Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Arbetsrätt » Blivit avskedad

Har du blivit avskedad

Vad gäller? Vad kan jag som "fått sparken" göra?

Om du som anställd missköter dig på ett allvarligt sätt kan det leda till att du blir avskedad. Ett avskedande skiljer sig från en uppsägning såtillvida att en anställd som blir avskedad ska sluta omedelbart. För att ett avsked ska vara giltigt måste det, förutom att vara lagligt grundat, följa vissa formkrav. I denna text går vi översiktligt igenom det regelverk som gäller vid avskedande och vilka åtgärder du som anställd, som anser dig felaktigt avskedad, kan vidta mot din arbetsgivare.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. När kan jag som anställd bli avskedad?

Du som anställd kan bara avskedas om du grovt åsidosatt sina förpliktelser mot din arbetsgivare. Ett avskedande är en tyngre åtgärd än en uppsägning av personliga skäl och kräver således mer för att vara giltig. Det ska röra sig om avsiktliga eller grovt vårdslösa handlingar från din sida som arbetsgivaren inte ska behöva tolerera i ett avtalsförhållande.

Vid ett avskedande skiljs den anställde omedelbart från tjänsten. Den uppsägningstid som gäller vid uppsägning föreligger således inte vid ett avskedande. Om en anställd blir avskedad upphör dennes rätt till lön och andra förmåner knutna till anställningen när avskedandet trätt i kraft.

Nedan följer några exempel på när ett avskedande kan aktualiseras:

  • Den anställde har agerat grovt illojalt mot arbetsgivaren (exempelvis genom att i hemlighet arbeta för en konkurrent).
  • Den anställde har begått ett brott mot arbetsgivaren eller andra anställda. Exempel på det är den anställde stulit saker som arbetsgivaren äger, att den anställde förstört arbetsgivarens egendom eller sexuellt trakasserat en kollega.
  • Den anställde vägrar arbeta eller utföra de specifika uppgifter som arbetsgivaren ber hen att utföra.

Ett exempel från rättspraxis där avskedande skett till följd av illojalt beteende är AD 1993 nr. 142. Bakgrunden till målet var att den anställde startat en egen likartad verksamhet och inlett affärsrelationer med arbetsgivarens kunder. Den anställde hade med andra ord tjänat pengar vid sidan av genom att utnyttja företagets varumärke och kundstock. Domstolen ansåg att det rörde sig om illojal konkurrens och att giltig grund för avskedande förelegat.

Avseende brottsligt beteende kan det i vissa fall läggas till grund till avsked även om brottet inte är riktat mot arbetsgivaren. Ett exempel på det återfinns i AD 1979 nr. 143 där en socionom anställd på en kommun, utanför arbetstid, gjort sig skyldig till medhjälp till narkotikabrott. Domstolen ansåg att det förelåg giltig grund för avsked, vilket bland annat motiverades med att det finns ett starkt intresse av att invånarna i en kommun ska kunna lita på att kommunens tjänstemän följer lagar och regler. Det är inte säkert att domstolen gjort samma bedömning om den anställde arbetat i privat sektor.

Beträffande arbetsvägran kom Arbetsdomstolen i AD 2003 nr. 50 fram till att det varit korrekt att avskeda en anställd som under flera månaders tid inte infunnit sig på arbetsplatsen. Den anställde påstod att den olovliga frånvaron berodde på psykisk ohälsa. Domstolen ansåg dock inte att det var utrett att den anställdes frånvaro faktiskt berodde på psykiska besvär och att det därför funnits giltigt skäl för avskedandet.

Ta kontakt - helt förutsättningslöst

Behöver du hjälp? Ring oss på 020-899596 eller skicka in ditt ärende

2. Hur går ett korrekt avskedande till (steg för steg)?
Steg 1. Vilka skäl har din arbetsgivare?

Innan en arbetsgivaren avskedar en anställd bör arbetsgivaren, i de flesta fall, göra en ordentlig utredning om giltiga skäl för avskedande finns. Gränsdragningsproblematik uppstår ofta och det är viktigt att inte fatta förhastade beslut. Bevisbördan för att giltigt skäl för avskedande ligger på arbetsgivaren.

Steg 2: Du ska bli meddelat en vecka före det formella avskedandet.

Om arbetsgivaren bestämt sig för att avskeda dig ska din arbetsgivare underrätta dig som anställd senast en vecka före avskedandet. Även om du omedelbart rent fysiskt får lämna arbetsplatsen träder avskedandet således formellt i kraft en vecka efter underrättelsen. Om du är fackligt ansluten ska din arbetsgivare även skicka underrättelsen till fackföreningen. 

Steg 3. Ditt fackförbund kan hjälpa dig.

Såväl du som din fackförening har rätt att begära överläggning med din arbetsgivare. Om någon av facket och din arbetsgivare gör det träder avskedandet inte i kraft förrän överläggningen har avslutats. Begäran om överläggning ska framställas senast en vecka efter att den anställde och fackföreningen underrättats om avskedandet.

Är du inte med i facket? Kontakta oss så snart som möjligt.

Steg 4. Din arbetsgivares slutgiltiga ställningstagande.

När den veckolånga tidsfristen löpt ut, alternativt att överläggningen avslutats, ska din arbetsgivare presentera sitt slutgiltiga ställningstagande. Om arbetsgivaren beslutat att fullfölja avskedandet ska ett skriftligt beslut överlämnas personligen till dig eller skickas med rekommenderat brev. 

