Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Bostadsjuridik » Strandskyddsdispens

Överklaga avslag på strandskyddsdispens

Har du fått avslag på ansökan om strandskyddsdispens?

Det finns olika skäl till att vilja överklaga ett beslut om strandskyddsdispens. Vill du exempelvis utföra byggnationer eller liknande åtgärder kring ett strandskyddat område men har fått avslag på din ansökan om strandskyddsdispens? Eller påverkar ett beslut om utvidgat strandskydd din rätt till natur- och friluftsliv på ett inte obetydligt sätt? Då kan du överklaga strandskyddsbesluten till antingen Mark och miljödomstolen eller länsstyrelsen.

Nedan går vi igenom hur du kan överklaga ett beslut rörande strandskydd och vad du bör tänka på när du ska utforma ett överklagande. Kontakta oss om du behöver hjälp!

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Hur fungerar strandskyddsdispens?

Även om det råder förbud att vidta vissa åtgärder kring ett strandskyddat område kan du söka om dispens från förbudet. Kommunen och i vissa fall länsstyrelsen kan meddela dispens om det föreligger särskilda skäl. Här får en intresseprövning göras där hänsyn även tas till enskilda intressen. En inskränkning i individens rätt att använda mark eller vatten ska inte gå längre än det som krävs för att syftet med skyddet ska uppnås.

Du kan därutöver endast få dispens för områden som räknas upp i miljöbalkens 7 kap. 18 c–d §, där det anges att det måste vara fråga om områden som:

  1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
  2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
  3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området (till exempel en brygga),
  4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
  5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
  6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse (till exempel för Försvarsmakten).
2. När ska jag överklaga beslut om strandsskyddsdispens till mark och miljödomstolen?

Om du har ansökt om strandskyddsdispens hos länsstyrelsen och fått avslag ska det överklagas till mark och miljödomstolen. Därefter kan det överklagas till Mark och miljööverdomstolen. Detsamma gäller om du ska överklaga ett beslut om utvidgat strandskydd.

Länsstyrelsen beslutar om dispens i naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden, miljöskyddsområden, Natura2000-områden, landskapsbildskyddsområden och vattenskyddsområden.

I praktiken är det oftast kommunen som är dispensmyndighet. I miljöbalken anges det att länsstyrelsen får meddela strandskyddsdispens om det är fråga om en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i balken och skyddet har beslutats av någon annan än en kommun.

3. När ska jag överklaga beslutet till länsstyrelsen?

Om du i stället har ansökt om strandskyddsdispens hos kommunen och fått avslag ska det överklagas till länsstyrelsen. Ett beslut av länsstyrelsen att avslå överklagande av kommunens beslut om att avslå ansökan om strandskyddsdispens får överklagas till mark- och miljödomstolen.

I de allra flesta fallen är det kommunen som beslutar om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen handhar därför många ärenden avseende överklaganden av dispens.

Länsstyrelsen kan även på eget bevåg överpröva ett dispensbeslut som beviljats av kommunen. Om kommunen meddelat strandskyddsdispens är de samtidigt skyldiga att underrätta länsstyrelsen om detta. Om länsstyrelsen sedan bedömer att det finns skäl att anta att det inte funnits förutsättningar för dispensen, eller om det förelegat brister i ärendets handläggning som kan ha haft betydelse för utgången i frågan om dispens prövar de ärendet.

4. Vem kan överklaga?

Om överklagandet exempelvis avser beslut om strandskyddsdispens som gått sökande emot har denna rätt att överklaga. Andra privatpersoner har i regel inte någon rätt att överklaga ett beslut som rör avslag eller beslut om att upphäva dispens. Förvisso, finns ett intresse för andra att överklaga sådana beslut med hänsyn till allemansrätten, men det anses inte utgöra ett tillräckligt starkt skäl för att ha möjlighet att överklaga andras dispensbeslut.

Mark och miljööverdomstolen har tolkat klagorätten snävt i mål om strandskyddsdispens. I ett fall från 2001 avvisade domstolen ett överklagande från en fastighetsägares granne som hade åberopat klagorätt p.g.a. grannelagsrättsliga och allemansrättsliga förhållanden. Rätten menade att det inte utgjorde någon särskild rätt att kunna överklaga. Det finns dock undantag. I ett annat mål från Mark och miljööverdomstolen från 2006 ansågs en granne som riskerade ökad trafik p.g.a. strandskyddsdispensen kunna överklaga beslutet.

Gällande beslut om strandskyddsdispens som meddelats av länsstyrelsen kan Naturvårdsverket överklaga fastän de inte fört talan i målet. Naturvårdsverket har dels rollen som tillsynsmyndighet och ser därför till att de allmänna intressen som strandskyddet ska tillvarata bevaras. Om de anser att ett dispensbeslut står i strid mot de allmänna intressena kan de därför överklaga ett dispensbeslut.

