Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Vad krävs för att du kan begära jämkning av bodelning vid skilsmässa?

Jämkning av bodelning, ibland även kallad skevdelning, innebär att man vid bodelningen gör avsteg från äktenskapsbalkens regelverk om hur det så kallade giftorättsgodset ska fördelas. Giftorättsgods är egendom som inte gjorts enskild genom föreskrift i äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente.

Jämkning av bodelning vid skilsmässa kan innebära du kan slippa betala hundratusentals kronor i bodelningen.

Läs för att förstå hur detta påverkar dig.

Vad säger huvudregeln?

Huvudregeln är att värdet av giftorättsgodset, efter att avdrag gjorts för respektive makes skulder, ska delas lika mellan makarna. Exempel på giftorättsgods som är vanligt förekommande i bodelningar är pengar på bankkonto, värdepapper, bostadsrätter, fastigheter och fordon. Ibland leder principen om likadelning till att en av makarna blir av med en stor andel av sina tillgångar, vilket kan uppfattas som orättvist.

Om du anser att det vore orättvist att följa huvudregeln om likadelning av giftorättsgodset kan du, med stöd av 12 kap. 1 § äktenskapsbalken, begära jämkning av bodelningen. Av detta lagrum framgår att jämkning (vilket också kallas skevdelning) kan ske om det med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt vore oskäligt att tillämpa en strikt likadelning av giftorättsgodset.

När går det att jämka?

Jämkning kan bli aktuellt om ditt äktenskap varat under en kortare tid, om du har betydligt större giftorättstillgångar än den andre maken eller om det av något annan anledning vore oskäligt med en likadelning (exempelvis om du har fått ärva värdefull egendom i nära samband med att skilsmässoansökan lämnats in). Jämkning kan bara åberopas av den person vars giftorättsgods är mest värdefullt. Den make som har giftorättsgods till ett lägre värde kan således aldrig kräva att tilldelas mer än 50 procent av det sammanlagda värdet.

Bodelningsförrättare eller tingsrätten avgör

Vilka konkreta omständigheter som motiverar jämkning avgörs antingen av en bodelningsförrättare eller av domstol. En bodelningsförrättare kan utses av tingsrätten om makarna inte lyckas enas om hur fördelningen av giftorättsgodset ska gå till. Om du är missnöjd med bodelningsförrättarens beslut kan beslutet överklagas till i första hand tingsrätten.

Vad säger rättspraxis om äktenskapets längd och enskild egendom?

Av den rättspraxis som finns på området framgår bland annat att jämkning kan ske om makarnas sammanlevnad varat under en kortare tid än fem år (med sammanlevnad avses den totala tiden som makarna varit sambor eller gifta) eller om en av makarna har värdefull egendom som blivit enskild genom upprättande av äktenskapsförord. Om ett samboförhållande med efterföljande äktenskap vara i exempelvis tre år, och makarna ingått ett äktenskapsförord som bara skyddar den ena makens egendom från bodelning, finns det således goda möjligheter för den andra maken att kräva att dennes giftorättsgods helt eller delvis ska exkluderas från bodelningen.

Har du frågor om jämkning av bodelning (skevdelning)?

Om du har frågor kring bodelning vid skilsmässa i allmänhet, eller möjligheterna att begära jämkning i synnerhet, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Enkla Juridik. Vi utvärderar alla förfrågningar kostnadsfritt och förutsättningslöst och presenterar därefter, om vi tror att vi kan hjälpa till, en offert med ett fast pris för vårt fortsatta arbete.

I bodelningsärenden tycker vi det är bäst om vi anlitas av båda makarna med uppdraget att säkerställa en rättvis bodelning på frivillig grund. Vi bedömer då situationen ur ett helt neutralt perspektiv och presenterar därefter ett förslag till bodelning som båda makarna får framföra sina synpunkter på. En sådan lösning blir både billigare och känslomässigt skonsammare i jämförelse med att makarna anlitar och betalar för varsin jurist. Om det av någon anledning är omöjligt att nå en samförståndslösning kan någon av våra jurister självklart ställa upp som ombud endast för den ena maken.