Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Testamente mellan sambor – detta ska ni tänka på

En sambo är en person som lever tillsammans med en annan person i ett parförhållande. Skillnaden mellan en efterlevande sambos rätt till arv skiljer sig väsentligt i förhållande till en efterlevande make eller makas rätt. Om ni är sambor och vill kunna ärva varandra måste ni alltså upprätta ett testamente. Det blir extra viktigt om ni har barn ihop. Huruvida barnen är myndiga eller ej påverkar också er situation.

1. Varför bör sambor ha ett testamente?

Även om vardagen mellan två sambor och två äkta makar till mångt och mycket ser likadan ut, skiljer sig den rättsliga regleringen kring arvsrätten väsentligt mellan de två parförhållandena. Det har inom rättsväsendet inte ansetts lämpligt att ge en efterlevande sambo arvsrätt. Anledningen är att man ansåg att det är i relativt få fall av långvarigt samboende som en efterlevande kan ha samma rätt till anspråk på arv som en make. En efterlevande sambo har alltså inte någon direkt rätt till arv efter en avliden partner. Detta innebär att, om du vill att din sambo ska ärva efter dig efter din bortgång, det är nödvändigt att författa ett enskilt eller inbördes testamente.

Utöver ett testamente rekommenderar vi sambor med barn att också teckna en livförsäkring. Mer om det längre ned.

2. Vad händer om en sambo går bort och det inte finns ett testamente?

Om någon i ett samboförhållande skulle gå bort och det inte finns något testamente, men det däremot finns barn med i bilden innebär den legala arvsordningen att barnen får ut sitt arv direkt. Detta gäller oavsett om barnen är gemensamma eller särkullbarn. Vidare gäller sambolagens regler om bodelning, vilket innebär att det enbart är s.k. samboegendom som ingår i bodelningen. Samboegendomen utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, tex möbler och husgeråd. Den efterlevande sambon kommer alltså, förutom det denne erhåller efter en bodelning, inte få ta del av något arv från den avlidne.

Även om det inte skulle finnas några barn har inte den efterlevande sambon rätt till arv, utan det är då arvingarna i den andra arvsklassen (den avlidnes föräldrar, eller syskon om föräldrarna inte är kvar i livet) som har rätt till arv från den avlidne.

Det finns ett litet undantag

Däremot står inte den efterlevande sambon helt skyddslös; i sambolagen finns nämligen en skyddsregel till förmån för en efterlevande sambo – lilla basbeloppsregeln. Denna skyddsregel, som kan aktualiseras vid bodelningen, innebär att den efterlevande sambon genom bodelningen har rätt till egendom som motsvarar värdet av två prisbasbelopp (vilket motsvarar ca. 105.000 kr). Det som den efterlevande sambon erhåller enligt lilla basbeloppsregeln erhålls med full äganderätt, och ger alltså inte eventuella efterlevande arvingar rätt till efterarv för denna egendom. Detta innebär i praktiken att sambon i vissa fall kan få ta del av ett arv från den avlidne även utan testamente.

3. Vad är den arvsrättsliga skillnaden mellan samboskap och äktenskap?

Som tidigare berörts så är en efterlevande makes rätt till arv betydligt större än en efterlevande sambos. Förutom det sambon erhåller genom bodelning och eventuell tillämpning av lilla basbeloppsregeln har sambon ingen rätt till arv från den avlidne, detta gäller alltså oavsett om de har gemensamma barn eller inte. En efterlevande make har däremot rätt att direkt ärva efter den avlidne med fri förfoganderätt, och om de har gemensamma barn får de ta del av arvet först efter att den efterlevande föräldern gått bort. Särkullbarn har däremot alltid rätt att få ut sitt arv direkt. Om du är sambo och vill att din partner ska ärva efter dig rekommenderar vi starkt att du upprättar ett testamente!

4. Vad kan vara bra att tänka på vid författandet av ett testamente mellan sambor (med barn)?

Om du som sambo väljer att upprätta ett testamente för att ge den efterlevande partnern rätt till arv finns det en del regler och aspekter att ha i åtanke. Det kanske viktigaste att ha i åtanke är att se till att lagens formkrav för testamenten är uppfyllda – annars riskerar testamentet att förklaras ogiltigt om det klandras i domstol.

Om ni har barn

Om ni har gemensamma barn är det bra att tänka på att barnen alltid har rätt att få ut sin laglott, det vill säga halva din kvarlåtenskap. Det innebär att även om du testamenterar bort hela ditt arv till din sambo kan barnen ändå alltid begära ut sin laglott. Å andra sidan innebär det att du kan testamentera den del som inte utgör barnens laglott till din sambo, och därmed halvera det arv som annars hade gått till barnen.

