Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Vad innebär arvsavsägelse och arvsavstående?

Begreppen arvsavsägelse och arvsavstående tar sikte på två olika situationer med den gemensamma nämnaren att en arvinge frivilligt gör avkall på rätten till arv. Nedan går jag igenom den allmänna innebörden av respektive begrepp och vad som praktiskt skiljer de båda företeelserna åt.

Arvsavsägelse görs innan döden

Arvsavsägelse innebär att en arvinge avsäger sig rätten till arv innan arvlåtaren har dött (arvlåtaren är den person som efterlämnar ett arv). Möjligheten att göra arvsavsägelse följer av 17 kap. 2 § ärvdabalken. Arvsavsägelsen kan göras genom att arvingen antingen skriftligen godkänner ett testamente, som utesluter arvingen från arv, eller tillhandahåller arvlåtaren ett meddelande där arvingen klargör att han eller hon inte har något anspråk på arv. För att en arvsavsägelse ska vara giltig krävs att arvingen är myndig och i allmänhet kapabel att tillvarata sina rättsliga intressen. Personer som har förvaltare eller som försatts i konkurs kan därmed inte avsäga sig rätten till arv.

Möjligheten till arvsavsägelse inskränkt för bröstarvingar

Vad gäller bröstarvingar är möjligheten att göra arvsavsägelse inskränkt. En bröstarvinge kan inte, med bindande juridisk verkan, avsäga sig sin rätt till laglott. Om en bröstarvinge avsäger sig rätten till arv, men ångrar sig när arvlåtaren har dött, har bröstarvingen alltså fortfarande rätt att få ut sin laglott. Detta gäller dock bara om bröstarvingen inte fick kompensation av arvlåtaren när avsägelsen ägde rum. För att arvsavsägelsen ska vara giltig i ett sådant scenario ska kompensationen motsvara storleken på laglotten.

En viktig sak att tänka på gällande arvsavsägelse är att avsägelsen även gäller i förhållande till egna arvingar. Om exempelvis ett syskon avsäger sig sin rätt till arv medför det således att även syskonets barn blir utan arv.

Kan vara klokt för den som har höga skulder

För den som har stora skulder, och som ett framtida arv inte kommer att kunna betalas av fullt ut, kan det vara en god idé att göra en arvsavsägelse. I ett sådant scenario går nämligen arvet istället till övriga arvingar, vilket den person som gjort arvsavsägelsen kanske tycker är bättre än att arvet utmäts och tillfaller fordringsägarna.

Arvsavstående görs efter döden

Med arvsavstående, som inte är konkret reglerat i lag, avses att en arvinge avsäger sig rätten till arv efter att arvlåtaren dött. Även om arvsavsägelse och arvsavstående i grund och botten är samma sak skiljer de sig åt i ett par betydelsefulla avseenden.

Arvsavstående om du vill att arvet direkt går vidare till dina barn

Först och främst har ett arvsavstående ingen verkan gentemot arvingarna till den person som avsagt sig arvet. Tvärtom leder arvsavståendet till att arvsrätten automatiskt slussas vidare till nästa generation. Om ett barn till en avliden person gör ett arvsavstående innebär det således att den avlidnes barnbarn ärver istället för föräldern. Det är förhållandevis vanligt att föräldrar gör arvsavståenden till förmån för sina barn (som kanske har större glädje och behov av ett arv än föräldern).

Om du är väldigt skuldsatt

Vidare måste en skuldsatt person, som inte vill att arvet ska gå till att betala av skulderna, göra ett arvsavstående snarast möjligt efter arvlåtarens död. Arvsavståendet ska göras genom att övriga dödsbodelägare underrättas om det (exempelvis i ett rekommenderat brev). Om arvsavståendet görs för sent kan fordringsägarna, genom Kronofogden, utmäta den del av kvarlåtenskapen som arvingen har rätt till.

Om ett arvsavstående görs i tid, men arvingen senare försätts i personlig konkurs, kan arvsavståendet betraktas som en gåva som konkursförvaltaren kan kräva tillbaka. Den som mottagit ett arv till följd av ett arvsavstående, som gjorts av en skuldsatt person, bör således vara medveten om att det finns en risk för en framtida konkurstvist.

En annan risk för skuldsatta personer som gör arvsavståenden är att en eller flera av fordringsägarna gör en polisanmälan för brottet oredlighet mot borgenärer (11 kap. 1 § brottsbalken). Det finns exempel i rättspraxis på personer som dömts för detta brott efter att ha avstått från arv. Jag rekommenderar därför starkt att skuldsatta personer aldrig gör arvsavståenden utan att först stämma av potentiella konsekvenser med en jurist.

Kontakta oss om du har frågor om arv

Oavsett om din fråga rör arvsavsägelse, arvsavstående eller något annat med anknytning till arvsrätt är du varmt välkommen att höra av dig till Enkla Juridik. Vi utvärderar kostnadsfritt din förfrågan och presenterar därefter, om vi tror att vi kan vara till hjälp, en offert med ett fast pris för vår fortsatta rådgivning.