Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Vårdnadstvist som pappa – det viktigaste för dig att känna till

Mammor vinner vårdnadstvister i större utsträckning än pappor. Varför det ser ut på detta vis kan bero på en rad olika omständigheter. Båda föräldrarna ska inbördes ha lika stor möjlighet att få vårdnad om sina barn. Trots detta är det få pappor som vinner i en vårdnadstvist. 

I denna text kommer pappans roll i vårdnadstvister att redogöras för. Gällande rätt och saker att tänka på vid en vårdnadstvist kommer att förklaras för att underlätta pappans ställning i en eventuell vårdnadstvist.  

1. Hur går en vårdnadstvist till (generellt)?

Frågor om vårdnad regleras främst i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel.

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att stort ansvar. Du som vårdnadshavare har en skyldighet att stå för barnets personliga angelägenheter och se till så att barnet får den omvårdnad, trygghet och fostran som krävs. Du ska utöva tillsyn och bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning.

Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra. Annars står barnet under mammans vårdnad.

Om barnets föräldrar skiljer sig står barnet även därefter under båda föräldrarnas vårdnad, om inte den gemensamma vårdnaden upplöses.

Det händer att föräldrarna hamnar i konflikt om vårdnadsfrågorna. En av parterna kan till exempel vilja ha ensam vårdnad, vilket den andra motsätter sig. Eller att en part vill vara mer delaktig i barnets liv medan den andre föräldern inte tillåter detta. Oavsett tvistefråga är det av stor hjälp att inledningsvis involvera en familjejurist som kan hjälpa er nå en samförståndslösning.

Om det inte är till hjälp eller om tvistefrågan är av sådan art att den endast kan lösas i tingsrätt ska en stämningsansökan skickas in. Till exempel om ni som föräldrar har stora samarbetssvårigheter som påverkar barnet negativt. Domstolen avgör då konflikten åt er.

2. Hur brukar det gå till för pappan i en vårdnadstvist?

Pappan är minst lika viktig som mamman. Trots detta kan pappan ofta upplevas ligga i underläge när det kommer till vårdnadstvister. Med rätt juridiska åtgärder behöver så inte vara fallet. Vårdnadstvisten ska lösas i utgångspunkt i vad som bedöms utgöra barnets bästa. Detta grundar sig i sin tur på barnkonventionen.

Enligt barnkonventionen ska alla åtgärder som rör barn grunda sig i barnet bästa. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag, vilket ska tydliggöra konventionsåtagandena samt garantera ett barnrättsperspektiv i alla ingrepp som rör på barn och unga.

Det innebär emellertid att om du som barnets pappa är lämpad till att få vårdnaden om ditt barn ska detta ske. Vid denna bedömning ska särskilt vikt fästas vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Om du därmed kan visa inför rätten att du är en god förälder till barnet och att det ligger inom ramen för barnets bästa finns det goda möjligheter för framgång.

3. Vilka rättigheter har pappan i en vårdnadstvist?

Inledningsvis kan det anföras att om du är gift med barnets mamma vid dennes födsel kommer du enligt föräldrabalkens regler att anses som pappa till barnet. Annars fastställs faderskap genom dom eller bekräftelse hos socialnämnden.

Som pappa tillkommer en rad skyldigheter, men även en del rättigheter. Du har exempelvis rätt att ansöka om ändring av vårdnad om du anser att du bör ha ensam vårdnad av barnet eller om mamman har ensam vårdnad och du nu vill få den att bli gemensam.

Du har även rätt att få frågor om boende och umgänge prövat av domstol.

Notera dock att det enligt familjerättsliglagstiftning är barnet som har rätt till sina föräldrar och inte föräldrarna som har rätt till barnet. Det innebär att alla beslut ska ske inom ljuset av barnets bästa och inte föräldrarnas bästa.

4. Vilka rättigheter har mamman som inte pappan har?

I och med att det är mamman som bär och föder barnet presumeras hon vara mamman till barnet. Detta kallas även för mater est- principen och kommer till uttryck i många rättsordningar.

