Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Hur fördelas skulder (och tillgångar) vid skilsmässa?

Det är många som undrar över vad det rent ekonomiskt egentligen får för verkningar att gifta sig. Blir allt mitt ditt, och allt ditt också mitt? Är allt de äkta makarna ägde var för sig innan äktenskapet nu även den andres? Och om allt ska delas lika, gäller det även skulderna? Det kortfattade svaret är att du aldrig kan tvingas överta din makes eller makas skulder. Du är således aldrig skyldig att betala din makes skulder.

Skulderna kan dock påverka hur egendom fördelas vid en skilsmässa. För att det ska bli enklare att förstå denna vanliga fråga om skulder kan det vara bra att förstå hur reglerna kring egendomsförhållandet makar emellan fungerar.


Ägarförhållanden påverkas inte av giftermål

För det första: ett giftermål påverkar inte några ägarförhållanden i din eller din partners egendom. Det du äger är fortfarande ditt och det din make/maka äger är fortfarande hans eller hennes. Varje make svarar också ensam för sina egna skulder. Däremot blir allt ni äger giftorättsgods om ni inte har ett äktenskapsförord eller har erhållit egendom genom gåvobrev eller testamente som säger annorlunda.

Giftorättsgods – tillgångar som ska delas lika vid skilsmässa

Att egendom är giftorättsgods betyder att värdet av den ska delas lika vid en bodelning vid skilsmässa. Äktenskapet upphör antingen genom en skilsmässa eller genom att en av makarna avlider. Innan en bodelning sker spelar det alltså i praktiken ingen roll om egendomen är giftorättsgods eller inte. Som huvudregel utgör alltså all egendom som vardera make för med till det gemensamma boet giftorättsgods. Egendom kan göras till enskild egendom, alltså egendom som inte är giftorättsgods och inte ska ingå i en framtida bodelning. Detta kan göras genom att makarna kommer överens om det i ett äktenskapsförord. Det kan även vara så att en make fått egendom i arv eller gåva och att testatorn eller givaren i ett testamente eller gåvobrev skrivit att egendomen ska erhållas som enskild egendom. Då är egendomen också enskild och ska inte ingå i en bodelning.

Bodelning – när boet fördelas mellan parterna

När man genomför en bodelning tar man först undan all enskild egendom. Den hamnar hos sin ägare och räknas inte med. Värdet av all annan egendom, ägodelar och pengar, som är giftorättsgods ska räknas ihop och delas lika. Det är värdet såsom det var dagen då ansökan om skilsmässan lämnades in som används. Vardera maken får därefter en lika stor lott av det gemensamma boet. Huvudregeln är att vardera make sedan har rätt att i första hand få egendom som han eller hon äger på sin lott. Du har alltså rätt om du så önskar att i första hand få egendom du äger på din lott till som motsvarar lottens värde.

Skulderna – vad händer med dem vid skilsmässa?

Nu till själva frågan: vad händer vid skilsmässan om det finns skulder? När man räknar ut värdet av det gemensamma boet vid en bodelning räknar man först ihop hur mycket var och en av makarna äger i giftorättsgods minus alla skulder. Sedan räknas värdet som blir kvar för bägge makarna ihop och delas lika. Beräkningen beskrivs i äktenskapsbalkens 11:e kapitel. Det här betyder alltså storleken eller värdet av makarnas lotter kommer att påverkas av skulderna. Om en make har mer skulder än tillgångar ger uträkningen som resultat att maken har 0 kronor i giftorättsgods. Man kan aldrig medföra ett negativt värde till det gemensamma boet, därför kan du aldrig bli skyldig att betala din makes skulder. Här följer två räkneexempel:

Exempel över fördelning av tillgångar och skulder vid skilsmässa:

Exempel 1: Bodelning där en make har en skuld:
Make A
Giftorättsgods: 200 000 kr
Skuld: Ingen skuld
Netto: 200 000 kr
Make B
Giftorättsgods: 200 000 kr
Skuld: 100 000 kr
Netto: 100 000 kr
Lottläggning:
Totalt nettovärde i boet: 300 000 kr (200 000 kr + 100 000 kr)
Värdet av boet delas lika, makarna får alltså 150 000 kr vardera.
Exempel 2: Bodelning där en make har mer skulder än tillgångar:
Make A
Giftorättsgods: 200 000 kr
Skuld: Ingen skuld
Netto: 200 000 kr
Make B
Giftorättsgods: 100 000 kr
Skuld: 200 000 kr
Netto: 0 kr
Lottläggning:
Totalt nettovärde i boet: 200 000 kr (200 000 kr + 0 kr).
Värdet av boet delas lika, makarna får alltså 100 000 kr var.


Egentligen resulterar ju uträkningen för Make B i andra exemplet i minus 100 000 kr, men till en bodelning kan man inte tillföra ett negativt värde. Skulden stannar alltså hos maken om den inte kan avräknas mot dennes giftorättsgods. Som syns i båda exemplen blir det faktum att en make har skuld ändå kännbart för den andre maken eftersom skulden får till följd att vardera maken får ut mindre från bodelningen än om skulden inte fanns. Har en make skulder som hänförs till enskild egendom ska dessa i första hand avräknas mot den enskilda egendomen och inte mot makens giftorättsgods. Bara i det fall den enskilda egendomen inte skulle täcka skulden räknas en sådan skuld av mot giftorättsgodset.

Jämkning

Det finns en jämkningsmöjlighet i äktenskapsbalken om det skulle anses oskäligt att dela upp boet enligt huvudregeln med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheter i övrigt – men denna undantagsregel tillämpas restriktivt.

Om ni drabbas av en utmätning under bestående äktenskap

Gifter du dig med någon som är skuldsatt kan du alltså aldrig tvingas att överta dennes skulder och personen blir inte gemensam ägare till din egendom. Under äktenskapet finns trots detta en risk för att även din egendom beslagtas vid en eventuell utmätning av Kronofogden. Skulle en utmätning göras för din make kommer allt i hans/hennes besittning anses utgöra hans/hennes egendom. Som huvudregel ses den utmätte i äktenskapet som ägare till alla saker som finns i den gemensamma bostaden. Den del av din egendom som kan anses vara i hans/hennes besittning och egendom ni äger tillsammans kan alltså också utmätas såvida du inte kan bevisa att du äger hela eller hälften av egendomen. Ett äktenskapsförord kan inte användas som bevis vid en utmätning eftersom det är ett avtal inför en framtida bodelning. En utmätning görs grundat på ägarförhållanden och inte grundat på om egendom är giftorättsgods eller enskild egendom vid en eventuell bodelning. Dokument som kan tjäna som bevis är kvitton, köpekontrakt eller dylikt som rör ägandeförhållandet. Vad gäller fastigheter så måste det däremot framgå att den skuldsatte är ägaren för att den ska kunna utmätas.

Slutsats om skuldfördelning vid skilsmässa

Det kortfattade svaret på frågan är alltså att skulder inte fördelas vid en skilsmässa, var och en behåller sina egna skulder. Det kan emellertid påverka fördelningen av giftorättsgodset om en part har mycket större skulder än den andra.

Det är bra att ta hjälp vid skilsmässa

Befinner du dig i en svår situation inför en skilsmässa är det bra att söka hjälp hos en jurist. Enkla Juridik hjälper dig igenom en skilsmässa helt till fast pris och ser till att representera dina intressen på bästa sätt.