Startsida » Enkla Juridik Företag » Delägarskap i ett aktiebolag

Delägarskap i ett aktiebolag

Dina rättigheter som delägare i ett aktiebolag

Vid starten av ett bolag är stämningen mellan delägarna oftast väldigt positiv. Parterna ser fram emot vad de tillsammans kan åstadkomma och de drömmar som ska förverkligas. Trots detta är det inte ovanligt att delägarna i ett bolag så småningom börjar störa sig på varandra. Anledningarna till detta kan vara väldigt varierande, men gemensamt är att det uppkommer mängder med funderingar. Vilka rättigheter har jag som delägare? Kan man bli av med delägare?  Vad kan man göra för att undvika dessa svårigheter? Texten nedan ämnar besvara några av de vanligaste funderingarna som uppkommer när det som började så bra plötsligt har stött på lite motstånd.

Jurister Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Se förklaringsvideon

Vilka rättigheter har jag som delägare i ett aktiebolag?

I ett aktiebolag är alla aktier lika värda och ska behandlas lika (gäller inte alltid börsnoterade aktier). Eftersom det är delägarna som äger aktier spiller denna rätt till likabehandling över på delägarna. Den rätt som mera konkret tillhör en delägare kan delas upp i två delar: 1. En rätt till bolagets vinst, 2. En rätt att få inflytande i bolagets verksamhet.

1. Delägarna har rätt till den vinst som ett aktiebolag gör. Utdelningsbart kapital är förenklat bolagets tillgångar med avdrag för bolagets skulder och aktiekapital. Mot bakgrund av den ovan nämnda likabehandlingsprincipen ska vinsten fördelas lika utifrån varje delägares aktieinnehav i bolaget. Vinst måste såklart inte delas ut ur bolaget. Men det är delägarna som, inom ramen för den vinst som bolaget gjort, har rätt att bestämma om så ska ske eller inte.

2. Delägarna har även rätt att få inflytande i bolagets verksamhet. Denna rätt utgörs dels av en rätt att delta på bolagsstämman, dels en rätt att rösta på bolagsstämman. För att detta ska fungera i praktiken finns det flertalet regler om kallelse till stämma och liknande. På bolagsstämman krävs majoritet för att ett beslut ska gå igenom.

Vilka möjligheter finns det att tvinga ut en delägare i ett aktiebolag?

Mot bakgrund av att alla delägare ska behandlas lika i ett aktiebolag finns det enligt huvudregeln ingen rättslig möjlighet reglerad i lag att tvinga ut en delägare i ett aktiebolag. En delägare kan alltså göra ganska mycket som andra aktieägare inte uppskattar utan att riskera att tvingas lämna aktiebolaget.

För att bli av med en delägare i ett aktiebolag är en lösning som är vanligt förekommande att någon/några delägare löser ut en annan delägare. I egentlig mening rör det sig dock inte om en situation där delägaren är tvingad att lämna aktiebolaget. Det som framförallt kan bli problematiskt i dessa situationer är hur bolaget ska värderas.

Eftersom det inte i lagen finns någon allmän möjlighet att tvinga ut en delägare i ett aktiebolag brukar många delägare reglera hur framtida ägarförändringar ska ske i ett aktieägaravtal (se ovan). Om det finns en bestämmelse som möjliggör att delägare kan tvinga ut en annan delägare under vissa förutsättningar så kan alltså problematiken vara löst.

Trots huvudregeln ovan finns det i lagen en speciell möjlighet att bli av med en delägare i ett aktiebolag.  En delägare med mer än 90 % av aktierna har nämligen rätten att köpa ut en annan delägare. I detta fall är den uppköpta delägaren tvungen att gå med på affären. Det finns då särskilda regler för hur lösenbeloppet ska beräknas.

Vad är viktigt för att undvika interna svårigheter mellan delägare i ett aktiebolag?

Som med alla avtalsförhållanden är det viktigt att inledningsvis lära känna den man ska ingå ett avtal med. Många problem kan nämligen undvikas genom att parterna innan man startar ett bolag sätter sig ned tillsammans och diskuterar vilka mål och viljor som finns. Om detta klargörs undviks i flertalet fall stora kostnader och långdragna processer.

Det rekommenderas även att delägarna i ett aktiebolag tillsammans upprättar ett aktieägaravtal som reglerar delägarnas rättigheter och skyldigheter mot varandra och bolaget. Till exempel kan avtalas om att aktieägarna ska verka för visst ändamål i bolaget, och att om så inte sker så kan aktieägaren tvingas ut ur aktiebolaget. Se även ovan under den andra frågan.

Behöver du hjälp?

Tveka inte att höra av dig till oss om du är osäker på något som angår förhållandet mellan delägare i ett aktiebolag. Vi gör en kostnadsfri juridisk utvärdering av ditt ärende och hjälper dig i domstol om det skulle behövas.

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!