Det är helt enkelt mycket lättare att fastställa moderskapet till barnet än vad det gör gällande fadern. Det medför i sin tur att mamman vid födsel har mycket lättare att få vårdnad om barnet, då faderskapsfrågan inte alltid är klarlagd medan moderskapsfrågan nästintill alltid är det.

Om faderskapsfrågan inte är klarlagd, till exempel i de fall barnets föräldrar är sambor eller särbor, har mamman ensam vårdnad om barnet till dess att gemensam vårdnad beslutats.

5. Vad ska jag göra om mamman ljuger i vårdnadstvisten?

Det förekommer att föräldrarna ljuger i vårdnadstvister i syfte att få rätten på sin ”sida”. Syftet är att få den andra föräldern att se olämplig ut, så att man själv kan få vårdnaden om barnet.

Om mamman ljuger i vårdnadstvisten får du försöka motbevisa hennes falska påståenden. Det kan du till exempel göra med hjälp av vittnen. Du kan även med fördel ta hjälp av en av våra familjerättsjurister som är specialiserade på vårdnadstvister. Vårdnadstvister är tämligen komplicerade och kan leda till väldigt ingripande beslut. Tveka därför inte på att ta kontakt för en kostnadsfri juridisk utvärdering.

I vissa fall kan en förälders lögner även leda till ett straffrättsligt ansvar. I ett mål från 2015 hade mamman anklagat pappan för sexuella övergrepp mot barnen. Hon hade polisanmält pappan och angivit falska uppgifter i polisförhör.

Hovrätten kom sedan fram till att kvinnan hade ljugit och att hon till följd av detta skulle dömas för falsk tillvitelse. Hovrätten grundade sin bedömning på vittnen som hade anfört att kvinna vid ett flertal tillfällen hade sagt att hon enbart ville sätta dit pappan.

6. Vad kan jag som pappa göra i vårdnadstvisten om mamman kräver ensam vårdnad?

Om mamman kräver ensam vårdnad och ni inte är överens om detta kommer hon få framföra sin talan i domstol. Hon kommer då att skicka in en stämningsansökan som följs av ett yrkande om ensam vårdnad. Hon måste även beskriva grunderna för sitt yrkande.

Du får sedan argumentera mot dessa påståenden och framföra egna skäl till varför hon inte ska få vårdnaden om barnen. Huvudregeln vid vårdnadsfrågor är trots allt att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om barnet. Det måste därför föreligga starka skäl för att mamman ska få ensam vårdnad.

Om du inte har misskött dig och vill vara en del av barnets liv krävs det mycket för att du inte ska få ha vårdnaden om barnet.

7. Hur kan pappan få ensam vårdnad?

Det är svårt att få ensam vårdnad. Oavsett om man är mamma eller pappa. I vissa fall är det dock det enda alternativet för att barnet ska få en så bra uppväxt som möjligt.  

Du kan få ensam vårdnad om ni båda motsätter er gemensam vårdnad och ni kommer överens om att du kan överta vårdnaden. Annars får rätten avgöra vårdnadsfrågan åt er.

Ett vanligt typfall är att den ena föräldern utsätter barnet för övergrepp genom exempelvis våld eller annan kränkande behandling. I ett sådant fall får den andra föräldern vanligtvis ensam vårdnad.

Notera dock att även om du får ensam vårdnad föreligger en umgängesrätt för barnet. Det innebär att barnet, under vissa förutsättningar, har möjlighet att umgås med den föräldern som inte har vårdnaden.

8. Täcker min försäkring en vårdnadstvist?

Ja. Om du har en vanlig hemförsäkring ska försäkringens rättskydd täcka ombudskostnaderna för en vårdnadstvist. Vanligtvis täcker försäkringsbolaget 80% av ombudskostnaderna upp till ca. 250.000 kr (!). Vi kan hjälpa dig med en ansökan om rättskydd.

9. Hur kan Enkla Juridik hjälpa till?

Vissa av våra familjerättsjurister är speciliserade på vårdnadstvister och hjälper dig som pappa med hela vårdnadstvisten. Vi hjälper dig med rättskyddsansökningar, förhandlingar med motpart och företräder dig i domstol mm.  Ta kontakt helt förutsättningslöst!