Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Skattejuridik » Karensbolag

Karensbolag

Så fungerar bolag i träda

Har du ett fåmansbolag och överväger att avveckla verksamheten inom en nära framtid? Vill du ta ut kapital från bolaget till en så låg skattesats som möjligt? Genom att omvandla ditt företag till ett så kallat karensbolag/trädabolag kan du inaktivera verksamheten under en karenstid. Efter karenstiden kan du dela ut bolagets medel till en förmånligare skattesats än vad som annars hade gällt. 

Regelverket kring karensbolag är snårigt och det är lätt att begå misstag som kan bli väldigt kostsamma. I det följande redogör vi för vad du bör tänka på om du vill omvandla ditt bolag till ett karensbolag och vilka fallgropar som du ska akta dig för.

Våra skattejurister

Skattejuristerna Marianne, Sofia och Maria

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Vad är ett karensbolag/trädabolag?

Ett karensbolag (vilket även kan benämnas trädabolag) är ett bolag där såväl verksamheten som ägaren samt närstående till ägaren är inaktiv under en viss tid. För ett sådant bolag gäller särskilda regler om utdelning av bolagets medel. Under förutsättning att bolaget är vilande i fem år blir ägandet av bolaget ”avkvalificerat”, vilket innebär att utdelning från bolaget inte kommer att beskattas som inkomst av tjänst (vilket kan innebära en skattesats på runt 50 procent). Under karenstiden är det möjligt att ta ut schablonbaserad utdelning med tillämpning av de så kallade 3:12-reglerna, vilket då beskattas med 20 procent.

2. Vad får man göra i ett vilande bolag?

Under karenstiden är det tillåtet att lyfta en årlig utdelning under karensperioden förutsatt att samtliga förutsättningar är uppfyllda. Främst rör det sig om storleken på utdelningen. Det finns nämligen ett schabloniserat takbelopp om 2,75 prisbasbelopp som inte får överskridas. Fåmansbolagsreglerna tillåter därigenom en årlig utdelning, som ska rymmas inom det schabloniserade takbeloppet, till en effektiv beskattning om 20%. Varken utdelningen eller beslut om utdelning på bolagsstämma kommer påverka trädan.

Tanken är att ett vilande bolag under karenstiden ska vara inaktivt. Det innebär att du inte får vara aktiv i din verksamhet under karenstiden på 5 beskattningsår. Om du ändå är verksam kan du nämligen inte utnyttja de förmånliga skattereglerna som möjliggör den låga beskattningen efter karenstiden. Det kan vara väsentligt att notera att du under karenstiden inte får vara aktiv i någon större omfattning i ett annat fåmansbolag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller liknande verksamhet heller. Det innebär till exempel att du inte heller bör starta ett nytt bolag inom samma bransch. Då betraktas nämligen trädan avbruten. 

3. Vad är viktigt att tänka på avseende trädabolag?

Trots att bolaget ligger i så kallad träda finns det möjlighet att lyfta utdelning årligen. Beslut om utdelning på årsstämman kommer därav inte att bryta trädan. Under karensperioden får du tillgodoräkna dig ett årligt schablonbelopp för lågbeskattad utdelning till en skattesats om 20%. Lämpligtvis sker denna förhållandevis lågt beskattade utdelningen under de 5 åren då bolaget är i träda eftersom den möjligheten inte kan skjutas upp och utnyttjas efter denna tidsfrist. 

Efter att 5-årsperioden har förflutit, kan bolaget likvideras och resterande medel i bolaget delas ut till 25%-beskattning. Detta förutsätter att det finns fritt eget kapital i bolaget, vilket fastställs under den ordinarie årsstämman.

I syfte att undvika att trädan bryts får du inte vara aktiv i varken ett annat fåmansbolag som bedriver samma eller liknande verksamhet eller nystartat bolag inom samma bransch. Då betraktas nämligen trädan avbruten. 

