Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Allmänna villkor för företagskunder

1. Tillämpningsområde 

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal mellan Enkla Juridik Sverige AB (”Enkla Juridik”) och den näringsidkare, förening eller offentliga aktör (”Kunden”) som köper en eller flera juridiska tjänster av Enkla Juridik.

1.2 Om Enkla Juridik och Kunden ingått ett särskilt uppdragsavtal, och villkoren i uppdragsavtalet och dessa allmänna villkor är oförenliga, gäller uppdragsavtalet framför de allmänna villkoren. I övrigt gäller de allmänna villkoren som komplement till det särskilda uppdragsavtalet.

2. Personuppgiftshantering

2.1 Enkla Juridik hanterar Kundens personuppgifter i enlighet med vad som framgår av Enkla Juridiks personuppgiftspolicy. Den vid var tid gällande personuppgiftspolicyn återfinns på www.enklajuridik.se.

3. Ansvarsbegränsning och reklamation

3.1 För det fall Enkla Juridik agerar vårdslöst vid utförandet av uppdraget, och därvid åsamkar Kunden ekonomisk skada, uppgår Kundens maximala rätt till skadestånd till det arvode som Kunden erlagt till Enkla Juridik. Om Enkla Juridik agerat grovt vårdslöst uppgår rätten till ersättning till maximalt 500 000 kr. Enkla Juridik är aldrig skyldig att ersätta ekonomisk skada som är hänförlig till bortfall av produktion, utebliven vinst eller någon annan form av indirekt skada/följdskada.

3.2 Om Kunden anser att den tjänst som Enkla Juridik tillhandahållit är behäftad med brister ska Kunden utan dröjsmål skicka ett reklamationsmeddelande till Enkla Juridik efter att Kunden märkt eller borde ha märkt bristen. Om reklamation inte görs inom skälig tid förfaller Kundens möjlighet till ersättning. Reklamationsmeddelande ska skickas med rekommenderat brev till Enkla Juridik Sverige AB, Gyllenborgsgatan 4, 112 43 Stockholm.

3.3 Om Kunden gör anspråk på skadestånd ska ett preciserat krav tillhandahållas Enkla Juridik senast tre (3) månader efter att reklamationsmeddelandet avsänts. Om ett preciserat skadeståndskrav inte framförts inom denna tidsrymd förfaller Kundens möjlighet till ersättning. Skadeståndskravet ska skickas med rekommenderat brev till Enkla Juridik Sverige AB, Gyllenborgsgatan 4, 112 43 Stockholm.

3.4 Kunden är medveten om att Enkla Juridik tillhandahåller rådgivning i enlighet med gällande regler och utifrån förståelsen av tillämpliga författningstolkningar och domslut vid den tidpunkt som tjänsten utförs. Enkla Juridik har inget ansvar för följderna av författningsändringar eller omtolkning av gällande rätt som sker efter det datum som rådgivning förmedlats till Kunden. 

4. Utkast och kommunikation

4.1 Utkast till dokument som Enkla Juridik tillhandahåller Kunden utgör inte Enkla Juridiks slutgiltiga ställningstagande. Enkla Juridik ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma på grund av att Kunden i något avseende förlitat sig på ett utkast.

4.2 Enkla Juridik kan inte heller hållas ansvarig för muntliga och informella svar som ges på direkta frågor från Kunden förrän dessa svar har bekräftats skriftligen. Inte heller ska Enkla Juridik hållas ansvarig för eventuella skador som uppkommer när Enkla Juridik förlitat sig på ett utkast till ett dokument som tillhandahållits Enkla Juridik av Kunden.

5. Tredje man

5.1 Kunden har inte rätt att till tredje man sprida eller låta tredje man använda sig av eller förlita sig på material som tillhandahålls av Enkla Juridik inom ramen för utförandet av tjänsten, exempelvis rättsutredningar, i vidare utsträckning än vad som följer av det särskilda avtal som ingåtts mellan Kunden och Enkla Juridik. 

5.2 Enkla Juridik har inget ansvar gentemot tredje man som försöker utnyttja, dra fördel av eller förlita sig på det arbete som Enkla Juridik utfört åt Kunden.

6. Tvistlösning

6.1 Om tvist uppkommer mellan Enkla Juridik och Kunden med anledning av utförandet av uppdraget ska tvisten, om en samförståndslösning inte kan nås, prövas av allmän domstol. Behörig första instans är Stockholms tingsrätt. Svensk lagstiftning ska tillämpas vid prövningen av tvisten.