Startsida » Skattejuridik » Skattetillägg

Skattetillägg

Om du vill ändra eller överklaga Skatteverkets beslut om efterbeskattning och skattetillägg

Om du eller ditt företag lämnat in en oriktig uppgift i deklarationen eller skönsbeskattats kan du råka ut för att Skatteverket beslutar om skattetillägg. I denna text kommer vi gå igenom hur efterbeskattning och skattetillägg fungerar – vad det är, hur det beräknas och vad som kan vara bra att tänka på om du påförts ett skattetillägg.

Om du har fått beslut från Skatteverket om tillägg rekommenderar vi starkt att du hör av dig till en skattejurist. Våra skattejurister hjälper dig eller ditt företag. Vi utvärderar situationen kostnadsfritt så du förstår läget och vad vi kan hjälpa dig med. Det är bara att ringa 020 – 89 95 96 eller skicka in en kontaktförfrågan längst ned på sidan. Om du sedan väljer att anlita oss kommer vi överens om ett fast, avtalat pris.

Maria
Marianne

Skattejuristerna Maria och Marianne

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Vad är ett skattetillägg?

Ett skattetillägg räknas som ett straff enligt Europakonventionen och syftar till att få privatpersoner och företag att lämna fullständiga och korrekta uppgifter till ledning för beskattningen. Ett skattetillägg är en avgift som påförs till följd av någon av två omständigheter:

  • om du lämnat en oriktig uppgift i en deklaration, eller
  • om du har skönsbeskattats

En oriktig uppgift kan exempelvis handla om att du gör avdrag för en utgift som du inte haft eller att du låter bli att deklarera en inkomst. En oriktig uppgift kan lämnas i exempelvis en inkomstdeklaration eller i en skattedeklaration. Har du lämnat en oriktig uppgift kan du bli skyldig att betala skattetillägg.

Skönsbeskattning kan ske i två situationer: antingen till följd av att skatten inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt till följd av felaktigheter i deklarationen, eller till följd av att du helt enkelt inte lämnat in någon inkomst- eller skattedeklaration.

2. Vad är efterbeskattning?

Om en skattskyldig lämnat in en oriktig uppgift i sin deklaration kan Skatteverket besluta om efterbeskattning. Syftet med efterbeskattning är att rätta ett felaktigt beskattningsbeslut och se till att den skattskyldige i efterhand påförs den skatt eller avgift som denne skulle ha betalat om uppgifterna inte varit oriktiga. Efterbeskattning är således inte samma sak som ett skattetillägg, även om båda innehåller begreppet ”oriktig uppgift”. 

Ett beslut om efterbeskattning betyder inte omedelbart att det finns grund för att även påföra ett skattetillägg. Ett skattetillägg kan däremot bara påföras om det finns grund för efterbeskattning. Detta följer av att Skatteverket endast får meddela skattetillägg samtidigt som ett efterbeskattningsbeslut.

3. Vad innebär “oriktig uppgift” och “efterbeskattning”?

Begreppet ”oriktig uppgift” förekommer både vid prövning om skattetillägg och efterbeskattning och det kan vara svårt att hålla isär dessa två. Ett skattetillägg betraktas däremot som ett straff med individualpreventivt syfte, medan efterbeskattning inte ses som ett straff. Syftet med efterbeskattning är att rätta ett felaktigt beskattningsbeslut och se till att den skattskyldige i efterhand påförs den skatt som denne skulle ha betalat om uppgifterna inte varit oriktiga.

4. Hur beräknas skattetillägget? Hur stort kan ett skattetillägg vara?

Skattetillägget uppgår till 40 % av den ytterligare skatt eller avgift som Skatteverket tar ut med anledning av den oriktiga uppgiften. Samma procentsats gäller om du blivit skönsbeskattad. Om skattetillägget däremot beror på att ett belopp hänförts till fel beskattningsår är procentsatsen på 10 %. Beräkningen är densamma oavsett om det är en privatperson eller ett företag som påförs ett skattetillägg.

Eftersom skattetillägget beräknas enligt en procentsats finns alltså inget ”tak” för hur stort ett skattetillägg kan vara, utan beloppet är beroende på den ytterligare skatt eller avgift som Skatteverket tar ut.

5. Vad ska du göra om ditt företag påförs ett skattetillägg på grund av skönsbeskattning?

Om ditt företag har fått ett skattetillägg till följd av att du inte har lämnat in någon inkomstdeklaration kan du bli av med skattetillägget genom att lämna in inkomstdeklarationen inom fyra månader från utgången av den månad som Skatteverket beslutade om skattetillägget.

