Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Vårdnadstvist om hund/katt/husdjur. Så ska du tänka!

Husdjur inom den svenska rättsordningen

För vissa människor kan bandet till hundar, katter och andra husdjur vara mycket djupt. Då kan det bli stora problem vid en separation. Ibland till den grad att det uppstår någon form av “vårdnadstvist”.

Hundar, katter och andra husdjur betraktas  som lös egendom inom den svenska rättsordningen. Det vill säga som saker. Vid en skilsmässa kommer sällskapsdjuret att bli föremål för en bodelning som giftorättsgods. Därmed gör sig bestämmelserna i äktenskapsbalken gällande.

Eftersom hundar, katter och andra husdjur anses vara föremål är det oftast i bodelningen som ägarskapet regleras. Men om båda parterna inte är överens, men fortsatt vill kunna umgås med husdjuret, rekommenderar vi någon form av samarbets-/umgängesavtal för husdjuret.

Nedan diskuterar vi juridiken kring både tvist och samarbetsavtal.

1. Vem ska ha hunden, katten, husdjuret?

Om man konstaterar att hunden är föremål för en bodelning är det bäst att parterna försöker komma överens om vem av de som ska ha hunden/katten. Om parterna lyckas göra det så kan den parten som ska hunden lösa ut motparten genom att dra av hundens ekonomiska värde från sin andel i bodelningen. Ni kanske istället kommer överens om att ni ska ha delad umgänge med hunden då är det bra om ni skriver ett umgängesavtal.

2. Umgängesavtal för husdjur

Det är viktigt att man då kommer överens om så mycket som möjligt för att i framtiden undvika oenigheter. Vad gäller umgängesavtal är det särskilt viktigt att reglera uppdelningen av umgänget, det vill säga när vardera part ska ha husdjuret. Är det umgänge veckovis eller är det månadsvis. Ska en part ha hunden mer än en annan part. Det kan också vara bra att tänka på huruvida ett nytt jobb eller liknande skulle kunna påverka umgänget.  

Att äga en hund eller katt innebär också kostnader. Det är därför viktigt att reglera utgifterna för husdjuret. Ni kan sedan redovisa alla utgifter på en gemensam lista och sen göra en uppdelning på antal delägare och den som har betalat för lite får överföra pengar till den som har betalat för mycket så att alla har betalat lika mycket. Men ni kan istället välja att dela upp sysslor och därav avgifterna som följer per syssla. 

För att undvika framtida oenigheter kan det också vara nödvändigt att reglera vem av parterna som får bära ansvaret för hunden när en av parterna inte kan ta hand om den. Får den då lämnas till den andra parten eller till en anhörig?

I de fall man upptäcker att man inte längre vill ha umgängesavtalet är det bra om ni på förhand inkluderar förutsättningar för uppsägning av avtalet. 

Notera att ovanstående punkter är bra och viktiga aspekter man kan ha med i ett umgängesavtal, ni kan ha andra omständigheter som gör att ert avtal behöver inkludera flera punkter som är anpassade till just era behov. 

För att ni på bästa sätt ska kunna upprätta ett umgängesavtal som passar just era förutsättningar på bästa möjliga sätt som också gör det förutsebart för er i diverse situationer så är det bäst att ni tar hjälp av en jurist vid författande av avtalet. Vi på Enkla Juridik kan hjälpa er med upprättandet av avtalet till ett fast pris. Hör av dig till oss för en offert. 

3. Vitesklausulens betydelse i avtalet 

För att avtalet ska kunna få en rättslig verkan bör ni inkludera en vitesklausul. Inom svensk rätt råder avtalsfrihet. Det innebär att man kan har stor frihet att själv ingå avtal. Men för att avtalet faktiskt ska få betydelse inför man ibland klausuler för att reglera vilka följder som kan inträda om en av parterna bryter mot avtalet. Dessa kallas för vitesklausuler och ger båda parterna trygghet gentemot sin motpart. Vitesklausulen kan exempelvis vara att den part som brutit mot avtalet ska få betala ett visst belopp. 

4. Påverkas utfallet om vem som står som registrerad ägare på hunden? 

Att ägarregistrera en hund inom SKKs hundregister är inte juridiskt bindande. Det kommer således inte att leda till att den av makarna som står som ägare i register att få bättre rätt till hunden.

5. Kan ni inte alls komma överens?

Om man varken kan komma överens om vem av parterna som ska ha hunden eller komma överens om delat umgänge av hunden så kan det sista alternativet vara att vända sig till en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare får i uppdrag att bodela mellan personer som är oeniga. Notera att bodelningsförrättare är mycket dyra att anlita. Det är alltid bäst att komma överens i en “vårdnadstvist om husdjur”. Kontakta oss så hjälper vi er komma överens i ett avtal.

6. Hur kan Enkla Juridik hjälpa oss?

Om du och din partner har svårt att komma överens om vem av er som ska ha hunden kan vi på Enkla Juridik hjälpa er med det. Vi kan även hjälpa er att upprätta umgängesavtal som är anpassade just efter era behov. Vi jobbar enbart med fasta priser, kontakta oss för en offert.