Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Indraget körkort? Så gör du när körkortet återkallats

Det finns olika anledningar till varför ett körkort kan återkallas, exempelvis på grund av medicinska skäl eller brott mot trafikreglerna. Nedan listar vi allt du behöver veta om ditt körkort återkallats och hur du ska gå tillväga för att överklaga Transportstyrelsens beslut.

1. När kan ett körkort dras in/återkallas?

Ditt körkort kan återkallas om du gör dig skyldig till vissa brott som exempelvis, fortkörning, rattfylleri, återkommande trafikförseelser och andra allvarliga brott. Ett körkort kan även återkallas av sjukdom eller medicinska skäl, ifall du på grund av detta inte längre uppfyller de krav som ställs för att få ha körkort.

2. Vad räknas som förmildrande omständigheter?

Enligt lag kan det finnas förmildrande omständigheter som kan beaktas vid återkallelse av körkort. Exempel på förmildrande omständigheter kan exempelvis vara personliga omständigheter. Om den personen som fått sitt körkort återkallat tidigare har ett tomt belastningsregister eller om personen på grund av arbete är beroende av sitt körkort, eller om personen har en sjukdom eller ett handikapp som gör det svårt att ta sig fram utan ett körkort.

Det finns även förmildrande omständigheter kring brottet som kan beaktas vid bedömningen, bland annat om det handlar om ett enstaka tillfälle, om det finns särskilda omständigheter som har bidragit till brottet utan att personen begått nya brott.

Det är dock upp till domstolen och Transportstyrelsen att bedöma vilka omständigheter som ska anses som förmildrande omständigheter.

3. Vad är spärrtid? Går det att minska spärrtiden?

Spärrtid är den tid då ditt körkort är återkallat. Spärrtiden börjar gälla från samma dag som polisen återkallade ditt körkort. Spärrtiden anges i månader och kan vara mellan 1-36 månader. Det är möjligt att få spärrtiden minskad genom olika åtgärder och förfaranden.

Om ditt körkort blivit återkallat på grund av en trafikförseelse eller ett brott finns det olika åtgärder man kan vidta. Exempelvis går det att ansöka om att få köra med ett så kallat “alkolås”. Det är en elektronisk anordning som hindrar en förare från att starta fordonet om personen har druckit alkohol. Om du accepterar att använda alkolås under en viss tidsperiod kan spärrtiden minskas. Det är också möjligt att genomgå vissa utbildningar för att minska spärrtiden. Exempelvis kan du ansöka om att delta i ett särskilt utbildningsprogram för alkohol och drogrelaterade trafikbrott, eller genomgå en medicinsk utredning eller behandling för att visa att du har åtgärdat dina eventuella hälsoproblem som kan ha påverkat din körförmåga.

Om du fått en spärrtid men behöver ditt körkort i arbetet finns det möjlighet att få spärrtiden minskad. Dock krävs det att du kan bevisa för Transportstyrelsen att ditt syfte med att få en minskad spärrtid är att du är beroende av körkortet för att kunna arbeta.

Det är viktigt att notera att beslutet om att minska spärrtiden ligger hos Transportstyrelsen och att det finns vissa krav och regler som måste uppfyllas för att få spärrtiden minskad. Det är också viktigt att tänka på att du som förare alltid bär ett ansvar att följa trafikreglerna och framföra fordonet på ett säkert sätt för att undvika att hamna i situationen där ditt körkort kan dras in.

Det är viktigt att notera att beslutet om att minska spärrtiden ligger hos Transportstyrelsen och att det finns vissa krav och regler som måste uppfyllas för att få spärrtiden minskad. Det är också viktigt att tänka på att du som förare alltid bär ett ansvar att följa trafikreglerna och framföra fordonet på ett säkert sätt för att undvika att hamna i situationen där ditt körkort kan dras in.

Återkallat körkort

Om ditt körkort har blivit återkallat efter beslut från en läkare innebär det att Transportstyrelsen tagit hänsyn till information från en läkare om att du av hälsoskäl inte anses vara lämplig att framföra ett fordon. Det kan bland annat handla om olika medicinska tillstånd som exempelvis epilepsi, synnedsättning. hjärtsjukdomar eller psykiska sjukdomar som kan påverka din förmåga att framföra ett fordon på ett säkert sätt.

När körkortet återkallas på grund av hälsoskäl är det vanligtvis en tidsbegränsad återkallelse och du kan ansöka om att få tillbaka ditt körkort när du uppfyller hälsokraven. Du kan behöva genomgå medicinsk utredning eller behandling för att sedan ansöka om att återfå ditt körkort.

Om ditt körkort har blivit återkallat på grund av rattfylleri brukar spärrtiden ofta bedömas till 12 månader om det inte anses som grovt brott. Om du får längre tid än 12 månaders spärrtid måste ansöka om körkortstillstånd på nytt och du behöver göra om körkortsproven och ta körkortet på nytt när spärrtiden löpt ut. Det går inte att ansöka om körkortstillstånd innan spärrtiden har löpt ut.

 

 

Ett körkort kan dras in på grund av fortkörning om överträdelsen av hastighetsbegränsningen inte kan anses som ringa brott. Den som gjort sig skyldig till en hastighetsöverträdelse och på grund av detta fått sitt körkort indraget kommer också dömas till att betala böter. Storleken på böterna varierar beroende på hur många km/h över hastighetsbegränsningen du har kört. 

