Startsida » Enkla Juridik Företag » Aktieägaravtal

Aktieägaravtal

Att tänka på när ni skriver aktieägaravtal

Behöver du hjälp? Våra jurister hjälper dig till fast pris

Ett aktieägaravtal är ett juridiskt dokument där aktieägarna i ett bolag kommer överens om bolagets struktur och hur bolagets verksamhet ska styras. Exempel på villkor som ofta förekommer i aktieägaravtal är bestämmelser om hur styrelsen ska utses, hur bolaget ska finansieras och hur försäljning av aktier ska gå till.

Vi på Enkla Juridik rekommenderar generellt att ett aktieägaravtal upprättas när ett bolag ägs av fler än en person. Därigenom minimeras risken för onödiga konflikter och missförstånd. Samma sak gäller för handels- eller kommanditbolag där avtalet kallas kompanjonavtal.

Om du funderar på att upprätta ett aktieägaravtal är du varmt välkommen att höra av dig till oss för en kostnadsfri och förutsättningslös konsultation. Sedan betalar du, om du vill ha vår hjälp,  ett fast på förhand, överenskommet pris för ett skräddarsytt avtal upprättat av jurist. Varmt välkommen att ringa 020 – 89 95 96 för kostnadsfri behovsanalys.

I nedan text går vi egenom de sju viktigaste frågorna du bör tänka på när du ska upprätta ett avtal mellan delägare.

Juristbyrån med enbart fasta priser

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfri behovsanalys
  • Upprätta aktieägaravtal till fast pris
  • Upprätta kompanjonavtal till fast pris
  • Granska befintliga avtal
1. Vad är ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal är ett avtal som reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som råder för aktieägarna i ett bolag. Aktieägaravtal kan även, om avtalet avser att reglera ägandet av ett handels- eller ett kommanditbolag, kallas kompanjonsavtal.

2. Varför bör man upprätta ett aktieägaravtal?

Det främsta skälet för att upprätta ett aktieägaravtal är att reglera delägarnas skyldigheter vid olika framtida eventualiteter. Ett aktieägaravtal kan fylla en viktig funktion eftersom det tillåter parterna att föreskriva bestämmelser om vad som ska gälla vid eventuella framtida händelser. På så vis undviker man oförväntade skador och konsekvenser till följd av åsiktsskillnader.

3. Hur skiljer sig ett aktieägaravtal från en bolagsordning?

Ett aktieägaravtal är en frivillig överenskommelse mellan bolagets delägare. Det finns således inget lagstadgat krav på att ett aktieägaravtal ska upprättas. Bolagsordningen är ett obligatoriskt dokument som enligt lag måste finnas i alla aktiebolag.

En bolagsordning, som är en offentlig handling, är i normalfallet mycket mer kortfattad än ett aktieägaravtal och syftar till att ge utomstående inblick i bolaget. Vad gäller aktieägaravtal avtalar delägarna ofta om att avtalet ska vara belagt med sekretess, vilket innebär att det inte är tillåtet att sprida innehållet i avtalet vidare till utomstående personer.

4. Vilka bestämmelser ska finnas med i ett aktieägaravtal?

Det är upp till delägarna att själva bestämma hur aktieägaravtalet ska utformas. Utgångspunkten är att full avtalsfrihet råder. Delägarna kan således välja om aktieägaravtalet ska vara allmänt hållet eller mer detaljerat.

Några exempel på villkor som är bra att ha med i ett aktieägaravtal är regler om hur styrelsen i bolaget ska tillsättas, vilket ansvar delägarna har för bolagets finansiering, hur försäljning av aktier ska gå till och huruvida det är tillåtet för delägarna att bedriva andra verksamheter.

Äktenskapsförord

Om någon av delägarna är gift är det klokt att ta in ett villkor om att äktenskapsförord ska upprättas mellan delägaren och dennes maka eller maka. Därigenom elimineras risken för att makan eller maken, mot de övriga delägarnas vilja, blir aktieägare i bolaget vid en eventuell bodelning.

Konkurrensklausul

Det är också vanligt att man tar med en konkurrensklausul i aktieägaravtalet. Anledningen är att man vill förhindra aktieägare från att lämna bolaget och börja konkurrera med verksamheten. I synnerhet i branscher där kundrelationer är viktiga (exempelvis revisorer, importverksamhet mm.), eller där det finns tekniskt avancerade produkter (såsom IT) är det vanligt med konkurrensklausuler bland delägarna.

Vitesklausul

För att ett aktieägaravtal ska vara ett effektivt instrument i praktiken bör det innehålla ett villkor om skyldighet att betala vite om en delägare gör sig skyldig till ett avtalsbrott. Om en vitesklausul saknas är det oftast väldigt svårt att visa att en delägares avtalsbrott faktiskt har gett upphov till en ekonomisk skada för övriga delägare (vilket är en förutsättning för att skadestånd ska kunna utdömas av en domstol). Vilken storlek på vite som är lämplig är det förstås upp till aktieägarna att komma överens om.

5. Hur skriver man en konkurrensklausul?

En konkurrensklausul ska vara så konkret som möjligt och inte lämna onödigt utrymme för gränsdragningsproblematik. Om det bolag som aktieägaravtalet reglerar är en restaurang kan konkurrensklausulen utformas enligt nedan:

Parterna förbinder sig att inte, personligen eller genom bolag, bedriva konkurrerande verksamhet. Med konkurrerande verksamhet avses all form av verksamhet inom restaurang- och livsmedelsnäringen. Om någon av Parterna, till följd av försäljning av aktier eller av annat skäl, upphör att vara part till detta avtal gäller konkurrensförbundet under 12 månader från det att den ifrågavarande parten upphörde att vara part till detta avtal.

6. När och hur skriver man ett anslutningsavtal?

Genom ett anslutningsavtal kan en ny delägare bli part till aktieägaravtalet utan att ett helt nytt aktieägaravtal upprättas. Ett anslutningsavtal kan tas in som ett villkor i det aktieöverlåtelseavtal som ligger till grund för den nya delägarens köp av aktier. Om det inte framgår av aktieöverlåtelseavtalet att den nya delägaren automatiskt blir part till aktieägaravtalet så måste det ordnas separat (genom att ett anslutningsavtal upprättas mellan de gamla delägarna och den nya delägaren).

7. Hur garderar man sig mot dödsfall av en delägare?

Det bästa sättet att gardera sig mot dödsfall är att ta in ett villkor i aktieägaravtalet med innebörden att de övriga delägarna har rätt att köpa den avlidne delägarens aktier från dödsboet till ett förutbestämt pris. Därigenom elimineras risken för den avlidnes arvingar, mot övriga delägares vilja, blir aktieägare i bolaget.

Hur gör jag för att upprätta ett aktieägaravtal?

Det finns ingenting som hindrar att du och dina kompanjoner upprättar ett aktieägaravtal på egen hand. Om ni vill vara säkra på att aktieägaravtalet är väl anpassat för just er verksamhet är det dock klokt att ta kontakt med en jurist.

Vi på Enkla Juridik utvärderar alla förfrågningar kostnadsfritt och lämnar därefter en offert med ett helt fast pris för att upprätta aktieägaravtalet. Betalning sker självklart efter att vi levererat vad du och övriga delägare beställt. Varmt välkommen med er förfrågan!

Skicka in ditt ärende och få en kostnadsfri utvärdering
Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!
. . .