I vissa fall tillfaller detta ansvar även kommunala nämnder (även kallat miljönämnder). Med anledning av detta kan de även överklaga om de anser att ett beslut strider mot strandskyddets syften.

Därutöver har ideella föreningar möjlighet att överklaga beslut om strandskyddsdispens. Det ska i sådana fall röra sig om ideella föreningar som har till syfte att tillvarata frilufts-, naturvårds- och miljöskyddsintressen.

Ta kontakt - helt förutsättningslöst

Behöver du hjälp? Ring oss på 020-899596 eller skicka in ditt ärende

5. Vad gäller för dig som granne som vill stoppa ett bygglov?

Du som granne har en möjlighet att stoppa ett bygglov som beviljats genom att överklaga beslutet. Notera att enbart det faktum att du som granne överklagar ett bygglov inte innebär att bygget inte får verkställas. Ett tillfälligt förbud kan dock meddelas genom att länsstyrelsen (eller högre instans) beslutar att inhibera bygglovsbeslutet, vilket endast kan ske på uttrycklig begäran om detta från dig som klagande.

Även rågrannar har en möjlighet att överklaga beslutet. Rågrannar är ägare till fastighet som direkt gränsar till den fastighet som lovet eller förhandsbeskedet avser. I praxis har även grannar vars fastighet skiljs åt från den fastighet som lovet eller förhandsbeskedet avser endast av en väg ansetts vara att likställa med rågrannar. Andra grannar än rågrannar kan överklaga beslutet, möjligheten är dock mycket mer begränsad än för rågrannar som vill överklaga beslutet.

6. Hur överklagar jag?

Inledningsvis är det viktigt att dina kontaktuppgifter framgår. Sådana uppgifter är namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Därefter ska du ange ditt yrkande och omständigheter som stödjer yrkandet. Du måste dessutom ange vilket beslut som överklagas. Du bör vidare uppge de bevis som du vill åberopa och vad du vill styrka med varje enskild bevisuppgift. Här gäller det att vara tydlig och saklig.

Om du exempelvis vill överklaga ett beslut om utvidgat strandskydd måste du förklara på vilket sätt länsstyrelsen inte styrkt att strandskyddets syften inte kan tillgodoses med enbart 100 meters strandskydd. I miljöbalken anges det att länsstyrelsen måste beakta enskilda intressen vid sina beslutstaganden. För att få beslutet upphävt bör du därför förklara hur det utvidgade strandskyddet begränsar dina intressen och göra det tydligt att beslutet inte är rimligt. Du kan med fördel bifoga bilder och kartor till stöd för din talan.

Om överklagandet innehåller brister på ett sådant sätt att handlingen inte kan läggas till grund för prövning i sak, ska rätten förelägga klaganden att inom viss tid avhjälpa bristen vid påföljd att hans eller hennes talan annars avvisas. En sådan skriftväxling skjuter upp handläggningstiden. Vi rekommenderar därför att du tar hjälp av en jurist för att utforma ditt överklagande för att undvika eventuella brister och i värsta fall avslag.

7. Hur lång tid tar det att överklaga beslut om strandskyddsdispens?

Du ska överklaga ett dispensbeslut från kommunen inom tre veckor från att du tagit del av beslutet. Det skickas till länsstyrelsen. Motsvarande tidsfrist gäller för överklagande av länsstyrelsen beslut. Det ska dock skickas till mark och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen kontrollerar sedan att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller. Se därför till att vara ute i god tid.

Hur lång tid ärendehandläggningen sedan tar hos aktuell myndighet går inte att svara på med säkerhet. Det finns inga fasta tidsramar. Enligt förvaltningslagen har dock en myndighet skyldigheten att meddela dig som part om ditt ärende kommer att bli väsentligt försenat. Om det dessutom har tagit mer än 6 månader sedan du skickade in överklagandet har du möjlighet att skriftligen kräva att myndigheten tar beslut i frågan. Myndigheten ska då inom fyra veckor från den dag en sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller avslå begäran om avgörande.

Därutöver har länsstyrelsen, som tidigare nämnt, möjlighet att på eget initiativ överpröva kommunens beslut avseende strandskydd. Om de anser att det finns skäl att överpröva kommunens beslut ska de ta ställning i frågan senast tre veckor från att de fått in ärendet av kommunen.

8. Vad kan Enkla Juridik hjälpa till med?

Vi hjälper dig överklaga beslut om strandskyddsdispens. Vi utvärderar din situation helt kostnadsfritt och bedömer om samt hur vi kan gå vidare med ditt ärende. Om du därefter väljer att ta hjälp av våra jurister kommer vi överens om ett fast, avtalat pris. Varmt välkommen med dina frågor!