Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Så skriver du som ledamot i BRF-styrelsen ett varningsbrev till bostadsrättsinnehavare

Att äga en bostadsrätt kommer för bostadsrättsinnehavare med en del förpliktelser. Tyvärr händer det att bostadsrättsinnehavare ibland inte inser detta och inte sköter sina förpliktelser enligt lag eller bryter mot föreningens ordningsregler. Om så sker är föreningens styrelse ansvarig för att varna den störande. Detta kan styrelsen göra genom att tillhandahålla den ordningsstörande medlemmen ett skriftligt varningsbrev.

Lagen anger tydligt att bostadsrättsinnehavare ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Eftersom varje fall skiljer sig åt ska styrelsen själv tolka när detta inte respekteras och gärna undersöka saken med de inblandade. 

Styrelsens ansvar

Utöver sundhet, ordning och gott skick ska bostadsrättshavaren se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättslagen specificerar utöver det att det är föreningen som är skyldig att varna bostadsrättsinnehavaren för att få slut på störningarna.

Om styrelsen mottar klagomål gällande störningar från en viss lägenhet, ska styrelsen först skriftligen uppmana den aktuella medlemmen att bättra sig. Det meddelande som styrelsen skickar till medlemmen ska vara så tydligt som möjligt. 

Varningen kan innehålla hot om förverkan

Ifall innehavaren inte omedelbart upphör med att vanvårda lägenheten eller störa övriga medlemmar, kan bostadsrättsföreningen ha rätt att förverka innehavaren. Det innebär att bostaden kommer att tvångsförsäljas och att innehavaren blir tvungen att flytta. Hot om förverkan kan med fördel, om bostadsrättsföreningen anser att problemet är mycket allvarligt, nämnas i varningsbrevet.

Ett varningsbrev skulle kunna formuleras enligt nedan exempel/mall:

Bostadsrättsinnehavarens namn: Siri Störningsson
Lägenhetsnummer: 1313
Bostadsrättförning: BRF Justitia 13

Varningsbrev angående störning

Beskrivning av problemet:
Enligt klagomål från grannar har det framkommit att du, Siri Störningsson, eller andra boenden i din bostad, vid ett upprepat antal tillfällen har haft en mycket hög ljudnivå i lägenheten. I flertalet fall har störningarna skett efter kl. 22.

Lagstödet:
Enligt 7 kapitel 9 § bostadsrättslagen är du skyldig att “se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö”. Vidare ska du “iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.” Det är föreningens åsikt att du har brutit mot dessa lagbestämmelser.

Varningen:
Härmed får du som bostadsrättsinnehavare, enligt 7 kapitel 9 § bostadsrättslagen, en skriftlig tillsägelse om att omedelbart upphöra med störningarna beskrivet enligt ovan.

Om denna varning inte hörsammas, och det ordningsstörande beteendet fortsätter, kan bostadsrätten komma att förverkas, vilket innebär att du tvingas flytta och bostadsrätten blir föremål för tvångsförsäljning.

Ort: Stockholm
Datum: Den 1 juli 2020
Namn: Oskar Ordförandesson
Bostadsrättsföreningens ordförande

Behöver din BRF hjälp med varningsbrev eller förverkan?

Om din bostadsrättsförening har problem med störningar av något slag, och detta inte upphör efter tillsägelse, är du välkommen att höra av dig till oss. Våra jurister har gedigen erfarenhet av frågor juridik kopplade till bostadsrättsföreningar. Vi utvärderar situationen kostnadsfritt och förutsättningslöst och offererar alltid ett fast pris för vår eventuella fortsatta rådgivning.