Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Lån & Skuld » Bestrida faktura

Bestrida faktura

Detta ska du tänka på när du ska bestrida en faktura - 3 tips

Det händer att företag, exempelvis en hantverkare, skickar en faktura som inte överensstämmer med det bakomliggande avtalet eller som av något annat skäl är felaktig. Vanligtvis är avsändaren och mottagaren av fakturan överens om att det föreligger betalningsskyldighet men att det föreligger olika uppfattningar om vilket specifikt belopp som ska betalas.

Om fakturan inte återspeglar något verkligt avtalsförhållande, det vill säga att mottagaren aldrig köpt den produkt eller tjänst som fakturan avser, rör det sig om ett bedrägeriförsök. Mottagaren bör då vända sig till polisen och inte inleda någon dialog med den person eller det företag som ställt ut bluffakturan. Det är enligt vår erfarenhet inte meningsfullt att försöka resonera med en person eller ett företag som, utan att det finns någon som helst juridisk grund, framställer krav på betalning. En annan sak är att man måste agera om avsändaren till bluffakturan vänder sig till Kronofogden och/eller domstol. Då ska ett bestridande alltid skickas till myndigheten i fråga.

Om du mottagit en faktura från en avsändare som du har någon form av affärsrelation med, men du anser att beloppet är felaktigt, bör du ta kontakt med företaget så snart som möjligt och bestrida den del av fakturan som du motsätter dig att betala. Nedan ger vi tre tips på hur en sådan situation kan hanteras steg för steg.

Tips 1 – Var tydlig när du bestrider fakturan

Om du är oense med avsändaren av en faktura avseende om vad du är skyldig att betala är det viktigt att du så fort som möjligt underrättar företaget eller privatpersonen om din inställning. Om du inte bestrider fakturan innebär det visserligen inte att du automatiskt blir skyldig att betala fakturan men det är ändå bra att du klart och tydligt redogör för din inställning till betalningskravet. Inte minst för att det ökar chanserna till snabb uppgörelse i godo.

Tänk på att spara dokumentation som visar att du har bestridit fakturan. Om du mejlar bestridandet sparas normalt meddelandet automatiskt i den utgående mejl-korgen. Om du skickar bestridandet som ett vanligt brev ska du spara en kopia av brevet. Det optimala tillvägagångssättet är att skicka bestridandet med rekommenderat brev, eftersom du då kan få en bekräftelse från posten på att brevet kommit fram.

Bestridandet ska formuleras på ett så tydligt och koncist sätt som möjligt. Ange fakturanummer, datumet fakturan utfärdades och det belopp som ska betalas. Skriv kortfattat varför du väljer att bestrida fakturan. Om bestridandet tar sikte på en del av fakturan är det viktigt att du betalar den del av beloppet som du inte har någon anmärkning på. Var medveten om att ett bestridande av det här slaget enbart rör fakturor med helt eller delvis felaktiga belopp. Om du är missnöjd med den vara eller tjänst som fakturan avser ska du istället reklamera genom att beskriva felets karaktär och förklara varför det föreligger en rätt till prisavdrag.

Nedan följer ett enkelt exempel på hur ett bestridande av en faktura kan formuleras:

Härmed bestrider jag, Lars Larsson, delvis betalningsansvar avseende fakturan med nummer 001. Fakturan utfärdades den 16 maj 2022 och uppgår till 20 000 kr ink. moms. Skälet till mitt bestridande är att vi, genom avtal undertecknat den 20 april 2022, kommit överens om ett fast pris för tjänsten på 15 000 kr ink. moms. Jag kommer således betala in detta belopp men motsätter mig betalningsskyldighet i övrigt.

Tips 2 – Bestrid fakturan i varje led för att undvika betalningsanmärkningar

Om du bestridit en faktura men avsändaren ändå skickar ut en betalningspåminnelse behöver du inte framföra ytterligare ett bestridande. Om du mottagit ett inkassokrav från ett inkassoföretag, som ofta skickas ut automatiskt, ska du höra av dig till inkassoföretaget och meddela att du bestrider kravet. Du behöver inte betala inkassokravet eftersom ett inkassobrev i sig inte medför någon betalningsskyldighet. Om du bestrider ett inkassokrav innebär det inte att du får en betalningsanmärkning.

Om företaget väljer att gå vidare till Kronofogden med en ansökan om betalningsföreläggande ska du meddela Kronofogden att du motsätter dig kravet. Du behöver inte skicka något separat bestridande till det företag som gjort ansökan. Efter att Kronofogden meddelat företaget att kravet blivit bestritt får företaget bestämma sig för huruvida saken ska överlämnas till tingsrätten för prövning eller om kravet ska återkallas. Kronofogden är ingen dömande instans och kan inte ta ställning till om det aktuella kravet är befogat. Om företaget väljer att återkalla kravet kan företaget fortfarande välja att ta saken till domstol i framtiden.

Om du är noga med att bestrida den första fakturan, inkassobolagets krav och Kronofogdens betalningsuppmaning kan du som privatperson inte få någon betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning (vilket är en term som kreditupplysningsföretag använder sig av) uppstår bara om Kronofogden meddelat ett beslut med innebörden att betalning ska ske, alternativt att en domstol slagit fast att betalningsskyldighet föreligger och domen senare genom ansökan till Kronofogden läggs till grund för utmätning.

Tips 3 – Om företaget inte ger sig

Om företaget, efter bestridande till inkassobolag och/eller Kronofogden, vidhåller att det föreligger en betalningsskyldighet kan företaget ta saken till domstol. Beroende på hur stort belopp som företaget kräver kan saken handläggas som ett “förenklat tvistemål” eller som ett “ordinärt tvistemål”.

Den största skillnaden mellan ovannämnda handläggningsformer är att rättegångskostnadsansvaret avseende förenklade tvistemål, som tillämpas när tvisten rör ett värde som är lägre än ett halvt prisbasbelopp, är väldigt begränsat. Exempelvis är den förlorande parten inte skyldig att ersätta den vinnande parten för mer än en timmes juridisk rådgivning, vilket motsvarar runt 2 000 kr ink. moms. I ett ordinärt tvistemål finns ingen övre gräns för rättegångskostnadsansvaret, vilket ibland innebär att kostnaden för processen överstiger det värde som parterna bråkar om.

Om du blivit part i en tvist rekommenderar vi starkt att du anlitar ett ombud. Det är i regel svårt att på ett fullgott sätt tillvarata sina egna intressen i en domstolsprocess, inte minst för att omdömet och analysförmågan ofta påverkas negativt i en situation där man har en väldigt stark och känslomässigt färgad åsikt.

Om du kontaktar Enkla Juridik utvärderar vi situationen kostnadsfritt och förutsättningslöst. Därefter presenterar vi, om vi bedömer att vi kan hjälpa dig, en offert med ett fast pris för det fortsatta arbetet. Därigenom behöver du aldrig oroa dig för att drabbas av oförutsedda kostnader. Hör av dig genom att fylla i kontaktformuläret nedan eller ring 020-89 95 96.