4. Får man ha en kapitalförsäkring i ett vilande bolag?

Det korta svaret är: ja. Om ni under årsstämman finner att det finns övervärden i exempelvis en kapitalförsäkring, måste dessa bli avyttrade för att fritt kapital ska skapas. Detta behöver göras innan bokslutsdagen det femte året under karensperioden på en bolagsstämma. På så sätt kan fritt eget kapital frigöras i bolaget och en utdelning kan genomföras eller tas ut i samband med likvideringen.  

5. Är det tillåtet med diskretionär förvaltning under karenstiden?

Även om du inte bedriver verksamhet i bolaget under karenstiden kan du också låta kapitalet exempelvis generera avkastning genom att överlåta förvaltningen till en diskretionär förvaltare. Detta kan göras genom att teckna ett så kallat “diskretionärt förvaltningsavtal” med en extern kapitalförvaltare. Vissa banker erbjuder denna tjänst. Syftet med den diskretionära förvaltningen är att ägaren inte ska bryta trädan genom att vara verksam i bolaget och bolagets kapitalplaceringar. 

6. Kan man ta ut lön och utdelning från ett vilande bolag?

Grundförutsättningen för att ett bolag ska kvalificera sig som ett karensbolag är, som sagt, att bolaget är inaktivt under karensperioden. Om du som ägare under karensperioden tar ut lön anses du fortfarande vara aktiv i verksamheten, vilket innebär att de förmånliga utdelningsreglerna för karensbolag inte är tillämpliga. 

Med andra ord är det inte möjligt att ta ut lön från bolaget under karensperioden. Enkelt uttryckt ska du som ägare (eller närstående till ägaren) under karensperioden inte befatta dig med bolagets medel överhuvudtaget (med undantag för rätten att ta ut schablonbaserad utdelning).

7. Vad kan hända om man gör fel?

Syftet med ett karensbolag/trädabolag är efter 5 års tid ta ut bolagets medel till en lägre skattesats samtidigt som en årlig utdelning tas ut under karensperioden. Detta kan enbart uppnås genom att såväl bolaget som ägaren ska vara inaktiva under karenstiden på 5 år. På så sätt kan du ta del av den förmånliga 5:25-regeln. Bryts trädan blir skatteeffekten att andelarna i bolaget kommer fortsatt att betraktas som kvalificerade och du får istället förhålla dig till 3:12 reglerna. Vanligtvis är dessa reglerna mindre gynnsamma och innebär en högre beskattning. Dina kvalificerade andelar i bolaget blir beskattade med 20 procent i inkomstslaget kapital upp till ett gränsbelopp. Resterande del kommer betraktas som inkomst av tjänst och därigenom beskattas med en högre skattesats i enlighet med inkomstslaget tjänst. Detta innebär således att du hamnar i en jämförelsevis ogynnsam situation där du behöver betala mer skatt, varför det är viktigt att du inte är verksam i bolaget under karenstiden.

En annan fallgrop du behöver se upp för är att starta ett nytt bolag med samma eller en liknande verksamhet som ditt karensbolag. Detta är en vanlig fälla många faller i, eftersom det finns en presumtion om att man kan ta del av de förmånliga 5:25 reglerna så länge karensbolaget är inaktivt och att ett nytt bolag inte kommer påverka trädan. Men se upp! Detta innebär att karenstiden bryts och att du i sådant fall behöver “börja om” karenstiden för att slutföra förfarandet. 

Detsamma gäller om du under karensperioden tar ut pengar från ditt trädabolag för att föra över dem till din nya verksamhet. Se därför till att medlen i ditt karensbolag förblir orörda i detta hänseende. Om du vill bedriva ett annat bolag ska det vara en annorlunda verksamhet så att karenstiden förblir intakt.

8. Hur kan Enkla Juridik hjälpa mig?

Våra skattejurister har mångårig erfarenhet och vi på Enkla Juridik utvärderar din situation kostnadsfritt och erbjuder dig den bästa möjliga lösningen så att ni hamnar i det mest fördelaktiga rättsläget som möjligt. Vi jobbar enbart med fasta priser och är alltid transparenta med våra kunder. Om du har frågor rörande karensbolag är du varmt välkommen att höra av dig idag för en förutsättningslös utvärdering. Välkommen till oss på Enkla Juridik!