Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Bygglov & förhandsbesked

Om att ansöka och överklaga

Har du fått ett negativt beslut från byggnadsnämnden gällande din ansökan om bygglov? Eller är du en granne som inte är särskilt förtjust i att någon fått bygglov för att bygga på en angränsande fastighet? Då kanske ett överklagande är för handen. Vilka regler som gäller och hur man går tillväga när man ska överklaga ett beslut av byggnadsnämnden kan vara krångligt.

Nedan kommer en redogörelse för bl.a. vad ett bygglov är, hur man ansöker om bygglov, hur man överklagar ett beslut om bygglov, vad överklagandet ska innehålla samt vilka som får överklaga ett sådant beslut.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Vad är ett bygglov?

Bygglov som regleras i plan- och bygglagen är ett tillstånd som du ansöker om hos byggnadsnämnden i din kommun. Bygglov behöver du ansöka om, om du har planer på att bygga nytt, bygga om, bygga ut eller förändra en byggnad. Huvudregeln är att man behöver ett bygglov för dessa åtgärder men det är inte alltid ett bygglov krävs. För att vara säker på om den åtgärd du tänkt vidta kräver bygglov eller ej gör du bäst i att först kontakta byggnadsnämnden i din kommun.

2. Hur ansöker man om bygglov?

Ansökan om bygglov sker på följande vis:

 1. Du kontaktar byggnadsnämnden i din kommun i syfte att utröna huruvida ett bygglov krävs för din planerade åtgärd.
 2. Om byggnadsnämnden anser att bygglov krävs skickar du in ansökan och alla handlingar.
 3. Byggnadsnämnden gör en första granskning och skickar ett mottagningsbevis till dig där det framgår hur lång tid det kommer att ta tills att du får ett beslut.
 4. Byggnadsnämnden prövar din ansökan och fattar beslut om ditt bygglov. Observera att ditt bygglov upphör att gälla om du inte påbörjat arbetet inom 2 år räknat från den dagen beslutet vunnit laga kraft. Detsamma gäller om arbetet inte slutsförs inom 5 år.
 5. Byggnadsnämnden håller ett tekniskt samråd där ni går igenom bl.a. hur arbetet ska planeras och organiseras.
 6. Du får ett startbesked från byggnadsnämnden. Observera att du inte får påbörja arbetet förrän tidigast efter 4 veckor efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 
 7. Under byggtiden besöker byggnadsnämnden arbetsplatsen minst en gång och för en kontroll.
 8. När projektet är avslutat håller byggnadsnämnden ett slutsamråd och när du visat att alla krav är uppfyllda och byggnadsnämnden inte har några invändningar får du ett slutligt besked. Det är först efter det slutliga beskedet som du får lov att börja använda det du har byggt. 
 
bygglov
3. Vad är förhandsbesked?

Ett förhandsbesked är något du kan ansöka om innan du ansöker om bygglov i syfte att utröna huruvida det är möjligt att bygga det du vill bygga på den särskilda platsen. Ansökan om förhandsbesked görs, som vid ansökan om bygglov, hos byggnadsnämnden i din kommun. Fördelen med ett förhandsbesked är att det inte kräver lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. Genom förhandsbeskedet får du veta om du får bygga på den plats du önskar utan att behöva lägga ner tid och pengar på att  ansöka om ett bygglov. På så sätt får du veta om du ens får bygga på den avsedda platsen innan du går vidare och tar fram alla ansökningshandlingar och ritningar som krävs för att ansöka om bygglov.

4. Hur kan jag överklaga ett beslut?

När byggnadsnämnden fattat beslut om att bevilja, avslå eller avvisa din ansökan om tillstånd eller förhandsbesked kan beslutet överklagas. Överklagandet måste ha kommit in senast 3 veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet eller 4 veckor från att beslutet kungjordes för de som inte ska delges beslutet.

Beslutet får överklagas av den som beslutet angår om beslutet går personen emot. Detta betyder att om byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov kan du som sökt bygglovet inte överklaga om inte beslutet på något sätt går dig emot. Om byggnadsnämnden avslår eller avvisar din ansökan kan du som sökt bygglovet överklaga beslutet till länsstyrelsen. 

Överklagandet ska skickas till den myndighet som tagit beslutet i ärendet. I ert fall byggnadsnämnden i din kommun. Byggnadsnämnden beslutar sen om beslutet ska ändras. Om inte, prövar byggnadsnämnden om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar det sedan vidare till länsstyrelsen. 

Observera att även länsstyrelsens beslut går att överklaga. Länsstyrelsens beslut överklagas då till Mark och miljödomstolen. Även Mark och miljödomstolens beslut går att överklaga som då prövas av Mark och miljööverdomstolen (Svea hovrätt). I vissa fall kan Mark och miljööverdomstolens beslut överklagas till Högsta domstolen. En förutsättning för att Mark och miljööverdomstolen eller Högsta domstolen ska pröva ärendet är att prövningstillstånd meddelas (vilket är väldigt svårt att få). 

