Klicka här för förutsättningslös kontakt!

GUIDE: Så skriver du en fullmakt – 7 steg

En fullmakt är ett toppenbra instrument för att underlätta olika praktiska förfaranden. En fullmakt innebär kort och gott att du ger en annan person tillåtelse att vidta vissa handlingar å dina vägnar. Det kan röra sig om en tillåtelse för allting från att köpa av cykel, till att agera som ombud i en domstolsprocess.

En fullmakt kan vara väldigt specifik eller väldigt generell. Att en fullmakt är specifik innebär att tillåtelsen att agera för annans räkning gäller för vissa (snävt bestämda) handlingar, exempelvis för köp av en mörkgrön cykel av märket Kronan. En generell fullmakt är däremot inte lika definierad, och således kan tillåtelsen avse köp av vilken cykel som helst.

Mot bakgrund av de konsekvenser som en fullmakt kan innebära för fullmaktsgivaren, är det viktigt att fullmakten är exakt och konkret. Det är alltid klokt att anlita en jurist för hjälp med att skriva en fullmakt. Särskilt när det gäller större summor pengar eller viktiga åtaganden.

Nedan listar vi en guide för dig som vill skriva en fullmakt. Om du behöver hjälp med att upprätta en fullmakt, är du välkommen att höra av dig till oss!

Så skriver du en fullmakt – steg för steg

Steg 1. Definiera parterna

I ett fullmaktsförhållande finns minst två personer; fullmaktsgivaren (s.k. huvudman) och fullmaktshavaren (s.k. fullmäktigen). När du skriver en fullmakt ska du således ange vem/vilka som är fullmaktsgivare, och vem/vilka som är fullmaktshavare.

Information om respektive part, såsom personnummer, bör med fördel antecknas i fullmakten.

Steg 2. Skriv en fullmaktsförklaring

En fullmaktsförklaring klarlägger vad den aktuella fullmakten ska användas till. Det förklarar vilket uppdrag fullmäktigen har. I juridiska termer säger man att denna förklaring anger fullmaktshavarens behörighet.

Behörigheten fastställer vad fullmaktshavare kan göra. Man kan säga att det anger syftet med fullmakten. Så kan en fullmaktsförklaring se ut:

Härmed ger jag, Karla Karlsson, fullmakt till Max Månsson att för min räkning köpa en bil av märket Volvo.

Fullmäktigens uppdrag kan vara brett men även begränsat. Det är upp till huvudmannen att ange omfattningen av uppdraget. I vårt exempel ovan har uppdraget (att köpa bil) begränsats genom att bilmärket har specificerats.

Numera är det möjligt att såsom fullmaktsgivare ge vissa personer behörighet att i framtiden agera såsom fullmaktshavare. Sådan fullmakt börjar således löpa från och med en viss tidpunkt i framtiden, när fullmaktsgivaren inte längre klarar av att sköta sina egna angelägenheter. Dylika fullmakter kallas för framtidsfullmakter, och är underkastade vissa speciella krav.

Steg 3. Bestäm befogenheten

Befogenhet är ett snävare begrepp än behörighet. Befogenheten anger vad fullmäktigen får göra. Befogenheten kan således sägas begränsa behörigheten till att avse specifika moment.

I vårt exempel ovan, kan ett fastställande av befogenheten se ut på följande sätt:

Max Månsson får för min räkning endast köpa en bil som är av märket Volvo. Bilen måste ha färgen röd. Max Månsson får inte för min räkning köpa en bil som överstiger ett pris av 200 000 kr.

I många fullmaktsförhållanden bestäms befogenheten genom ett muntligt meddelande till fullmaktshavaren. Anledningen till detta är att fullmaktsgivaren allra helst inte vill avslöja samtliga detaljer kring ett planerat köp.

Om du vill definiera fullmäktigens befogenhet på annat sätt än genom uttrycklig klausul i fullmaktshandlingen, kan det vara klokt att fastställa de muntliga instruktionerna i ett separat dokument. Anledningen till detta är att om fullmäktigen handlar i strid med dina muntliga instruktioner, så blir du ändå bunden. Därför är det bra att skriftligt komma överens med fullmäktigen om att avvikelser från befogenheten (som medför bundenhet för huvudmannen) medför ersättningsskyldighet för fullmaktshavaren.  

Steg 4. Ange fullmaktens giltighet till tiden

En fullmakt bör oftast vara tidsbegränsat. Annars riskerar du att senare utsätta dig för oväntade risker och konsekvenser. Därför är det fördelaktigt att i fullmakten ange hur länge fullmakten ska gälla, eller om den ska gälla tills vidare.

Om du har ett bestämt ärende som fullmakten ska användas för, kan du i fullmakten ange giltighetstiden på följande sätt:

Fullmäktigen Max Månsson innehar denna fullmakt till dess att uppdraget att köpa en bil av märket Volvo är fullgjort. Från och med fullgörandet av uppdraget förfaller Max Månssons behörighet att köpa en bil för min räkning eller på annat sätt handla å mina vägnar.  

Steg 5. Beskriv detaljerna

En fullmaktshandling kan sällan vara för detaljerad. Det är nämligen viktigt att den närmare innebörden av fullmakten framgår av fullmaktsdokumentet. Är det någonting du inte vill ska omfattas av fullmakten? Då är det klokt att uttryckligen undanta det, exempelvis på följande sätt:

Max Månssons behörighet att köpa bil enligt ovanstående instruktioner omfattar endast slutande av avtal avseende bilköpet. Behörigheten som Max Månsson innehar omfattar inte uttag av pengar från mitt bankkonto (eller dylikt förfogande över mina penningtillgångar) i syfte att erlägga köpeskilling. Erläggandet av köpeskillingen hanteras exklusivt av mig, Karl Karlsson.

Vidare kan det vara angeläget att föreskriva vad som gäller mellan två parallellt gällande fullmakter. Har du gett två personer i uppdrag att agera som fullmäktigen för din räkning?

Då bör du i respektive fullmaktshandling reglera vad som gäller i förhållande till den andra fullmäktigen. Detta är särskilt viktigt när uppdraget som fullmakterna avser är av generell art. Det är viktigt att exempelvis att uttryckligen ange att ingen av fullmaktshavarna kan upphäva den andras fullmakt å dina vägnar.

Steg 6. Finslip språket!

Språket är A och O i en fullmakt. Det är väsentligt att samtliga formuleringar är exakta och konkreta. Undvik ord och uttryck som har en generell och öppen betydelse, exempelvis ”förvalta egendom”. Om du ska ge någon i uppdrag att förvalta din egendom, bör du specificera vilken egendom eller vilken typ av egendom som avses. 

Steg 7. Glöm inte underskrift och datum

Det finns inget juridiskt krav på att en fullmaktshandling ska vara undertecknad. Dock medför det en stor säkerhet för parterna, när handlingen undertecknas av bägge parter. Det manifesterar att både huvudmannen och fullmäktigen accepterar fullmaktshandlingen.

Våra jurister hjälper dig mot ett fast pris

Går du i tankar att upprätta en fullmakt avseende ett större uppdrag, bör du överväga att anlita en jurist. Det är viktigt att en fullmakt är tydligt avgränsad och konkret reglerad. Ännu viktigare är det att innehållet i en fullmakt inte är i strid med lagen. Därför är det angeläget att ta hjälp av en jurist när du ska skriva en fullmakt. Våra jurister hjälper dig mot ett fast pris!