När ett körkort dras in får man en spärrtid av Transportstyrelsen, även den spärrtiden bedöms utifrån vilken hastighet man körde i relation till de hastighetsbestämmelser på den vägen. Har man kört mellan 20-30 km/h över hastighetsbegränsningen på en vägsträcka där tillåtna hastigheten är 30 km/h brukar körkortet återkallas enligt praxis i 2 månader. Har du kört 61-70 km/h över samma hastighetsbegränsningen blir spärrtiden ofta återkallat i 6 månader eller mer. När bedömningen för hur lång spärrtiden ska bli kan Transportstyrelsen ta hänsyn till personens behov av körkortet. 

Om ditt körkort har blivit återkallat på grund av sjukdom innebär det att du inte längre har tillstånd att köra bil. Återkallelsen sker för att skydda både dig själv och andra trafikanter från risken för olyckor som kan uppstå på grund av sjukdom eller andra hälsoproblem som påverkar din körförmåga.

Om du fått ditt körkort återkallat på grund av sjukdom kan du behöva genomgå en medicinsk utredning för att bedöma om du är lämplig för att köra bil igen. Utredningen görs av en läkare som är specialiserad inom trafikmedicin. Beroende på vad du har för sjukdom eller hälsoproblem som ledde till att ditt körkort återkallats kan det krävas olika typer av medicinska utredningar och behandlingar för att du ska kunna få tillbaka ditt körkort. 

8. Vad händer om jag kör trots att körkortet är återkallat?

Om man har fått sitt körkort indraget och fått en spärrtid men ändå väljer att köra bil under sin spärrtid så gör man sig skyldig till grov olovlig körning. Brottet anses som grovt eftersom du tidigare haft ett körkort som har blivit återkallat. Påföljden kan bli dagsböter eller fängelse i högst sex månader, Transportstyrelsen kan också besluta om att förlänga spärrtiden.

9. Finns det något särskilt jag kan göra om jag är yrkeschaufför?

Om du som yrkeschaufför blivit av med ditt körkort kan det innebära en påverkan på ditt arbete och din inkomst. I vissa fall kan det även påverka din anställning om körkortet är en förutsättning för att utföra ditt arbete. Det är viktigt att du informerar din arbetsgivare om situationen så att ni tillsammans kan vidta eventuella åtgärder som behövs för att säkerställa att du kan arbeta på ett säkert sätt.

För att återfå ditt körkort som yrkeschaufför måste du oftast genomgå en medicinsk utredning för att Transportstyrelsen ska kunna bedöma om du är lämplig att få köra fordon igen. Under tiden Transportstyrelsen handlägger ditt ärende för att kunna fatta ett beslut så kan du ansöka om dispens från återkallelsen. Dispens från återkallelsen av körkortet innebär att du får tillfälligt tillstånd att köra fordon i vissa specifika situationer, exempelvis i arbetet. Dispensen kan vara tidsbegränsad och begränsad till exempelvis vissa arbetsuppgifter eller tider på dygnet.
När du återfår körkortet är det viktigt att du följer de regler och krav som gäller för yrkeschaufförer. Det kan exempelvis innebära att du behöver uppdatera din utbildning och ta nya kunskapsprov för att säkerställa att du har den nödvändiga kompetensen för att kunna köra professionellt. 

10. Hur överklagar jag?

Om du har fått ett beslut från Transportstyrelsen som du inte är nöjd med kan du överklaga beslutet och begära att få det prövat hos förvaltningsrätten. Det framgår i beslutet hur du ska överklaga och hur lång tid du har på dig att skicka in din överklagan, oftast är det en tidsfrist på tre veckor från att du fått beslutet. 

Du ska skriva ett skriftligt överklagande och skicka den till Transportstyrelsen.  I din skriftliga överklagan ska det framgå vilket beslut du vill överklaga, varför du anser att beslutet är felaktigt och hur du tycker att beslutet ska ändras. Det är bra om du kan bifoga handlingar tillsammans med din överklagan som är till din fördel och kan fungera som bevisning, eller annat som du vill att domstolen ska veta om och ta hänsyn till. 

11. Hur skriver jag ett yttrande?

Innan Transportstyrelsen tar ett beslut om ditt körkort ska återkallas eller inte har du rätt att skicka in ett skriftligt yttrande. I ditt yttrande ska du ange alla de omständigheter som kan vara till din fördel. Ett välformulerat yttrande har större chans att påverka Transportstyrelsens beslut till din fördel vad gäller återkallelse av körkort.

12. Hur lång tid tar det att överklaga?

Polisen skickar in ett omhändertagandebeslut till Transportstyrelsen inom 48 timmar efter att de omhändertagit körkortet. Så fort beslutet kommit in till Transportstyrelsen så skickar de en underrättelse till dig och informerar om att du har möjlighet att skicka in ett yttrande, därefter fattar en utredare beslut i ditt ärende. Transportstyrelsen har ofta en handläggningstid på ca 2-4 veckor.

13. Hur kan Enkla Juridik hjälpa till vid indraget körkort?

Vi har gedigen erfarenhet av körkortsärenden och kan erbjuda dig hjälp med ett yttrande, överklagan eller rådgivning. Du är varmt välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri bedömning av ditt ärende.