5. Vad ska överklagandet innehålla?

Det finns ett formkrav gällande överklagandet och det är att överklagandet ska vara skriftligt. Kravet på skriftlighet är dock teknikneutralt så ett överklagande kan skickas in som bl.a. brev eller mail. Av överklagandet ska det framgå vem personen som överklagar är samt dennes kontaktuppgifter. Det ska även framgå vilket beslut som överklagas samt på vilket sätt man vill att överinstansen ändrar beslutet. Den klagande behöver dock inte tydliggöra genom hänvisningar till paragrafer och liknande.

Ta kontakt - helt förutsättningslöst

Behöver du hjälp? Ring oss på 020-899596 eller skicka in ditt ärende

6. Vad gäller för dig som granne som vill stoppa ett bygglov?

Du som granne har en möjlighet att stoppa ett bygglov som beviljats genom att överklaga beslutet. Det är inte endast den som ansöker om bygglov eller förhandsbesked som kan överklaga beslutet. Även rågrannar har en möjlighet att överklaga beslutet. Rågrannar är ägare till fastighet som direkt gränsar till den fastighet som lovet eller förhandsbeskedet avser. Även andra grannar än rågrannar kan överklaga beslutet, möjligheten är dock mycket mer begränsad än för rågrannar som vill överklaga beslutet. För att kunna överklaga förutsätts att grannen varit särskilt berörd av beslutet. Det går inte att säga vad som exakt omfattas av “särskilt berörd av beslutet” utan en bedömning behöver göras från fall till fall. Hänsyn tas bl.a. till arten och omfattningen av åtgärderna som bygglovet eller förhandsbeskedet avser och natur- och trafikförhållanden på platsen. 

Observera att det som står ovan endast gäller huruvida dessa personer kan överklaga beslutet eller ej. Personen får inte rätt i sakfrågan enbart för att denna kan överklaga beslutet. Det som står ovan är en förutsättning för att sakfrågan ens ska kunna prövas i domstol. 

7. Vad kostar det att överklaga?

Det kostar ingenting att överklaga ett beslut som tagits enligt plan- och bygglagen. Däremot kan du ha kostnader för att anlita en jurist. Att anlita en jurist med erfarenhet av plan- och bygglagen rekommenderas eftersom konsekvensen av ett avslag oftast är större än kostnaderna för en erfaren PBL-jurist. Kontakta gärna oss om du vill tala med en jurist med lång erfarenhet av processföring och plan- och bygglagen.

8. Hur lång är handläggningstiden för överklagade lov och förhandsbesked?

Det går inte att säga exakt hur lång tid det kan ta innan man får sitt överklagade ärende avgjort. Länsstyrelserna försöker avgöra ärenden så snabbt och rättssäkert som möjligt men ibland kan det faktiskt ta lite tid. Länsstyrelserna hade som inriktningsmål för år 2021 att 

avgöra minst 75% av alla överklagade beslut gällande lov och förhandsbesked inom 105 dagar och minst 90% av besluten inom 150 dagar. Endast 9 av totalt 21 länsstyrelser i landet nådde det första målet år 2021 och endast 11 av 21 länsstyrelser nådde det andra målet samma år. Den genomsnittliga handläggningstiden för hela landet var 103 dagar för år 2021. Enligt samma studie skiljer sig handläggningstiden ganska mycket baserat på vilket läns länsstyrelse som hanterat ärendet. Exempelvis avgjorde länsstyrelsen i Dalarna endast 23% av ärendena inom 150 dagar medan länsstyrelserna i Kalmar, Skåne och Örebro avgjorde samtliga ärenden inom samma tid år 2021. Vill du se hur siffrorna för länsstyrelsen i ditt län sett ut för år 2021 läs då här.

Det som kan påverka längden av handläggningstiden är bl.a.:

 • Om ärendet saknar underlag vilket gör att myndigheten måste be om kompletteringar
 • Om myndigheten måste vänta på synpunkter från andra myndigheter eller personer som berörs av ditt ärende
 • Om ärendet är komplext
 • Om det är en hög tillströmning av ärenden under året eller föregående år
9. Hur ser statistiken ut?

Enligt statistik som förts av länsstyrelserna i Sverige hävs i genomsnitt 25% av alla överklaganden som rör bygglov eller förhandsbesked helt eller delvis efter överklagande till länsstyrelsen. 

Vad kan Enkla Juridik hjälpa med? 

Vi på Enkla Juridik utvärderar er situation kostnadsfritt och återkommer inom en arbetsdag. Behöver ni hjälp med att överklaga ett beslut om bygglov eller förhandsbesked av byggnadsnämnden så ska ni inte tveka att höra av er till oss på Enkla Juridik!