg vara lämplig att utöva verksamheten med tobaksförsäljning. Personen i fråga hade i närståendebolaget förbrukad det egna kapitalet med 378 148 kronor och trots detta drivit bolaget vidare utan att upprätta kontrollbalansräkning. Närståendebolaget hade därutöver brustit med att deklarera under vissa perioder under räkenskapsåret 2018. Rätten menade därför att företrädaren hade begått betydande ekonomisk misskötsamhet i närståendebolaget. Att det dessutom skett i närtid var ännu ett orostecken. Personen i fråga ansågs därför vid en samlad bedömning inte vara lämpad för att inneha försäljningstillstånd av tobaksvaror.

För att erhålla tobakstillstånd måste du även stå för vissa kostnader. Kostnaderna varierar beroende på kommun. Om det gäller Stockholms stad måste du betala en avgift om 9 500 kr. Om tillstånd beviljas måste du sedan betala en tillsynsavgift om 6 000 kr per år. Ibland behövs ett tobakstillstånd endast under en viss period. Om det gäller dig kan du ansöka om ett tillfälligt tillstånd. Det kostar 6 500 kr. Notera att ansökningsavgiften faktureras oavsett om ansökan sedan återkallas eller avslås.

3. Vad kan du göra när du förlorar tobakstillståndet?

Att få ett tobakstillstånd indraget kan orsaka stora konsekvenser för en verksamhet. Om du har fått ett sådant beslut bör du därför gå igenom det noga. Ta till fördel hjälp av en jurist för att utreda om det finns några möjligheter att överklaga beslutet. Enkla Juridik erbjuder en kostnadsfri utvärdering av ditt ärende!

4. Vilka myndigheter beslutar om tobakstillstånd?

En ansökan om tobakstillstånd skickas in till kommunen som är beslutsfattare i frågan. Det är dock inte enbart kommunen som är involverad i frågor som rör tobakstillstånd. Flera aktörer utövar tillsyn och ger vägledning kring tobaksfrågor.

Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket, Länsstyrelserna, Polismyndigheten och Tullverket har viktiga roller. Folkhälsomyndigheten har dock det främsta ansvaret och har därmed en central roll i tillsynen. Dessa myndigheter har även till uppgift att utvärdera, följa upp och samordna tillsynsverksamheten.

5. Hur överklagar man?

Alla beslut som en kommun, Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket eller en länsstyrelse tar som grundar sig i tobakslagen får i regel överklagas. Det kan gälla beslut om avslag på ansökan om tobakstillstånd, såväl som administrativa sanktioner såsom olika former av förelägganden. Oavsett vad det är fråga om ska det överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Det framgår dessutom av beslutet vart du ska skicka överklagandet.

Du får därutöver endast överklaga beslutet om det angår dig och gått dig emot. Det ska ske skriftligen och ges in till den myndighet som har meddelat beslutet inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Vidare gäller bl.a. att den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet ska pröva att överklagandet kommit in i rätt tid samt vid omprövning utreda om det finns skäl att ändra beslutet.

6. Vad händer med tobakstillståndet om man säljer sin verksamhet? Måste nya ägaren söka på nytt?

Den nya ägaren måste söka på nytt. En ny lämplighetsbedömning måste göras eftersom ägarförhållanden har ändrats. Den nya ägaren måste därför ansöka om tobakstillstånd. I ansökan ska bl.a. ägarförhållanden, registreringsbevis från Bolagsverket samt hyreskontrakt redovisas. En ny fullständig prövning måste helt enkelt ske.

7. Vad händer om jag bryter mot tobakslagen?

Olika åtgärder kan göra sig gällande vid överträdelser av tobaksreglerna. Om reglerna inte efterföljs kan du få en varning. Varningen har till syfte att ge  tillståndshavaren möjlighet att rätta sig efter lagen. Om så inte sker, eller vid upprepade varningar kan tobakstillståndet återkallas.

Tillsynsmyndigheterna kan meddela de förelägganden och förbud som behövs för att reglerna ska efterlevas.I vissa fall får det även förenas med vite. Vitet får dock inte förvandlas till fängelse.

Regelöverträdelser kan även leda till straffrättsliga påföljder. Du som avsiktligen eller av oaktsamhet förbiser den rättsliga regleringen kan få böter eller fängelse. Att exempelvis sälja tobak utan tillstånd är straffbelagt med böter eller fängelse i högst två år. Grova fall av olovlig tobaksförsäljning leder dessutom till minst sex månader och högst 6 års fängelsetid.

Hur kan Enkla Juridik hjälpa mig?

Våra jurister kan vägleda dig i olika former av tobaksärenden. Vi hjälper dig ansöka om tobakstillstånd, överklaga beslut samt övriga frågor. Kontakta oss för att få en kostnadsfri utvärdering!