Om skattetillägget är till följd av att du i ditt företag inte lämnat in någon skattedeklaration kan du bli av med skattetillägget genom att skicka in det inom två månader från utgången av den månad som Skatteverket beslutade om skattetillägg.

Kontakta gärna en skattejurist innan du lämnar in nya uppgifter till Skatteverket för att säkerställa att allt går rätt till och minimera riskerna.

6. När anses du ha lämnat en oriktig uppgift?

En uppgift anses vara oriktig om den:

  • är felaktig, eller
  • om en uppgift som ska lämnas till ledning för beskattningen har utelämnats

Skattetillägg får tas ut om du på annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för din egen beskattning eller i ett mål om beskattning. Skriftlighetskravet innebär alltså att uppgifter som lämnats muntligen inte kan vara föremål för skattetillägg, utan det krävs exempelvis att den oriktiga uppgiften lämnats skriftligen i en deklaration eller som en bilaga till deklarationen.

Beskattningen är starkt beroende av att den skattskyldiga lämnar korrekta uppgifter i sina deklarationer. Vid bedömningen av om du anses ha lämnat en oriktig uppgift tas därför stor hänsyn till att du uppfyllt denna uppgiftsskyldighet.

7. Vad innebär det att oaktsamhet eller uppsåt inte behöver föreligga?

Vid beslut om påförande av skattetillägg finns inget krav på att den som lämnat den oriktiga uppgiften ska ha lämnat den oaktsamt eller med uppsåt. Det innebär att skattetillägg kan tas ut även om den oriktiga uppgiften har lämnats omedvetet. Man kan alltså säga att den enskilde har ett strikt ansvar.

8. Hur kan man undvika skattetillägg?

För att undvika att bli påförd ett skattetillägg är det viktigaste såklart att se till att alla uppgifter som lämnas in till Skatteverket är korrekta och fullständiga. Skulle olyckan däremot redan vara framme finns en möjlighet att förhindra ett skattetillägg – om du med hjälp av en skattejurist på eget initiativ rättar den felaktiga uppgiften. Om du gjort detta får Skatteverket inte ta ut något skattetillägg.

Däremot gäller detta enbart innan Skatteverket själv upptäckt den felaktiga uppgiften, finns det anledning att tro att så är fallet (exempelvis genom att Skatteverket skickat en förfrågan angående den felaktiga uppgiften) får skattetillägg tas ut.

9. Vad kan du göra om du påförs ett skattetillägg?

Ibland kan även Skatteverket göra fel. Om du har påförts ett skattetillägg som du anser är felaktigt kan du begära omprövning av beslutet eller överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Det är vanligast att överklaga Skatteverkets beslut direkt, samtidigt som man ansöker om anstånd med betalningen av skatten. Genom att överklaga beslutet kan skattetillägget många gånger undanröjas eller lindras genom en delvis befrielse.

Vi rekommenderar starkt att du anlitar en jurist vid överklagan av ett skattetillägg för att säkerställa att du får all hjälp och stöd du kan behöva i processen.

10. Hur fungerar överklagandeprocessen gentemot Skatteverket?

Överklagan av Skatteverkets beslut ska vara skriftlig. I överklagan ska det framgå vilket beslut det är som överklagas samt vilken del av beslutet som man vill ändra på. Överklagan om skattetillägg ska ske inom fem år efter att Skatteverket har fattat sitt beslut. Ärendet prövas först i förvaltningsrätten, som är första instans.

Om du inte skulle bli nöjd med Förvaltningsrättens beslut eller dom kan även detta överklagas. En sådan överklagan ska också vara skriftlig. 

11. Finns det möjligheter att befrias från skattetillägg?

Det finns möjligheter att helt eller delvis befrias från skattetillägg om det är oskäligt att ta ut hela avgiften. Så kan vara fallet om felaktigheten eller passiviteten som har föranlett skattetillägget:

  • berott på ålder, hälsa eller liknande
  • berott på en felbedömning av en regel eller de faktiska omständigheterna, eller
  • berott på vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter

Om avgiften inte står i rimlig proportion till den omständighet som föranlett skattetillägget finns det också möjligheter till befrielse.

Vid en delvis befrielse sätts skattetillägget normalt ner med hälften eller en fjärdedel.

Kan Enkla Juridik hjälpa mig överklaga Skatteverkets beslut om skattetillägg?

Ja. Vi utvärderar din situation kostnadsfritt. Det innebär att vi gör en bedömning av hur vi kan hjälpa dig. Sedan offererar vi ett fast pris för att hjälpa dig från start till mål. Ta kontakt!

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!