Din anställning upphör formellt efter att han eller hon personligen tagit emot arbetsgivarens beslut eller 10 dagar efter att det rekommenderade brevet lämnats till postombudet. Arbetsgivaren ska i beslutet förklara för den anställde vilka åtgärder vederbörande kan vidta för att väcka talan i domstol och bestrida avskedandet. Arbetsgivaren ska dessutom, om du begär det, skriftligen motivera vilka konkreta omständigheter som ligger till grund för beslutet om avskedande.

En praktisk mycket betydelsefull regel är att ett avskedande endast får grundas på omständigheter som arbetsgivaren känt till i högst två månader innan den anställde underrättas om att hen kommer att avskedas. Denna regel kallas, pedagogiskt nog, för tvåmånadersregeln. Arbetsgivaren kan dock grunda avskedandet på omständigheter som arbetsgivaren känt till under längre tid än två månader om dröjsmålet beror på att arbetsgivaren på den anställdes begäran avvaktat med underrättelsen om avsked eller om det finns synnerliga skäl för att åberopa en viss omständighet.

3. Kan jag bli avskedad med omedelbar verkan?

Om din arbetsgivare har bestämt sig för att avskeda dig ska arbetsgivaren underrätta dig som anställd senast en vecka före avskedandet. Detta innebär dock att du omedelbart rent fysiskt får lämna arbetsplatsen. Avskedandet träder således formellt i kraft en vecka efter underrättelsen. Om du är fackligt ansluten ska din arbetsgivare även skicka underrättelsen till fackföreningen. 

4. Vad är skillnaden mellan avskedande och uppsägning?

Den praktiska största skillnaden mellan ett avskedande och en uppsägning är att den anställde vid ett avskedande genast ska avlägsna sig från arbetsplatsen och inte har rätt till lön och andra förmåner under den uppsägningstid som gäller vid en uppsägning på grund av personliga skäl eller arbetsbrist. Vid ett avskedande har inte arbetsgivaren någon skyldighet att undersöka om det finns möjlighet att omplacera den anställde. Om en anställd sägs upp ska arbetsgivaren som huvudregel verka för att den anställde omplaceras och tilldelas nya arbetsuppgifter.

Avseende det formella förfarandet ska arbetsgivaren vid uppsägning underrätta den anställde, och eventuellt dennes fackförbund, två veckor innan uppsägningen träder i kraft (det vill säga något längre än den veckolånga frist som gäller vid ett avskedande).

5. När kan du som anställde kräva skadestånd?

Om den anställde anser att avskedandet vilar på felaktiga grunder ska hen framföra det till arbetsgivaren inom fyra månader från avskedandet. Därefter har den anställde ytterligare fyra månader på sig att väcka en skadeståndstalan mot arbetsgivaren i domstol. Om domstolen kommer fram till att det inte funnits tillräckligt starka skäl för ett avskedande har den anställde rätt till skadestånd.

6. Hur stort kan skadeståndet vara?

De skadestånd som utdöms vid felaktiga avskedandet varierar. Den anställde kan begära att få både ett allmänt skadestånd och ett ekonomiskt skadestånd. Med allmänt skadestånd avses ersättning för den kränkning som det felaktiga avskedandet inneburit för den anställde. Det allmänna skadeståndet kan, om domstolen kommer fram till att det inte ens funnits saklig grund för uppsägning, uppgå till 125 000 kr. 

Ekonomiskt skadestånd avser de faktiska inkomster, typiskt sett lön och semesterersättning, som den anställde har gått miste om och utgår alltid vid felaktiga avskedanden. Nedan följer ett enkelt exempel som åskådliggör det skadestånd som en felaktigt avskedad anställd kan få. 

Pelle blev oskyldigt anklagad av sin arbetsgivare för att stjäla företagets egendom och avskedades. Han väckte talan mot arbetsgivaren i domstol och begärde såväl allmänt som ekonomiskt skadestånd. 

Domstolen kom fram till att arbetsgivaren inte lyckats bevisa att Pelle stulit från företaget och att det därmed inte ens förelegat saklig grund för uppsägning. Pelle har under processen gått miste om 250 000 kr i lön och annan ersättning knuten till anställningen. Han tillerkänns därför ett skadestånd på 375 000 kr (varav 125 000 kr utgör allmänt skadestånd).

7. Kan Enkla Juridik hjälpa mig som blivit avskedad?

Om du är anställd och anser att du blivit avskedad på felaktiga grunder är du varmt välkommen att höra av dig till Enkla Juridik. Hos oss finns ett flertal jurister med expertis inom arbetsrätt i allmänhet och olovliga avskedanden/uppsägningar i synnerhet. Om vi gör bedömningen att du blivit felaktigt avskedad kan vi självklart bistå dig med att driva en process mot arbetsgivaren. 

Den inledande kontakten med oss är alltid kostnadsfri och vi tar aldrig betalt utan att först presentera en offert som uttryckligen accepterats av kunden. Hör av dig genom att fylla i kontaktformuläret nedan eller ring 020-89 95 96.

Denna text uppdaterades senast 2023-05-24. Hänsyn har tagits till lagstiftning och praxis som var gällande detta datum.