Startsida » Enkla Juridik Företag » Tvist med leverantör

Tvist med leverantör

När leveransen av en tjänst eller vara är undermålig

Trots att ett leverantörssamarbete inledningsvis känns väldigt bra kan det i alla avtalsförhållanden uppstå problem. Problemen kan till exempel grunda sig i oförutsedda händelser eller att en avtalspart begått ett avtalsbrott. Som följd av dessa problem uppstår både ekonomiska och juridiska bryderier för ett företag. Ett företag är ofta ekonomiskt beroende av att motta avtalad leverans för att kunna bedriva sin verksamhet. Detta samtidigt som flera juridiska aspekter, såsom processkostnader och liknande, uppstår.

Mot bakgrund av betydelsen för företaget är det för ett företag viktigt att i förhand göra sitt bästa för att undvika eventuella leverantörstvister och andra konflikter. Minst lika viktigt är det dessutom att kunna hantera redan uppkomna leverantörskonflikter. Nedan följer svaret på vissa av de vanligast förekommande frågorna för att ett företag ska kunna hantera tvister med leverantörer.

Jurister Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Vad ska man tänka på i en tvist med en leverantör?

Att inte fullgöra sin skyldighet enligt ett leverantörsavtal kan vara brottsligt. Vanligtvis är emellertid det mest intressanta för ett företag att leverantören fullgör det som avtalats. För att lyckas med detta är det inledningsvis alltid att rekommendera att ta kontakt med din leverantör för att få reda på om det uppkomna problemet är en följd av ett misstag från leverantörens sida eller inte. Detta för att undvika långdragna och kostsamma processer i domstol. Om det framkommer att problemet är en följd av ett misstag från leverantörens sida går det nämligen allt som oftast att lösa problemet utan att ta saken till domstol.

Av olika anledningar kan det dock vara som så att parterna inte kommer överens. Det kan till exempel vara så att leverantören medvetet inte uppfyllt sin del av avtalet. Ett första steg är då att ansöka om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogden. Detta är ett smidigt och enkelt förfarande som leder till att Kronofogden meddelar din motpart det krav du framställt. Detta leder förhoppningsvis till att din leverantör fullgör sin skyldighet enligt avtalet.

Om motparten dessvärre bestrider kravet ovan så blir det nödvändigt att ta saken till domstol.

Vilka villkor i ett leverantörsavtal är de viktigaste?

Som i alla avtalsförhållanden varierar det från fall till fall vad ett kontrakt ska innehålla. Några saker är dock återkommande av betydelse i dessa sammanhang:

  1. Inledningsvis är det bra att parterna uttrycker vad som är syftet med avtalet. Detta underlättar framförallt hur olika avtalsbestämmelser i företagsavtalet ska tolkas.
  2. Parternas förpliktelser bör uttryckas i leverantörsavtalet. Med andra ord ska det framgå vad de inblandade parterna ska bidra med i avtalsförhållandet.
  3. Mot bakgrund av ovan bör det i leverantörsavtalet regleras vad som händer om en part inte uppfyller sin förpliktelse enligt detsamma.
  4. Det är även vanligt att man i ett leverantörsavtal tar in klausuler om hur eventuella tvister ska lösas. Det kan till exempel röra sig om att man vill att en skiljedomstol ska pröva en framtida tvist. Att en tvist prövas av en skiljedomstol innebär att tvisten inte tas till allmän domstol, utan prövas av en domare man utser själva. Detta är bland annat lämpligt när företagen inte vill att en tvist ska få så mycket medialt ljus på sig, eller att man vill att processen ska vara snabb och smidig.
  5. Om man vill ha väl utarbetade standardlösningar på vissa problem kan med fördel hänvisningar ske till olika typer av standardavtal. Se även om detta nedan vad gäller force majeure.
När kan en leverantör åberopa force majeure?

Förutsättningarna för att åberopa force majeure i en tvist med leverantören kan variera lite beroende på vad som avtalats mellan parterna. Som sades ovan är det emellertid vanligt att hänvisningar i ett leverantörsavtal sker till standardavtal på det relevanta området. Av standardavtal framgår generellt att följande två förutsättningar måste vara uppfyllda för att en part ska kunna åberopa force majeure:

  1. Det ska ha uppstått en omständighet som hindrar fullgörandet av avtalet. Alternativt att det som följd av den inträffade omständigheten är oskäligt betungande att kräva fullgörande av avtalet.
  2. Den inträffade händelsen ska ligga utanför partens kontroll samtidigt som det inte skäligen kan förväntas att parten räknat med händelsen när avtalet ingicks.

Har du hamnat i en tvist med din leverantör? Vi återkommer med en kostnadsfri juridisk bedömning av vad vi kan göra och återkommer inom en arbetsdag.

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!