Exempel:

Lotta och Erik är sambor och har tillsammans två barn. Lotta har författat ett testamente där det står att halva hennes kvarlåtenskap ska gå till Erik efter hennes bortgång. När Lotta har gått bort och bodelningen har utförts går således halva kvarlåtenskapen till Erik med full äganderätt. Resterande del ärver barnen. Hade Lotta inte testamenterat till Erik hade barnen erhållit hela Lottas arv, medan de nu ”enbart” får ut sin laglott.

Vad händer om barnen är under 18 år?

Om barnen är omyndiga är det en förmyndare som förvaltar arvet fram till barnen fyller 18 år. I regel är det den efterlevande föräldern som är förmyndare, men om arvet överstiger åtta prisbasbelopp (458.400 kr för år 2024) kopplas automatiskt en överförmyndare in. Överförmyndarens uppgift är att se till att arvet förvaltas på bästa sätt, och denne måste då ge tillstånd om kvarlåtenskap som ärvts (tex en fastighet) ska säljas eller om andra uttag ska ske. Det går även att skriva in i testamentet om man vill att en överförmyndare ska förvalta ett arv.

Vidare kan det i vissa situationer uppkomma en jävssituation mellan den omyndige och dennes efterlevande förälder. Om den avlidne endast lämnar efter sig en make och gemensamma minderåriga barn uppstår inte denna jävssituation, eftersom barnen enbart är delägare i den efterlevande makens dödsbo. Däremot uppstår en sådan situation om den efterlevande föräldern var sambo med den avlidne och sambon påkallar bodelning, eftersom både den efterlevande och de gemensamma barnen är dödsbodelägare till dess att bodelning enligt sambolagen har skett. I sådana situationer ska en god man utses som har i uppgift att tillvarata barnets intressen vid dödsboets avveckling. 

Ett litet tips som kan vara mycket viktigt… teckna livförsäkring!

En extra trygghet för er som sambor och förälder är att ni skaffar er en ordentlig livförsäkring. Genom att teckna en livförsäkring kan ni känna er trygga med att efterlevande sambon har tillräckligt med pengar för att klara en ny vardag.

Man kan själv välja storleken på livförsäkring. Oftast är premierna rätt låga. Generellt rekommenderar vi att ni som sambor med barn tecknar en livförsäkring som komplement till ett testamente.

5. Är det bättre att mellan sambor ha enskilda eller inbördes testamente?

Huruvida du och din sambo väljer att skriva ett varsitt testamente eller ett gemensamt, även kallat inbördes testamente, är helt upp till er. Om ni har gemensamma barn kan det dock vara smidigt att upprätta ett inbördes testamente. Detta då ni i ett inbördes testamente kan avtala om att ni ska ärva efter varandra och på så sätt säkerställa att den efterlevande föräldern får ta del av den del av arvet som inte utgör barnens laglott. Exempelvis kan ni avtala om att den efterlevande föräldern ska ärva er gemensamma bostad och på så sätt skydda barnen och den efterlevande föräldern från att tvingas flytta ut.

Vill du läsa mer om inbördes testamenten? Klicka här för att komma till vår specialsida.

6. Bör man både ha samboavtal och testamente?

Som tidigare nämnts kommer bodelningen vid samboskap omfatta bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk. Genom ett samboavtal kan man däremot ange om någon specifik egendom inte ska ingå i en bodelning. Detta innebär att man genom ett samboavtal helt eller delvis kan sätta sambolagens bodelningsregler ur spel genom att avtala om att viss egendom inte ska delas lika. Det kan vara önskvärt om samboparet exempelvis köpt en bostadsrätt och de haft olika stora kontantinsatser. Ett samboavtal kan däremot enbart omfatta bodelning av samboegendomen, och medför därmed inte något ekonomiskt skydd vid dödsfall. Den sambo som vill ge sin efterlevande ett större skydd i fråga om egendom utöver det som erhålls vid bodelning bör därför även författa ett testamente.

7. Behöver ni som sambor hjälp med att upprätta ett testamente?

Vi på Enkla Juridik hjälper dig att upprätta ett testamente till ett fast pris så att du i lugn och ro kan fokusera på andra saker i livet. Självklart får du en kostnadsfri utvärdering av just din situation. Varmt välkommen att kontakta oss!