Startsida » Enkla Juridik Företag » Avtal mellan företag

Avtal mellan företag

Vi granskar och skriver samarbetsavtal mellan företag

Kärt barn har många namn: företagsavtal, samarbetsavtal eller samarbetskontrakt. Oavsett vad man väljer att kalla avtalstypen är det som vid alla avtalsförhållanden viktigt att lära känna den man tänker inleda ett avtalsförhållande med. Detta gör sig ofta särskilt tydligt när det gäller företagssamarbeten eftersom det kan röra sig om summor av stor betydelse för båda företagen. För att undvika långdragna och kostsamma processer är det därför vanligt att de potentiella avtalsparterna undertecknar ett samarbetsavtal.

Ett företagsavtal behöver inte vara mer komplicerat än att parterna sätter sig ned tillsammans och klargör vad samarbetet ska innebära för de inblandade parterna. Vad företagsavtalet mera konkret ska innehålla beror dock från fall till fall. Det varierar till exempel beroende på vad för typ av verksamhet som företagen bedriver. Det finns dock vissa generella saker som är bra att ha med och tänka på oavsett typ av verksamhet. Några av dessa saker ämnar texten nedan att belysa.

Under sådana omständigheter har köparen blivit utsatt för ett bedrägeri, vilket bör bemötas med en polisanmälan och eventuellt privata rättsliga åtgärder. Skicka in ditt ärende nedan om du vill få en kostnadsfri juridisk utvärdering av ditt fall. Vi är behjälpliga med alla former av företagsjuridik.

Jurister Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Varför ska man ha tydliga samarbetsavtal mellan företag?

Inledningsvis är det värt att poängtera att det inte är en nödvändighet att parterna upprättar skriftliga avtal. Även muntliga avtal är nämligen bindande mellan parterna. Mot bakgrund av att syftet med att ha företagsavtal är att undvika långdragna och kostsamma processer rekommenderas det emellertid att parterna manifesterar avtalet i skriftlig form. Detta för att underlätta eventuell bevisning om vad det faktiskt är som har avtalats.

När ett företagsavtal upprättas är det viktigt att detta är tydligt. För det första beror detta såklart på att man ska kunna förstå vad det är som parterna har avtalat. För det andra kan en otydlighet innebära att en domstol i en eventuell tvist genom tolkning och utfyllning av avtalet gör att avtalet får en annan innebörd än vad parterna kanske avsåg när de undertecknade avtalet. För det tredje är det alltid lättare att reda ut eventuella otydligheter innan avtalet ingås, än vad det är när en tvist har uppstått.

Behöver ni hjälp med ett konsultavtal? Läs mer här på vår specialsida om konsultavtal.

Vad ska ett samarbetsavtal innehålla?

Som sades ovan varierar det från fall till fall vad ett samarbetskontrakt ska innehålla. Några saker är dock återkommande av betydelse i dessa sammanhang:

  1. Inledningsvis är det bra att parterna uttrycker vad som är syftet med avtalet. Detta underlättar framförallt hur olika avtalsbestämmelser i företagsavtalet ska tolkas.
  2. Parternas förpliktelser bör uttryckas i samarbetsavtalet. Med andra ord ska det framgå vad de inblandade parterna ska bidra med i avtalsförhållandet.
  3. Mot bakgrund av ovan bör det i samarbetskontraktet regleras vad som händer om en part inte uppfyller sin förpliktelse enligt detsamma.
  4. Det är även vanligt att man i ett samarbetsavtal tar in klausuler om hur eventuella tvister ska lösas. Det kan till exempel röra sig om att man vill att en skiljedomstol ska pröva en framtida tvist. Att en tvist prövas av en skiljedomstol innebär att tvisten inte tas till allmän domstol, utan prövas av en domare man utser själva. Detta är bland annat lämpligt när företagen inte vill att en tvist ska få så mycket medialt ljus på sig, eller att man vill att processen ska vara snabb och smidig.
  5. I ett företagsavtal rekommenderas det även att ta in huruvida parterna får fortsätta att avtala med andra parter. Det är alltså bra att klargöra om exklusivitet råder eller inte. Värt att uppmärksamma är då de konkurrensregler som finns.
  6. Det är bra att företagen klargör om sekretess gäller för vissa uppgifter eller inte.
  7. Om man vill ha väl utarbetade standardlösningar på vissa problem kan med fördel hänvisningar ske till olika typer av standardavtal.
  8. Slutligen kan det vara bra att i ett samarbetskontrakt avtala om hur avtalet sägs upp och vilken uppsägningstid som då ska gälla.

Behöver ditt företag hjälp med företagsavtal? Vi återkommer med en kostnadsfri juridisk bedömning av vad vi kan göra och återkommer inom en arbetsdag.

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!