Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Vuxenadoption – detta ska du tänka på

Vuxenadoption är relativt ovanligt, men kan vara ack så viktigt. Det finns många känslomässiga argument – men också juridiska argument – till att adoptera en vuxen. Läs mer om hur det fungerar.

Behöver ni hjälp? Ta kontakt med oss. Vi har lyckats med flertalet vuxenadoptioner. 

1. Vad är en vuxenadoption?

Med vuxenadoption avses en adoption av en myndig person. Det vill säga en adoption av någon som fyllt 18 år. Reglerna om adoption finns i föräldrabalkens 4 kap.

I lagen anges att en vuxenadoption endast får ske om det föreligger särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Det ska särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder.

Ett vanligt typfall som kan aktualiserar en vuxenadoption är att ett barn växer upp med en förälder och en styvförälder. Barnet och styvföräldern kan emellertid komma varandra väldigt nära under barnets uppväxt. Styvföräldern kan då betraktas som en naturlig familjemedlem för barnet, även om det inte finns något rättsligt eller genetiskt band mellan dem. När barnet vuxit upp och blivit myndig kan denna sedan vilja fastställa föräldraskapet på papper.

Hur en vuxenadoption närmare går till, vad det finns för- och nackdelar med förfarandet och hur Enkla Juridik kan hjälpa dig är några frågor som kommer att besvaras i denna text.

2. Vilka är konsekvenserna av en vuxenadoption?

En konsekvens med en vuxenadoption är att släktskapet kan minska i betydelse. Vid en styvbarnsadoption klipps de legala banden med den ena biologiska föräldern. Det sätter på sätt och vis stopp för att relationen mellan en genetisk förälder och dennes barn kan komma att utvecklas i framtiden.

Det kan alltså hindra en positiv framtida relation mellan den biologiska familjen. Det krävs dessutom inget samtycke från den biologiska föräldern för att en vuxenadoption ska beviljas. Ett yttrande ska dock i regel inhämtas.

En ytterligare konsekvens är att arvsrätten kommer att påverkas. Den som har adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Personen som adopteras kommer därmed inte kunna få ut arv från sina tidigare föräldrar eller deras släktingar. Arvsrätten knyts istället till adoptivföräldrarna.

En adoption är vidare en ingripande åtgärd. Om parterna ångrar sig kan beslutet endast upphävas genom en ny adoption.

Det är således viktigt att du noga tänker över ditt beslut innan du skickar in en ansökan om adoption till tingsrätten. Behöver du hjälp? Ta kontakt helt förutsättningslöst! Fortsatt hjälp sker till ett fast pris.

3. Vad är fördelarna med en vuxenadoption?

En vuxenadoption kan vara en värdefull möjlighet att befästa en familjerelation. Vanligt förekommande är att styvföräldern vill adoptera ett (ibland vuxet) barn. Det finns då ofta en djup relation mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera.

Det kan också avse fall av familjehemsplacering eller att sökanden av någon annan anledning haft omvårdnad av den som ska adopteras under hela dennes uppväxttid. Att få manifestera en nära familjeliknande relation utåt kan därmed kännas väldigt betydelsefullt för parterna. Det kan föra dem närmare och utveckla deras relation ytterligare.

En annan fördel med vuxenadoption är att det kan förena familjer i vuxenålder. I ett avgörande från 2002 hade ett par fått tillstånd att adoptera en 52 årig kvinna. Kvinnan var den ena makens biologiska dotter som hade adopterats bort när hon var spädbarn. Modern och dottern återförenades genom adoptionen.

Hur går det till (steg för steg)?

Steg 1. Beställ personbevis – Det görs hos Skatteverket och bör inte vara mer än 3 månader gammalt.

