Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Skattejuridik » Forskningsavdrag

Forskningsavdrag

Om skattereglerna för forskningsavdrag

För arbetsgivare med anställda som arbetar med forskning och utvecklingfinns möjlighet att få mycket förmånliga avdrag från arbetsgivaravgifterna med stöd av reglerna om forskningsavdrag.

Avdraget görs både från arbetsgivaravgifterna och de allmänna löneavgifterna på ersättningar till anställda som arbetar med forskning och utveckling. Även utländska företag har möjlighet att utnyttja möjligheten med forskningsavdraget om de betalar arbetsgivaravgifter i Sverige. Det finns heller inga krav på att verksamheten ska bedrivas i enskild firma eller ett aktiebolag.

Behöver ditt företag hjälp med forskningsavdrag? Ta kontakt med oss på Enkla Juridik. Vår skattejurist Mehmet har mångårig erfarenhet av avdraget. Det är bara att ringa 020 – 89 95 96 eller skicka in en kontaktförfrågan längst ned på sidan. Om du sedan väljer att anlita oss kommer vi överens om ett fast, avtalat pris. 

Mehmet

Mehmet är skattejurist med lång erfarenhet av forskningsavdrag

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Inga begränsningar vad gäller bransch som du är verksam i.

Några begränsningar avseende vilka branscher som kan omfattas av forskningsavdraget finns inte. För att kunna utnyttja avdraget uppställs dock i lagen ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att forskningsavdraget ska medges.

Avdraget medges arbetsgivare som i kommersiellt syfte bedriver forskning eller utveckling om forskningen innebär ett systematiskt och kvalificerat arbete med att ta fram ny kunskap, eller avseende utveckling, utvecklingen innebär ett systematiskt och kvalificerat arbete med att använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana.

Kommersiellt syfte

Syftet med avdraget är att stimulera till ökade investeringar i forskning och utveckling inom näringslivet. Genom kravet på kommersiellt syfte undantas således forskningsprojekt som bedrivs och finansieras genom offentliga medel. Utgångspunkten är att projekt i vinstdrivande företag anses generellt ha ett kommersiellt syfte.

Systematiskt arbete

Med att arbetet ska bedrivas systematiskt menas att arbetet ska undersöka, genomföra eller följa upp fakta enligt en viss bestämd metod och en plan.

Kvalificerat arbete

Kravet på att arbetet ska vara kvalificerat menas att arbetet ska ha ett reellt forsknings- eller utvecklingsinnehåll. Därigenom är avdraget begränsat till faktiskt och direkt arbete med forskning eller utveckling.

Forskning

Enligt bestämmelserna ska arbetet utgöra forskning om det avser framtagande av ny kunskap. Med detta avses kunskap som tidigare inte varit känd. Det betyder dock inte att forskningen inte kan utgå från resultat av tidigare forskning och bygga vidare på denna. Det väsentliga i sammanhanget är att det genom systematiska arbetet tillkommer ny kunskap.

Utveckling

Med utveckling menas att arbetet medför nya eller väsentligt förbättrade varor, tjänster eller produktionsprocesser. Utvecklingsarbetet ska syfta till att ta fram produkter som tidigare inte funnits. Med väsentlig förbättring menas att utvecklingsarbetet leder till en väsentlig förbättring av exempelvis kvalitet, användning, utformning, tillverkning och tillhandahållande.

Hjälp att yrka avdrag samt biträde i processen

Forskningsavdraget medför förmånliga avdragsmöjligheter för arbetsgivare. Det finns dock ett antal förutsättningar som behöver vara uppfyllda. Därtill uppställs krav på arbetstidens längd etc. Mot bakgrund av lagstiftningens utformning behöver därför ett flertal underlag lämnas in för att kunna styrka sin rätt till avdraget

Har du som arbetsgivare frågor om forskningsavdraget eller behöver biträde vid yrkandet och processen kontakt oss. Vår skattejurist Mehmet har lång erfarenhet av att arbeta med forskningsavdrag.