Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Ska du överklaga Transportstyrelsens beslut? Läs då detta!

Har du fått ett negativt beslut av Transportstyrelsen som du är oense om? Då kanske en begäran om omprövning eller ett överklagande är för handen. Vilka regler som gäller och hur man går tillväga när man ska begära en omprövning eller överklaga ett beslut kan vara krångligt. 

Nedan kommer en redogörelse för bl.a. vilka beslut Transportstyrelsen fattar, hur man kan begära omprövning av ett beslut, hur man överklagar ett beslut samt hur vi på Enkla Juridik kan hjälpa dig.

Vad fattar Transportstyrelsen beslut om?

Transportstyrelsens beslutsverksamhet är förenklat att fatta beslut gällande bl.a. körkort och körkortstillstånd. Transportstyrelsen beslutar bl.a. om körkortstillstånd får ges, om körkort får utfärdas samt återkallelse av körkort eller körkortstillstånd. 

Hur begär man omprövning av beslut?

En omprövning av ett beslut innebär att en myndighet prövar ett tidigare beslut på nytt för att eventuellt ändra beslutet. Om en myndighet meddelat ett beslut som första instans, alltså om myndigheten är den första aktören som har att meddela beslut i frågan kan myndigheten ha en skyldighet att ändra beslutet. Detta om beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning samt att beslutet kan ändras snabbt och enkelt. Myndigheten får däremot inte ändra beslutet till nackdel för den enskilda parten. 

Du kan begära en omprövning av ett beslut genom att skicka ett brev till myndigheten som tagit beslutet vilket i detta fall skulle vara Transportstyrelsen. I brevet skriver du vilket beslut du önskar myndigheten ska ompröva, skälen till att beslutet är uppenbart felaktigt och eventuell kompletterande information. Om myndigheten ändå kommer fram till att beslutet inte är uppenbart felaktigt eller att beslutet inte kan ändras snabbt och enkelt och du fortfarande tycker att beslutet är uppenbart felaktigt så kan du överklaga beslutet. Hur man överklagar ett beslut redogörs för nedan.

Hur överklagar man Transportstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten?

Ett beslut som meddelats av Transportstyrelsen kan överklagas genom att du skickar in en överklagan till Transportstyrelsen som sedan sänder det vidare till förvaltningsrätten. När förvaltningsrätten fått in överklagandet kommer domstolen meddela dig om detta via brev. Till att börja med bör du läsa beslutet som meddelats av Transportstyrelsen. Där står det bl.a. hur du överklagar samt vilken tidsfrist som gäller. Du måste skicka in överklagandet inom den tidsfristen annars förlorar du din rätt att överklaga. 

I överklagandet ska du få med bl.a.

  • Vilket beslut du vill överklaga
  • Varför du anser att beslutet är fel
  • Hur du anser att beslutet ska ändras
  • Ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress så att domstolen kan nå dig.
  • Undertecknande av dig eller ditt juridiska ombud

Om du har bevis eller annat som du vill att domstolen tar del av ska du bifoga dessa samt vad varje bevis är tänkt att styrka. Exempelvis om ditt körkort återkallats p.g.a. fortkörning och du vill att domstolen ska upphäva beslutet om återkallelse av ditt körkort kan du bifoga bilder på gällande hastighetsbegränsningar på platsen där du misstänkts ha kört för fort. Har ditt körkort återkallats för att du kört en viss hastighet och den hastigheten inte överskrider de hastighetsbegränsningarna kan du bifoga dessa bilder och skriva att bevisen är till för att styrka att du inte kört för fort. 

Hur lång tid kan det ta att få sitt fall prövat i Förvaltningsrätten?

Hur lång tid det kan ta att få sitt fall prövat i förvaltningsrätten är olika. Detta för att varje mål är individuellt och har sina egna förutsättningar. Hur lång tid det kan ta påverkas mycket av vad det är för typ av mål. För mål om körkort är den genomsnittliga handläggningstiden hos förvaltningsrätten i Stockholm 1 – 3 månader. Värt att tillägga är att det rör sig om en genomsnittlig handläggningstid vilket innebär att du inte kan vara säker på att det tar exakt så lång tid att få din sak prövad. Det kan ta både kortare eller längre tid än den genomsnittliga handläggningstiden.

Gäller beslutet under tiden som överklagan är?

I vanliga fall är huvudregeln att ett beslut inte får verkställas förrän tiden för överklagandet har löpt ut. Så om du fortfarande har tid att överklaga beslutet till förvaltningsrätten så är huvudregeln att beslutet inte får verkställas. Det finns dock undantag från detta vilket framgår nedan.

Vad gäller vid beslut rörande återkallade körkort?

Vid beslut om återkallande av körkort och annat som Transportstyrelsen har rätt att fatta beslut om enligt körkortslag (1998:488) får beslutet verkställas omedelbart utan att tiden för överklagandet löpt ut om inte annat föreskrivs. Detta innebär alltså att du som blivit av med körkortet kan åtalas för olovlig körning enligt 3 § i lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott om du fortsätter köra även om överklagandefristen inte löpt ut.

Vad kostar det att överklaga Transportstyrelsens beslut?

Förvaltningsrätten tar inga avgifter för att avgöra ett överklagande. Om du anlitar ett juridiskt ombud behöver du stå för ombudskostnaderna själv. Vi rekommenderar att du anlitar en jurist eftersom det kan öka chanserna till framgång avsevärt.

Täcker min hemförsäkring kostnaderna för att överklaga?

Som tidigare nämnts tar förvaltningsrätten inga avgifter för att avgöra ett överklagande. De kostnader ni eventuellt kan ha är exempelvis kostnader för jurist. Dessa kostnader skulle i vanliga tvistemål som kan prövas av en allmän domstol kunna täckas av rättsskyddet. Om det däremot rör sig om överklagande av ett beslut som är förvaltningsrättsligt och inte kan prövas av allmän domstol som vid exempelvis beslut om körkortsingripande så täcks inte kostnaderna av rättsskyddet.

Vad kan Enkla Juridik hjälpa till med?

Vi på Enkla Juridik utvärderar er situation kostnadsfritt och återkommer inom en arbetsdag. Behöver ni hjälp med att begära en omprövning av Transportstyrelsen beslut eller vill ni ha hjälp med att överklaga beslutet så ska ni inte tveka att höra av er till oss på Enkla Juridik!