Steg 2. Upprätta ansökan – Det finns inget formulär eller en blankett. Du som ansöker om adoption får (med hjälp av familjejurist) därför upprätta ett eget dokument. I ditt dokument ska dessa delar framgå:

  • Personbevis från Skatteverket.
  • Uppgifter om dig som ansöker om att få adoptera. Namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress ska anges.
  • Uppgifter om den som ska adopteras. Namn och personnummer ska anges.
  • Beskriv tydligt varför du vill adoptera. Detta utgör viktigt underlag för rättens bedömning i frågan.
  • Förklara på vilket sätt adoptionen är lämplig och hur det kommer gynna den som adopteras.
  • Vilket efternamn kommer den som adopteras att få?
  • Har det betalats ut ekonomisk ersättning? En adoption får inte ske mot betalning, varför rätten vill kontrollera att så inte skett.
  • Skicka med en bilaga som bevisar att den som ska adopteras samtycker till adoptionen.

Steg 3. Skicka ansökan till tingsrätt – När du eller ni som vill adoptera är klara med er ansökan ska den skickas in till tingsrätten. Det görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist. En adoptionsansökan kostar 900 kr.

Steg 4. Tingsrätten handlägger ärendet – Ärendet handläggs vanligtvis skriftligt och det finns oftast inte behov av sammanträde. När tingsrätten sedan fattat beslut informeras du om detta per post eller e-post.

4. Vad krävs för att få det godkänt?

Rätten tittar på en rad olika omständigheter när de gör sin bedömning i din adoptionsansökan. Till att börja med krävs det särskild anledning till en adoption av vuxen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som ska adopteras.

Adoptionen ska därutöver anses lämplig. Lämplighetsbedömningen grundar sig på samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Det som särskilt beaktas är om sökanden har uppfostrat den som ska adopteras. Av avgörande betydelse är även att adoptionen avser att bekräfta en relation motsvarande den mellan barn och förälder. Det räcker således inte enbart med en förhållandevis god relation mellan parterna eller det faktum att de redan är besläktade.

Sökandens personliga egenskaper utreds och dennes lämplighet i övrigt. Här kan åldersskillnaden mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera vara av intresse. För låg åldersskillnad talar emot vuxenadoption.

Personens behov av adoption undersöks även och inställningen hos föräldrarna till den som sökande vill adoptera.

En adoptionsansökan kommer vidare inte att godkännas om det uppkommer misstankar om att parterna enbart försöker kringgå svensk utlänningslagstiftning. Att möjliggöra för någon att vistas i Sverige utgör inget skäl för adoption.   

5. Finns det exempel på framgång?

I ett fall från 1997 godkändes en vuxenadoption av en 21 åring kvinna, trots att kvinnan inte hade uppfostrats av sökandena och att hennes biologiska mor motsatte sig adoptionen.

Rätten ansåg att kvinnan och sökandena hade utvecklat en nära och personlig relation som var av väsentligt samma innehåll som mellan föräldrar och barn.

Den ifrågavarande kvinnan hade varit fosterhemsplacerad under hela sin uppväxt och hade farit illa av de uppbrott som detta hade fört med sig. Hon hade dessutom ingen vidare kontakt med sin släkt.

Av de uppgifter som parterna lämnade framgick det att de under förhållandevis kort tid knutit en mycket djup och nära kontakt mellan varandra. Denna uppfattning delades även av en psykolog.

Även om personen i fråga uppnått vuxen ålder var hon i stort behov av en fungerande familjerelation på grund av obearbetade känslomässiga problem. Den kontakt hon hade med sin biologiska familj kunde inte ge henne det stödet. Sökandena kunde däremot ge henne det, varför adoptionen gick igenom.

6. Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Det finns inga fasta tidsgränser för handläggningstiden avseende ett adoptionsärende. Det kan variera beroende på hur belastad tingsrätten är och om du exempelvis behöver lämna kompletterande uppgifter till din ansökan.

7. Hur kan Enkla Juridik hjälpa mig?

Har du fler frågor om vuxenadoption? Tveka inte på att ta kontakt! Vi hjälper dig bland annat med att utforma din adoptionsansökan.